BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szlęzak-Matusewicz Joanna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Podatkowa grupa kapitałowa na gruncie podatku od towarów i usług - ryzyko szacowania podstawy opodatkowania
Tax Capital Group on the Basis of Goods and Services Tax - the Risk of Estimating the Tax Base
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 3 (87) cz. 2, s. 53-65, rys., bibliogr. 37 poz.
Tytuł własny numeru
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Grupa kapitałowa, Ryzyko podatkowe, Podatek od wartości dodanej (VAT)
Capital group, Tax risk, Value Added Tax (VAT)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - Podatkowa grupa kapitałowa jest formą łącznego opodatkowania grupy kapitałowej. Jej zastosowanie niesie wiele korzyści podatkowych, w tym m.in. możliwość stosowania cen transakcyjnych w transakcjach wewnętrznych podatkowej grupy kapitałowej. Na gruncie ustawy o VAT podatnikami są spółki tworzące podatkową grupę kapitałową a nie cała grupa jako całość. To z kolei oznacza, że ceny w transakcjach wewnętrznych powinny być rynkowe. Ujawnia się tu więc wewnętrzna niespójność przepisów. Przepis ustawy o VAT wyklucza zastosowanie przepisów ustawy o CIT. To z kolei rodzi ryzyko podatkowe. Celem rozważań prowadzonych w niniejszym artykule jest wskazanie źródła ryzyka podatkowego wynikającego z niespójności przepisów podatkowych i próba odpowiedzenia na pytanie, w jaki sposób ryzyko to można zminimalizować. Metodologia badania - W toku analizy autorka odwołuje się do przepisów podatkowych, interpretacji indywidulanych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych. Wynik - Autorka wskazała że ryzyko to można zminimalizować poprzez zastosowanie uprzednich porozumień cenowych lub zmianę ustawy o VAT, wprowadzając instrument vat grouping. Oryginalność/wartość - Wartością artykułu jest przekrojowa analiza przepisów o podatkowej grupie kapitałowej - nie tylko w aspekcie podatku dochodowego, ale również z punktu widzenia opodatkowania podatkiem od towarów i usług.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The tax capital group is a form of joint taxation of the capital group. Its application brings a number of tax advantages, including possibility of using transfer prices in internal transactions of the tax capital group. Under the VAT Act, tax capital group is not a taxpayer. Companies that form a tax group are taxpayers. This in turn means that prices in internal transactions must be on the market level. Thus, internal incohesion of the taxation rules is revealed. The provision of the VAT Act excludes the application of the provisions of the CIT Act. This in turn raises the tax risk. The purpose of the considerations in this article is to identify the source of the tax risk resulting from tax incohesion and to try to answer the question of how this risk can be minimized. Design/Methodology/approach - In the analysis, the author refers to tax regulations, tax individual interpretations and administrative court cases. Findings - The author indicates that this risk can be minimized by applying advance pricing arrangements or amending the VAT Act by introducing a vat grouping instrument. Originality/value - The value of the article is a cross-section analysis of the provisions of the tax capital group - not only in terms of income tax but also from the point of view of VAT regulations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dyrektywa 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. L 347 z 11 grudnia 2006 r., s. 1).
 2. Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2006.
 3. Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2007.
 4. Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2008.
 5. Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2009.
 6. Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2010.
 7. Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2011.
 8. Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2012.
 9. Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2013.
 10. Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2014.
 11. Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2015.
 12. Interpretacja indywidulana z dnia 6 lipca 2006 r., 1471/NUR2/443-150/2/06/JP.
 13. Interpretacja indywidualna z dnia 24 maja 2013 r., ILPB3/423-89/13-2/AO.
 14. Kośmider, A. (2000). Podatkowe grupy kapitałowe. Zasady opodatkowania w 2000 r. i 2001 r. Doradca Podatnika, 12, 7.
 15. Lewandowski, K., Fałkowski P. (2012). Dyrektywa VAT 2006/112. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 16. Litwińczuk, H. (1995). Opodatkowanie koncernów, Przegląd Podatkowy, 2, 22.
 17. Martini, J. (red.) (2011). Dyrektywa VAT 2006/112/WE. Komentarz. Wrocław: Unimex.
 18. Massin, I., Vyncke, K. (2009). EC Communication on VAT Grouping: An Attempt to Harmonize or to Restrict the Use of Group Registration? International VAT Monitor, 11/12, 454-461.
 19. Nowak, A. (red.) (2015). Podatkowa grupa kapitałowa. Warszawa: C.H. Beck.
 20. Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów z 27 kwietnia 2007 r. - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 7598 w sprawie tzw. grup VAT-owskich.
 21. Szlęzak-Matusewicz, J. (2008). Zarządzanie ryzykiem podatkowym w przedsiębiorstwie. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 86, 48-58.
 22. Szlęzak-Matusewicz, J. (2008). Zarządzanie podatkami. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 23. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm.).
 24. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.).
 25. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.).
 26. Wawrzyniak, B. (red.) (2002). Polskie grupy kapitałowe: perspektywa europejska. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego.
 27. Wyciślok, J. (2013). Optymalizacja podatkowa. Legalne zmniejszanie obciążeń podatkowych. Warszawa: C.H. Beck.
 28. Wyrok NSA z dnia 26 maja 2010 r., sygn. akt I FSK 7891/02.
 29. Wyrok NSA z dnia 28 listopada 2011 r., sygn. akt I FSK 155/11.
 30. Wyrok NSA z dnia 28 września 2012 r., sygn. akt I FSK 617/12.
 31. Wyrok NSA z dnia 18 września 2012 r., sygn. akt I FSK 617/12.
 32. Wyrok NSA z dnia 8 marca 2013 r., sygn. akt I FSK 688/12.
 33. Wyrok NSA z dnia 8 października 2013 r., sygn. akt I FSK 1536/12.
 34. Wyrok NSA z dnia 4 września 2014 r., sygn. akt I FSK 1351/13.
 35. Wyrok NSA z dnia 30 października 2014 r., sygn. akt I FSK 1579/13.
 36. Wyrok NSA z dnia 4 grudnia 2014 r., sygn. akt I FSK 1778/13.
 37. Wyrok NSA z dnia 16 maja 2015 r., sygn. akt I FSK 1579/13.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.87/2-05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu