BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Feltynowski Marcin (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Dane przestrzenne dotyczące zieleni w śródmieściu Łodzi jako element wsparcia procesów rewitalizacji
Spatial Data Concerning Green Areas in the City Centre of Lodz as an Element of Support for Revitalization Processes
Źródło
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2016, nr 4(45), s. 33-44, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Planowanie przestrzenne miasta, Rewitalizacja miasta, Ochrona terenów zielonych
Town spatial planning, City revitalization, Protection of green areas
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Łódź
Lodz
Abstrakt
Celem artykułu było wskazanie problemów związanych z terenami zieleni Śródmieścia Łodzi zidentyfikowanymi na podstawie danych przestrzennych, które wskazano z wykorzystaniem mapy skupień w oprogramowaniu QGIS. Artykuł odnosi się do badań prowadzonych z wykorzystaniem metody softGIS stosowanej w planowaniu przestrzennym. Na kanwie tej problematyki analizie poddano dane pochodzące z badania "Licz na zieleń". Materiałem stanowiącym wsparcie w prowadzonych analizach były dane przestrzenne pochodzące z Łódzkiego Ośrodka Geodezji, zgodne z klasyfikacją terenów zieleni Głównego Urzędu Statystycznego oraz dane dotyczące jednostek ewidencyjnych Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Uzyskane rezultaty pozwoliły na wskazanie obszarów Śródmieścia Łodzi, które w oczach respondentów są terenami o zieleni zaniedbanej, źle urządzonej oraz charakteryzujących się jej brakiem. Pozwoliło to na powiązanie badań prowadzonych przy użyciu metody softGIS z elementem partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym, które łączy się z procesami rewitalizacji. Badanie pozwoliło również wykazać użyteczność danych przestrzennych w procesie podejmowania decyzji, uwiarygodniających podejmowane rozstrzygnięcia. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to identify the problems associated with maintaining and developing green areas in the city centre of Lodz (the Śródmieście district), identified on the basis of spatial data. The main tool of this process is the use of cluster maps, which was carried out using QGIS software. The article is based on research conducted with support of the softGIS method, which is well-known in spatial planning. On the basis of the defined problems an analysis is carried out of data obtained from the study "Count on green", which shows greenery issues in the city of Lodz. The analysis was integrated with spatial data from Lodz Geodesy Centre, using the classification of green areas of the Central Statistical Office of Poland and spatial data from the Geodesic and Cartographic Documentation Centre. The key result of this empirical study is the spatial presentation of places where greenery is neglected; places where greenery is poorly arranged; and places which lack greenery in the city centre (Śródmieście) of Lodz. This study shows the connection between the softGIS method and public participation in greenery planning, which is associated with revitalization processes. The survey also helped demonstrate the utility of spatial data in decision-making processes, which lends credence to the decisions undertaken. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czembrowski P., Kronenberg J., Czepkiewicz M., Integrating non-monetary and monetary valuation methods - SoftGIS and hedonic pricing, Ecological Economics 130 (2016), s. 166-175.
 2. Czepkiewicz M., Jankowski P., Młodkowski M., Geo-questionnaires in urban planning: recruitment methods, participant engagement, and data quality, Cartography and Geographic Information Science 2016, In Press, http://dx-1doi-1org-1scopus.han3.lib.uni.lodz.pl/10.1080/15230406.2016.1230520.
 3. Feltynowski M., Cities in the age of big data, [w:] Z. Przygodzki (red.), Ekomiasto#Zarządzanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 195-206.
 4. Jankowski P., Czepkiewicz M., Młodkowski M., Zwoliński Z., Geo-questionnaire: A Method and Tool for Public Preference Elicitation in Land Use Planning, Transactions in GIS 2015, In Press, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/tgis.12191/epdf.
 5. Kahila M., Kyttä M., SoftGIS as a bridge builder in collaborative urban planning, The GeoJournal Library 2009, Vol. 95, s. 389-411.
 6. Lis A., Struktura przestrzenna i społeczna terenów rekreacyjnych w osiedlach mieszkaniowych Wrocławia z lat 70. 80. ubiegłego stulecia, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 7. Niewiadomski Z., Planowanie przestrzenne. Zarys systemu, Wydawnictwo LexisNexis Polska, Warszawa 2003.
 8. Pietrzyk-Kaszyńska A., Czepkiewicz M., Kronenberg J., Eliciting non-monetary values of formal and informal urban green spaces using public participation GIS, Landscape and Urban Planning, Vol. 160 (2017), s. 85-95.
 9. Sabura K., Oleszek J., Szkaradkiewicz M., Kazak J., Udział społeczeństwa w ochronie zieleni na obszarach innych niż leśne, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, Nr II/3/2014, s. 657-665.
 10. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Dz.U. 2016, poz. 961 z późn. zm.
 11. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Dz.U. 2015, poz. 774 z późn. zm.
 12. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz.U. 2003, nr 80, poz. 717 z późn. zm.
 13. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Dz.U. 2015, poz. 1777 z późn. zm.
 14. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych. Dz.U. 2015, poz. 1890 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-3730
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/1429-3730.45.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu