BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trojanek Maria (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Rącka Izabela (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu)
Tytuł
Koszt nabycia praw do nieruchomości w procesie realizacji inwestycji drogowych
The Cost of Acquisition of Property Rights in the Implementation of Road Projects
Źródło
Problemy Transportu i Logistyki, 2016, nr 2 (34), s. 185-1958, tab., rys., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Funkcjonowanie i ewolucja systemu transportowego
Słowa kluczowe
Rynek nieruchomości, Drogi, Inwestycje, Infrastruktura transportu
Real estate market, Road, Investment, Transport infrastructure
Uwagi
streszcz., summ.,
Abstrakt
Problem niewystarczającej, przestarzałej, o odpowiedniej jakości infrastruktury transportowej, a niekiedy jej braku dotyczy wielu polskich miast i wpływa negatywnie zarówno na konkurencyjność polskich obszarów miejskich wobec miast Europy Zachodniej, jak i na brak motywacji ludności do zmiany stylu życia na zdrowszy i bardziej ekologiczny w kontekście wykorzystywanych środków transportu. Jednym z warunków poprawy sytuacji transportowej jest budowa dróg, które poprawią dostępność komunikacyjną miast oraz przyspieszą ich rozwój gospodarczy. W pracy przedstawiono problemy pozyskiwania nieruchomości na cele publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem gruntów przeznaczonych pod drogi, na przykładzie Kalisza. W grupie celów operacyjnych miasta w strategii rozwoju miasta na lata 2014- 2020 (cel strategiczny: Kalisz - funkcjonalne miasto) znalazła się poprawa dostępności zewnętrznej i jakości infrastruktury transportowej, przejawiająca się w budowie nowych dróg, w tym obwodnic miasta w ciągu dróg krajowych, obwodnic wewnętrznych, jak również w zwiększeniu jakości infrastruktury drogowej już istniejącej, zapewnieniu dogodnych miejsc parkingowych, budowie spójnej infrastruktury rowerowej. Zarysowany kierunek jest kontynuacją wcześniej obowiązującej strategii miasta, której jednym z celów strategicznych było kształtowanie ładu przestrzennego i infrastrukturalnego, między innymi poprzez dbałość o środowisko naturalne i podejmowanie szeroko pojętych działań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury technicznej. Kluczową częścią opracowania jest wskazanie poziomu i struktury wydatków Kalisza związanych z pozyskaniem nieruchomości na cele budowy infrastruktury technicznej po 2000 roku. Na tle uwarunkowań prawnych przedstawiono dwie najbardziej znaczące formy pozyskania nowych terenów: negocjowana przez obie strony transakcji umowa kupna-sprzedaży oraz przejęcie nieruchomości z mocy prawa za słusznym odszkodowaniem, a także wskazano korzyści i straty związane z zastosowaniem tych rozwiązań.(abstrakt autora)

Inadequate and outdated transport infrastructure, often of low quality or sometimes non- -existent, is a problem which concerns many Polish cities and which has a negative impact on the competitiveness of Polish urban areas in relation to the cities of Western Europe, as well as on the lack of motivation of residents to change their lifestyle to a healthier and greener in the context of the means of transport. One of the conditions to improve the transport situation is the construction of roads, which will improve transport accessibility of cities and accelerate their economic development. The paper presents problems relating to the acquisition of property for public purposes. Particularly, land designated for roads in the City of Kalisz has been taken into account. In the group of operational objectives of the city in the City's Development Strategy for 2014-2020 (strategic objective: Kalisz - a functional city) was the improvement of external accessibility and quality of transport infrastructure, manifested in the construction of new roads, including ring roads, internal bypasses as well as increasing the quality of already existing road infrastructure, providing convenient parking spaces and construction of a coherent cycling infrastructure. This pathway was set as a continuation of previously approved strategy for the city, where one of the strategic objectives was shaping space and infrastructure, inter alia by taking care of the environment and taking broad measures of investment in technical infrastructure. A key part of the study is to identify the level and structure of expenditure of Kalisz authorities, related to the acquisition of real estate for the construction of technical infrastructure after the year 2000. Against the background of legal requirements, two of the most significant forms of acquiring new land have been presented: negotiation by both parties of the sale- -purchase agreement and the acquisition of real estate under the law for fair compensation. Benefits and losses associated with these solutions have also been identified(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borodo, A. (2008). Samorząd terytorialny: system prawnofinansowy. Warszawa: LexisNexis.
 2. Button, K., Daito, N. (2014). Sharing Out the Costs of a Public-Private Partnership. Applied Economics Letters, 21 (4-6), 383-386.
 3. Chrabąszcz, K. (2012). Cechy regionalne a rozwój krajowej infrastruktury drogowej na przykładzie autostrady A4. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z Zakresu Zarządzania, 20 (1), 39-47.
 4. Duensing, D.E. (2009). Haleakala Highway: Bringing the World to Maui. Journal of Pacific History, 44 (3), 303-324.
 5. Fazlagić, J.A. (2002). Czy Polska potrzebuje autostrad? Zeszyty Naukowe Katedry Usług. Working Papers, 2.
 6. Haughton, G., McManus, Ph. (2012). Neoliberal Experiments with Urban Infrastructure: The Cross City Tunnel, Sydney. International Journal of Urban and Regional Research, 36 (1), 90-105.
 7. He, L., Duchin, F. (2009). Regional Development in China: Interregional Transportation Infrastructure and Regional Comparative Advantage. Economic Systems Research, 21 (1), 3-22.
 8. Hełdak, M., Stacherzak, A., Kazak, J. (2012). Zobowiązania gminy wynikające z planu miejscowego w zakresie budowy dróg. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 20 (4), 89-100.
 9. Ivanova, E., Masarova, J. (2013). Importance of Road Infrastructure in the Economic Development and Competitiveness. Economics & Management, 18 (2), 263-274.
 10. Mickiewicz, P. (2011). Budowa dróg krajowych w polskich województwach jako uwarunkowanie zarządzania rozwojem regionalnym. Współczesne Zarządzanie, 1, 42-51.
 11. Nourzad, F., Greenwold, D.N., Yang, R. (2014). The Interaction Between FDI and Infrastructure Capital in the Development Process. International Advances In Economic Research, 20 (2), 203-212.
 12. Urrunaga, R., Aparicio, C. (2012). Infrastructure and Economic Growth in Peru. CEPAL Review, 107, 145-63.
 13. Walsh, J., Amponstira, F. (2013). Infrastructure Development and the Repositioning of Power in Three Mekong Region Capital Cities. International Journal of Urban and Regional Research, 37 (3), 879-893.
 14. Ustawa z 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami. Dz.U. nr 115, poz. 741, z późn. zm.
 15. Ustawa z 13.10.1998 Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Dz.U. nr 133, poz. 872, z późn. zm.
 16. Ustawa z 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Dz.U. nr 80, poz. 721, z późn. zm.
 17. Rozporządzenie Rady Ministrów z 21.09.2004 w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. Dz.U. nr 207, poz. 2109, z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-275X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/ptl.2016.34-18
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu