BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozioł Dorota (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
Tytuł
Analiza doktryny i wybranych orzeczeń sądów w zakresie tymczasowego aresztowania pracownika samorządowego
The Analysis of The Doctrine and Selected Judicial Decisions in The Field of The Provisional Detention of a Local Government Employee
Źródło
Studia Prawnicze i Administracyjne, 2017, nr 19 (1), s. 7-12, bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Pracownicy samorządowi, Prawo pracy, Regulacje prawne
Self-government employees, Labour law, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagadnień związanych z tymczasowym aresztowaniem pracownika samorządowego, które wiąże się z zawieszeniem z mocy prawa stosunku pracy. Stanowi środek zapobiegawczy uregulowany w art. 35 ustawy o pracownikach samorządowych, a w sprawach nieuregulowanych zgodnie z art. 43 ust. 1 stosuje się przepisy Kodeksu pracy. W niniejszym artykule starano się przybliżyć na podstawie aktualnego orzecznictwa i doktryny najistotniejsze kwestie dotyczące pracownika samorządowego tymczasowo aresztowanego takie jak: okoliczności rozwiązania umowy o pracę, sposób obliczania terminu tymczasowego aresztowania, przysługujących zasiłków i świadczeń, wysokości wynagrodzenia, przysługujących kompetencji etc. (abstrakt oryginalny)

The main purpose of this article is to present the issues related to the provisional detention of a local government employee, which is associated with the suspension of the employment relationship under the law. It is a preventive measure regulated by art. 35 of the Act on self-government employees. The provisions of the Labour Code shall be applicable in matters not regulated by the Act on self-government employees (pursuant to art. 43 sec. 1 of above mentioned Act). On the basis of the current case law and the doctrine the paper attempts to approximate the most important issues related to the provisional detention of a local government employee, such as: circumstances of termination of employment, the method of calculating the term of provisional detention, entitled allowances and benefits, the amount of remuneration, proper competence etc. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baran K., Prawo urzędnicze. Komentarz, Warszawa 2014.
 2. Dubowik A., Pisarczyk Ł., Prawo urzędnicze, Warszawa 2011.
 3. Kozioł D., Zmiana treści umowy o pracę pracownika samorządowego, "Młoda Humanistyka" nr 2 (7), 2016, s. 1-16 , 15.03.2017.
 4. Krowiak M., Przesłanki rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, s.458-469, , 10.03.2017.
 5. Kuropatwa P., Tymczasowe aresztowanie pracownika [data publikacji 31.05.2011] , 05.04.2017.
 6. Rzepecka-Gil A., Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, Warszawa 2009.
 7. Skałkowski M., Czy aresztowanie pracownika przerywa urlop?, , 17.03.2017.
 8. Stelina J., Prawo urzędnicze, Warszawa 2009.
 9. Szewczyk H., Stosunki pracy w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2012.
 10. Szmit J., Glosa do uchwały SN z dnia 14 stycznia 2010 r., III PZP 4/09 , 27.02.2017.
 11. Szreniawski J., Wybrane zagadnienia relacji między interesantem a urzędem, [w:] Prawo do dobrej administracji, (red.) Z. Niewiadomski, Z. Cieślak, Warszawa 2003.
 12. Świątek-Rudoman J., Glosa do wyroku SN z dnia 2 marca 2011 r., II PK 213/10 , 17.03.2017.
 13. Świątek-Rudoman J., Tymczasowe aresztowanie oraz zawieszenie w czynnościach służbowych, a stosunek pracy z wyboru wójta (burmistrza, Prezydenta Miasta), "Samorząd Terytorialny" nr 4, 2012, s. 55-62.
 14. Świątek-Rudoman J., Wpływ tymczasowego aresztowania i obserwacji sądowo-psychiatrycznej na trwałość stosunku pracy pracownika, "Palestra" poz. 21/A, 2016, s. 142-150 [data publikacji: 13.12.2016] , 10.03.2017.
 15. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Zasiłek macierzyński , 05.04.2017.
 16. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 1980 r. I PZP 42/80 , 19.03.2017.
 17. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 luty 1984 r. III PZP 1/84 , 16.03.2017.
 18. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 października 1998 r. I PKN 390/98 , 15.03.2017 r.
 19. Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 październik 2008 r. II AKz 793/08, , 28.03.2017.
 20. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 października 2009 r. I PK 95/09, , 15.03.2017.
 21. Uchwała SN z dnia 14 stycznia 2010 r., III PZP 4/09 , 10.03.2017.
 22. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 21 czerwiec 2010 r., IV SA/Gl 279/10 , 18.03.2017.
 23. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 marca 2011 r. II PK 213/10, , 16.03.2017.
 24. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 21 czerwca 2012 r., II SA/Ke 354/12 < http://orzeczenia. nsa.gov.pl/doc/232C2A8F83>, 18.03.2017.
 25. Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 23 października 2012 r., II AKa 295/12 < http://orzeczenia.wroclaw.sa.gov.pl/ details/$N/155000000001006_II_AKa_000295_2012_Uz_2012-10-23_001>, 19.03.2017.
 26. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2013 r., II AKa 165/13 < http://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/details/$N/154500000001006_II_AKa_000165_2013_Uz_2013-06-14_001>, 19.03.2017.
 27. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 2 lipca 2013 r., III APa 16/13 < http://orzeczenia.krakow.sa.gov.pl/content/$N/152000000001521_III_APa_000016_2013_Uz_2013-07-10_001>, 18.03.2017.
 28. Wyrok Sądu Administracyjnego w Katowicach z dnia 5 grudnia 2013 r. II AKa 427/13 < http://orzeczenia.katowice.sa.gov.pl/ details/$N/151500000001006_II_AKa_000427_2013_Uz_2013-12-05_001>, 18.03.2017.
 29. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2014 r. III PK 51/13 < https://sip.lex.pl/#/orzeczenie/521712989/1?directHit=true&directHitQuery=III%20PK%205~2F13\>, 20.03.2017.
 30. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 września 2014 r., I PK 136/13 < http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/III%20 PK%20136-13.pdf>, 18.03.2017.
 31. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 sierpnia 2015 r. III PK 125/14 , 15.03.2017.
 32. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6 październik 2015 r. III UZP 10/15 < http://www.orzeczenia.com.pl/orzeczenie/ eksdj/sn,III-UZP-10-15,postanowienie_sn_izba_pracy_ubezpieczen_spolecznych_i_spraw_publicznych_iii/>, 18.03.2017.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-8025
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu