BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drobniak Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Partycypacja biznesu w procesach rewitalizacji miasta - przykład Katowic
Business' Participation in the City's Revitalisation Processes - the Case of Katowice
Źródło
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2016, nr 4(45), s. 21-32, tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Rewitalizacja miasta, Rozwój miasta, Partycypacja społeczna
City revitalization, City development, Social participation
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Katowice
Katowice
Abstrakt
Artykuł dotyczy zagadnień związanych z włączeniem sektora biznesu w proces rewitalizacji i społeczno-ekonomicznego rozwoju miasta. Założeniem badawczym jest postulowane szersze zaangażowanie sektora biznesu w formie projektów inwestycyjnych, jak również tworzenie ekosystemu determinującego rewitalizację ekonomiczną i żywotność ekonomiczną obszarów kryzysowych. Celem artykułu jest zaprezentowanie skali zaangażowania sektora biznesu w projekty rewitalizacyjne w Katowicach, a także identyfikacja oczekiwań sektora biznesu dotyczących procesów miejskiej rewitalizacji. W ujęciu metodycznym badania bazują na metodach: studiów przypadków, zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI), które były prowadzone z wybranymi sektorami biznesu w Katowicach w 2016 roku. (abstrakt oryginalny)

This article focuses on issues related to inclusion of the business sector in the process of revitalization and socio-economic development of a city, in this case the city of Katowice. A broader engagement of the business sector, in the form of investment projects as well as building an ecosystem, determines the success of economic revitalization and the economic viability of crisis areas. The aim of this paper is to present the scale of business engagement in Katowice revitalization projects, as well to indentify the expectations of the business sector in relation to the processes of urban revitalization. In terms of methodology, the study is based on case studies and on focus group interviews (FGI) which were held with selected business sectors in Katowice in 2016. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielawska-Roepke P., Podejście zintegrowane i partycypacja w rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich, [w:] M. Kowalewski (red.), Zmieniając miasto. Wokół teorii i praktyki rewitalizacji, Wyd. ECONOMICUS, Poznań 2008, s. 15.
 2. Boryczka E., Partycypacja społeczna, [w:] A. Nowakowska, Z. Przygodzki, A. Rzeńca (red.), EkoMiasto#Społeczeństwo. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 116-117.
 3. Drobniak A., Polko A., Plac K., Analiza społeczno-ekonomiczna Katowic wraz z wyznaczeniem obszarów do rewitalizacji i analizą strategiczną, Miasto Katowice, Katowice 2015.
 4. Jarczewski W. (red.), Przestrzenne aspekty rewitalizacji: śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, Tom 4. IRM, Kraków 2009, s. 9.
 5. Kaczmarek S., Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i nowy wymiar w rozwoju miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001, s. 16.
 6. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. KPZK PAN, dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dn. 13 grudnia 2011 roku, s. 101.
 7. Krajowa polityka miejska, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego, Warszawa, wrzesień 2015.
 8. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 13 lipca 2010.
 9. Narodowy Plan Rewitalizacji 2022. Założenia, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2014.
 10. Nowakowska A., Przygodzki Z., Rzeńca A. (red.), EkoMiasto#Społeczeństwo. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 11. Osborne D., Gaebler T., Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną, Media Rodzina, Poznań 2005, s. 343-345.
 12. Parysek J., Miasta polskie na przełomie XX i XXI wieku: rozwój i przekształcenia strukturalne, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2005, s. 166.
 13. Podgórniak-Krzykacz A., Local governance - czyli jak równoważyć zarządzanie miastem, [w:] Z. Przygodzki (red.), EkoMiasto#Zarządzanie. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 30-31.
 14. Przygodzki Z. (red.), EkoMiasto#Zarządzanie. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 15. Rykwert J., Pokusa miejsca: przyszłość i przeszłość miasta, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2013, s. 15.
 16. Strategia Rozwoju Kraju 2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, wrzesień 2012.
 17. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. z 2003, Nr 80, poz. 717 z póź. zm.
 18. Ustawa o rewitalizacji, Dz.U. z 2015, poz. 1777 z póź. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-3730
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/1429-3730.45.02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu