BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Boryczka Ewa M. (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Baza ekonomiczna w procesie rewitalizacji miast poprzemysłowych
Economic Base in Urban Regeneration Process in Postindustrial Cities
Źródło
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2016, nr 4(45), s. 7-19, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Rewitalizacja miasta, Tereny poprzemysłowe, Przemiany społeczne, Rozwój miasta
City revitalization, Post-industrial areas, Social change, City development
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Polskie miasta ulegają ciągłym przemianom, a w dobie intensywnych przemian społeczno-gospodarczych i politycznych borykają się z wieloma problemami. Wskutek przemian polityczno-gospodarczych po 1989 r. wiele miast poprzemysłowych stanęło przed wyzwaniem dostosowania nie tylko ich przestrzeni do zmieniających się uwarunkowań i potrzeb mieszkańców, ale także przed wyzwaniem dostosowania kompetencji i umiejętności pracowników do zmieniających się wymagań i potrzeb rynku pracy. Problemy bezrobocia, w tym długotrwałego, ubóstwa, marginalizacji społecznej oraz te związane z brakiem aktywności lokalnej społeczności w życiu publicznym powodują trudną sytuację wielu miast poprzemysłowych. Rewitalizacja jako proces naprawczy, wyprowadzający fragmenty lub całe miasta z sytuacji kryzysowej wydaje się idealnym narzędziem poprawy sytuacji miast poprzemysłowych. Niniejszy artykuł stanowi próbę identyfikacji kluczowych związków przemian gospodarki miast poprzemysłowych, szczególnie ich bazy ekonomicznej i procesu rewitalizacji. (abstrakt oryginalny)

Polish cities are constantly changing, and in view of the rapid socio-economic and political changes are naturally faced with many new problems. As a result of the wave of political and economic changes which took place after 1989, many Polish cities faced not only the challenge of adapt their spaces to the changing conditions and needs of the residents, but also that of adapting their competencies and skills to changing requirements and needs of the labour market. Problems of unemployment, with their associated long-term problems of poverty and social exclusion, as well as a lack of local community engagement in public life worsened the plight of many former industrial cities. Revitalization of the regeneration processes, designed to lead portions or entire cities out of the crisis, seems to be the ideal tool to improve the situation of decaying industrial cities. This article attempts to identify the key components in the revitalization and regeneration processes available to such cities, in particular their economic bases and the opportunities offered by such processes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biliński T., Studia programowe i metody realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, "sprawy mieszkaniowe", Instytut Gospodarki Mieszkaniowej, z 1-2, Kraków 2001.
 2. Biliński T., Systemowe ujęcie programu rewitalizacji obszaru miejskiego, [w:] Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. Tom 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2006, s. 29.
 3. Boryczka E., Rewitalizacja miast, [w:] Przygodzki Z. (red.), EkoMiasto#Zarządzanie. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
 4. Boryczka E., Cooperation between public, private and social sectors in the process of revitalization of the city centres in Poland, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015.
 5. Boryczka E., Procesy rewitalizacji i ich konsekwencje dla przekształceń bazy ekonomicznej miasta. Przykład miast poprzemysłowych, rozprawa doktorska, maszynopis.
 6. Cunningham S., The Restoration economy, Berreyy-Koehler Publishers, Inc, San Framcisco 2002.
 7. Domański B., Gwosdz K., Efekty mnożnikowe w rozwoju lokalnym i regionalnym, [w:] Parysek J.J., Stryjakiewicz T. (red.), Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2008, s. 215.
 8. Domański R., Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2006, s. 232-233.
 9. Domański R., Miasto innowacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 25.
 10. Dziewoński K., Zagadnienie typologii morfologicznej miast w Polsce, "Przegląd Urbanistyczny", t. 33, z. 4, 1962, s. 443.
 11. Harańczyk A., Miasta polskie w procesie globalizacji gospodarki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 12. Jerczyński M., Zagadnienia specjalizacji bazy ekonomicznej większych miast w Polsce, [w:] Jerczyński M., Chaves L.F., Siemek Z. (red.), Studia nad strukturą funkcjonalną miast, "Prace Geograficzne" nr 97, PAN IG, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1973.
 13. Kaczmarek S., Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001, s. 2223.
 14. Liszewski S., Formy i struktury przestrzenne wielkich skupisk miejskich, [w:] Liszewski S. (red.), Geografia urbanistyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 199.
 15. Parysek J.J., Miasta polskie na przełomie XX i XXI wieku. Rozwój i przekształcenia strukturalne, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2005.
 16. Skalski K., Problemy rewitalizacji, [w:] Gospodarka przestrzenna gmin. Poradnik Tom III, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie, Kraków 1998.
 17. Słodczyk J., Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia, Uniwersytet Opolski, Opole 2003, s. 82.
 18. Sokołowicz M.E., Zasina J., Ekonomia miasta, [w:] Nowakowska A. (red.), EkoMiasto#Gospodarka. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 4363.
 19. Suliborski A., Funkcje miast, [w:] Liszewski S. (red.), Geografia urbanistyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
 20. Szymańska D., Geografia osadnictwa, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2009.
 21. Tomczak F., Rewitalizacja a rozwój gospodarczy, [w:] Godlewska-Majkowska H., Kuciński K. (red.), Edukacja jako czynnik rozwoju regionów rewitalizowanych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006, s. 12.
 22. Ziobrowski Z., Bryx M. (red.), Finansowanie i gospodarka nieruchomościami w procesach rewitalizacji, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2009, s. 7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-3730
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/1429-3730.45.01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu