BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zych Radosław (University of Szczecin, Poland)
Tytuł
The Normative Grounds and Technical Conditions of the Secrecy of Voting in Polish Electoral Law in the First Years after the "Round Table"
Źródło
Law and Administration in Post-Soviet Europe, 2017, vol. 4, iss. 1, s. 63-74, bibliogr. 54 poz.
Słowa kluczowe
Prawo wyborcze, Głosowanie, Wybory prezydenckie, Wybory parlamentarne, Wybory samorządowe
Election law, Voting, Presidential election, Parliamentary election, Local election
Abstrakt
In this article I will examine how the normative acts ensured the observance of the secrecy of voting in the first years after the Round Table.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk A., Konstytucja lipcowa z 1952 r., [in:] Konstytucyjny system władz publicznych, Chmielnicki P. (ed.), Warszawa 2009.
 2. Ajnenkiel A., Konstytucje Polski 1791-1997, Warszawa 2001.
 3. Bąkiewicz M., Demokratyczny system wyborczy jako gwarant realizacji konstytucyjnej zasady decentralizacji władzy publicznej, [in:] Wybory i referenda lokalne. Aspekty prawne i politologiczne, Stec. M., Małysa-Sulińska K. (eds.), Warszawa 2010.
 4. Biskupski K., Władza i lud, Warszawa 1956.
 5. Bodnar A., The judiciary in Poland after 20 years of transformation, [in:] Democracy in Poland 1989-2009 Challenges for the future, Kucharczyk J., Zbieranek J. (eds.), Warsaw 2010.
 6. Bożyk S., Konstytucyjne zasady wyboru Prezydenta RP, [in:] Konstytucja. Wybory. Parlament. Studia ofiarowane Zdzisławowi Jaroszowi, Garlicki L. (ed.), Warszawa 2000.
 7. Buczkowski J., Ekchardt K., Kuźniar D., Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej (instytucje wybrane), Przemyśl 2000.
 8. Chmaj M., Sejm "kontraktowy" w transformacji systemu politycznego Rzeczpospolitej Polskiej, Lublin 1996.
 9. Konstytucyjny system władz publicznych, Chmielnicki P. (ed.), Warszawa 2009.
 10. Chruściak R., Osiatyński W., Tworzenie konstytucji w Polsce w latach 1989-1997, Warszawa 2001.
 11. Czaplicki K.W., Głosowanie elektroniczne (e-voting) - wybrane zagadnienia, [in:] Demokratyczne standardy prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej. Teoria i praktyka, Rymarz F. (ed.), Warszawa 2005.
 12. Dębiński A., Introduction to the Subject of Conference: the Role and Significance of Roman Law in the legal History of Europe,Roman Law and European Legal Culture, Dębiński A., Jońca M. (eds.), Lublin 2008.
 13. Dominczyk T., Cywilna ochrona dóbr osobistych uczestników procesu wyborczego, [in:] Demokratyczne standardy prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej. Teoria i praktyka, Rymar F. (ed.), Warszawa 2005.
 14. Eckhardt K., Zasady prawa wyborczego do parlamentu w pracach nad Konstytucją III RP, [in:] Reformy prawa wyborczego w Polsce i na Ukrainie, Steciuk P., Buczkowski J. (eds.), Przemyśl 2004.
 15. Frydrych A., Sokala A., Ewolucja samorządowego prawa wyborczego w III Rzeczypospolitej, [in:] Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie. Doświadczenia i dylematy dalszego rozwoju, Sługocki J. (ed.), Bydgoszcz 2009.
 16. Gapski M.P., Prawo wyborcze państw Europy Środkowo-Wschodniej. Wybrane przykłady, Lublin 2006.
 17. Garlicki L., Brzeziński M., Polish Constitutional Law, [in:] Legal Reform in Post-Communist Europe. The View from Within, Frankowski S., Stephan III P.B. (eds.), Dordrecht-Boston-London 1995.
 18. Gebethner S., Niedoskonałe wolne wybory w Środkowej i Wschodniej Europie: lata 1989-1990, [in:] Wybory i narodziny demokracji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Raciborski J. (ed.), Warszawa 1991.
 19. Hornblower S., Spawforth A., The Oxford Classical Dictionary, Oxford 2012.
 20. Jarosz Z., System wyborczy do Sejmu i Senatu, "Państwo i Prawo" 1989, z. 5.
 21. Jaworski S.J., Wybrane problemy prawa wyborczego w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, [in:] Demokratyczne standardy prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej. Teoria i praktyka, Rymarz F. (ed.), Warszawa 2005.
 22. Juchniewicz J., Pałka P., Ewolucja kryminalizacji zachowań przeciwko wyborom, "Przegląd Prawa Konstytucyjnego" 2011, no. 3 (7).
 23. Kallas M., Historia ustroju Polski, Warszawa 2006.
 24. Kodrębski J., Joachim Lelewel o roli prawa rzymskiego w Polsce, "Czasopismo Prawno-Historyczne", vol. XL, z. 2/1988.
 25. Kucharczyk J., Introduction: Polish democracy and the challenge of populism, [in:] Democracy in Poland 1989-2009 Challenges for the future, Kucharczyk J., Zbieranek J. (eds.), Warsaw 2010.
 26. Kuryłowicz M., Prawo i obyczaje w starożytnym Rzymie, Lublin 1994.
 27. Kuryłowicz M., Prawo rzymskie. Historia. Tradycja. Współczesność, Lublin 2003.
 28. Lelewel J., Dzieła, Warszawa 1962, vol. VI.
 29. Lintott A.W., The Constitution of the Roman Republic, Oxford 1999.
 30. Litewski W., Słownik encyklopedyczny prawa rzymskiego, Kraków 1998.
 31. Makowski G., Civil society in Poland - challenges and prospects, [in:] Democracy in Poland 1989-2009 Challenges for the future, Kucharczyk J.,. Zbieranek J. (eds.), Warsaw 2010.
 32. Mordwiłko J., Ewolucja prawa wyborczego i wyborów do samorządu terytorialnego w latach 1990-2000, [in:] 10 lat demokratycznego prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej (1990-2000), Rymarz F. (ed.), Warszawa 2000.
 33. Okrągły stół, cz. 2 , PAP Zeszyty dokumentacyjne. Seria monograficzna 9-10/262-263, Warszawa 1989.
 34. Piasecki A.K., Wybory i referenda 1989-2000, Zielona Góra 2001.
 35. Pietrzak J., Sejm RP. Tradycja i współczesność, Warszawa 1995.
 36. Regulski J., Local government reform in Poland: an insider's story, Budapest 2013.
 37. Roaf J., Atoyan R., Joshi B., Krogulski K. and an IMF Staff Team, 25 Years of Transition Post-Communist Europe and the IMF Regional Economic Issues Special Report, Washington 2014.
 38. Rymarz F., Udział sędziów w organach wyborczych, [in:] 10 lat demokratycznego prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej (1990- -2000), F. Rymarz (ed.), Warszawa 2000.
 39. Sitek B., Suffragiis ferendis w świetle ustaw municypalnych. Dylematy rzymskiego systemu wyborczego w antycznym Rzymie, [in:] Vetera novis augere. Studia i prace dedykowane Profesorowi Wacławowi Uruszczakowi, tom II, Grodziski S., Malec D., Karabowicz A., Stus M. (eds.), Kraków 2010.
 40. Prawo konstytucyjne, Skrzydło W. (ed.), Lublin 1996.
 41. Sokala A., Prawne ramy prowadzenia samorządowej kampanii wyborczej w III Rzeczypospolitej Polskiej, [in:] Demokratyczne standardy prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej. Teoria i praktyka, Rymarz F. (ed.), Warszawa 2005.
 42. Sokala A., Michalak B., Uziębło P., Leksykon prawa wyborczego I referendalnego oraz systemów wyborczych, Warszawa 2013.
 43. Sokolewicz W., Rzeczpospolita Polska - demokratyczne państwo prawne. Uwagi na tle ustawy z 29.XII.1989 o zmianie Konstytucji, "Państwo i Prawo" 1999, z. 4.
 44. Staveley E.S., Greek and Roman Voting and Elections, London 1972.
 45. Swianiewicz P., Local democracy, [in:] Democracy in Poland 1989- -2009 Challenges for the future, Kucharczyk J., Zbieranek J. (eds.), Warsaw 2010.
 46. Szmyt A., Wprowadzenie do prawa wyborczego, [in:] Konstytucja RP. Ordynacja wyborcza do Sejmu. Ordynacja wyborcza do Senatu, Szmyt A., Grajewski K. (eds.), Gdańsk 1991.
 47. Szonert Z., Sądowa kontrola procedur wyborczych, wyników wyborów i referendów, [in:] 10 lat demokratycznego prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej (1990-2000), Rymarz F. (ed.), Warszawa 2000.
 48. Szonert Z., Kryteria osobowe (aksjologiczne) w polskim systemie wyborczym, [in:] Demokratyczne standardy prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej. Teoria i praktyka, Rymarz F. (ed.), Warszawa 2005.
 49. Wincenciak M., Selected problems of enacting and interpretation of local law at the level of local self-government in Poland, [in:] Some Aspects of Interpretration of Public Law, Niczyporuk P., Kołodko P. (eds.), Białystok 2013.
 50. Winczorek P., The Polish constitutional system and the law making proces, [in] Democracy in Poland 1989-2009 Challenges for the future, Kucharczyk J., Zbieranek J. (eds.), Warsaw 2010.
 51. Wojtyczek K., Konstytucyjna regulacja systemu wyborczego w III Rzeczypospolitej, [in:] 10 lat demokratycznego prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej (1990-2000), by Rymarz F. (ed.), Warszawa 2000.
 52. Zoll A., Moje wybory, [in:] 10 lat demokratycznego prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej (1990-2000), by Rymarz F., Warszawa 2000.
 53. Zoll A., Prawa wyborcze w świetle doświadczeń Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, [in:] Demokratyczne standardy prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej. Teoria i praktyka, by Rymarz F., Warszawa 2005.
 54. Żukowski A., Formuła wolnych wyborów a ordynacje wyborcze do polskiego parlamentu w latach 1989-2001, [in:] Transformacja systemowa w krajach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej 1989-2002, Godlewski T., Koseski A., Wojtaszczyk K.A. (eds.), Bydgoszcz-Pułtusk 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-5544
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.1515/lape-2017-0006
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu