BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Durczak Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, doktorant), Koperska Alicja (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, doktorantka), Piasecki Przemysław (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Ławrynowicz Maciej (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
ZZL w ostrych barwach : bibliometryczna analiza podejść i metod badawczych
HRM in the Limelight : Bibliometric Analysis of Research Approaches and Methods
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2017, nr 2, s. 31-50, rys., tab., wykr., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Metody badawcze, Metody bibliometryczne, Zasoby wiedzy, Przegląd literatury, Klasyfikacja danych, Rozwój nauki, Analiza jakościowa, Analiza ilościowa, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Research methods, Bibliometric methods, Knowledge resources, Literature review, Data classifications, Development of science, Qualitative analysis, Quantitative analysis, Human Resources Management (HRM)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Począwszy od lat 60. XX wieku liczba publikacji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) z dekady na dekadę rośnie w postępie geometrycznym. Z jednej strony zjawisko to powinno cieszyć autorów niniejszego artykułu jako akademików, z drugiej zaś - stanowi konkretne wyzwanie: jak kompilować i syntezować wiedzę, którą już stworzyliśmy, tak aby nasze przyszłe przedsięwzięcia faktycznie rozwijały dziedzinę, której poświęcamy się na co dzień. W odpowiedzi na to wyzwanie postanowiono wykorzystać stworzone przez Luda Waltmana i Neesa Jana van Ecka narzędzie, którego skuteczność wynika z unifikacji dwóch technik bibliometrycznych, mapowania i grupowania. Wykorzystując metodę text miningu, opartą na analizie języka naturalnego, przebadano treść tytułów i abstraktów 6033 artykułów naukowych w obszarze ZZL, odnoszących się do podejść lub metod badawczych. W efekcie badania ilościowego, uzupełnionego i pogłębionego przez jakościową analizę fraz, przedstawiono mapy określające strukturę, nasycenie oraz trendy tematów obecnych w metodologii tejże dziedziny. Wynikiem badania jest wyraźny i ostry obraz różnorodności i pluralizmu w postrzeganiu zasobów ludzkich, a także przestrzeni, gdzie pozornie różne obszary przenikają się nawzajem. (abstrakt oryginalny)

Starting with the 1960s, the numbers of publications in the field of human resource management (HRM) has been growing in a geometrical progression with each successive decade. Although as a community of academics we should be pleased with this phenomenon, it is simultaneously a challenge: How can this knowledge that we have created be compiled and synthesized so that our future endeavors actually develop the discipline to which we devote our daily efforts? Our response is the use of the research tools developed by Ludo Waltman and Nees Jan van Eck-mapping and clustering-that are effective thanks to their unification. Applying text mining based on natural language processing (NLP) we analyzed the content of the titles and abstracts of 6,033 scientific articles in the field of HRM that make reference to research approaches and methods. Through quantitative research complemented and deepened with a qualitative analysis of terms, we present maps defining the structure, intensity, and trends in topics as found in the methodology of this domain. The main result of our study is a clear and vivid image of the diversity and pluralism present in the perceiving of human resources as well as spaces where seemingly divergent subfields permeate each other. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bainbridge H. T. J., Sanders K., Cogin J. A., Lin C.-H. (2016), The Pervasiveness And Trajectory Of Methodological Choices: A 20-Year Review Of Human Resource Management Research: Methodological choices, Human Resource Management.
 2. Brewster C., Mayrhofer W. (2012), Handbook of Research on Comparative Human Resource Management, b.m.w., Edward Elgar Publishing.
 3. Brinberg D., McGrath J. E. (1983), Validity network schema, 67th convention of American Educational Researchers Association.
 4. Briner R. B., Walshe N. D. (2014), From Passively Received Wisdom to Actively Constructed Knowledge: Teaching Systematic Review Skills as a Foundation of Evidence-Based Management, Academy of Management Learning & Education, nr 13 (3).
 5. Deadrick D. L., Gibson P. A. (2009), Revisiting the research-practice gap in HR: A longitudinal analysis, Human Resource Management Review, vol. 19, s. 144-153.
 6. Fernandez-Alles M., Ramos-Rodríguez A. (2009), Intellectual structure of human resources management research: A bibliometric analysis of the journal Human Resource Management, 1985-2005, Journal of the American Society for Information Science and Technology, vol. 60 (1).
 7. Flick U. (2013), The SAGE Handbook of Qualitative Data Analysis, London, SAGE Publications Ltd.
 8. Hardy M. A., Bryman A. (2004), Handbook of Data Analysis, London, SAGE Publications Ltd.
 9. Howarth D. R. (2000), Discourse, Open University Press.
 10. Jorgensen M., Phillips L. J. (2002), Discourse analysis as theory and method, London, SAGE Publications Ltd.
 11. Kaplan D. (2004), The SAGE Handbook of Quantitative Methodology for the Social Sciences, California, SAGE Publications Ltd.
 12. Kasyanenko T., Nevado P., Rimmer M., Soares M. E. (2014), The psychologisation of workplace relations: why social context matters: The psychologisation of workplace relations: why social context matters, Asia Pacific Journal of Human Resources, vol. 52 (4).
 13. Lange T. (2013), Evidence based HRM: a scholarship perspective with a difference, Evidence-Based HRM: A Global Forum for Empirical Scholarship, vol. 1 (1).
 14. Ławrynowicz M. (2014), Poszukiwanie efektów zarządzania zasobami ludzkimi - refleksja nad głównymi nurtami badawczymi, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4 (98-99).
 15. Markoulli M., Lee C. I. S. G., Byington E., Felps W. A. (2016), Mapping Human Resource Management: Reviewing the field and charting future directions, Human Resource Management Review.
 16. McSweeney B. (2002), Hofstede's Model of National Cultural Differences and their Consequences: A Triumph of Faith - a Failure of Analysis, Human Relations, vol. 55.
 17. Petticrew M., Roberts H. (2006), Systematic reviews in the social sciences: a practical guide, Malden, MA; Oxford, Blackwell Pub.
 18. Pudelko M., Reiche B. S., Carr C. (2015), Recent developments and emerging challenges in international human resource management, The International Journal of Human Resource Management, vol. 26 (2).
 19. Strega S. (2005), The view from the poststructural margins: epistemology and methodology reconsidered, w Strega S., Brown L., Research As Resistance. Critical, Indigenous, and Anti-Oppressive Approaches, Toronto, Canadian Scholars' Press.
 20. Szubka T. (2003), Epistemiczna koncepcja prawdy a relatywizm, Filozofia Nauki, nr 11/3/4.
 21. Taylor J., Watkinson D. (2007), Indexing reliability for condition survey data, The Conservator, vol. 30 (1).
 22. Waltman L., van Eck N. J. (2011), Text mining and visualization using VOSviewer, ISSI Newsletter, vol. 7 (3).
 23. Waltman L., van Eck N. J., Noyons E. C. M. (2010), A unified approach to mapping and clustering of bibliometric networks, Journal of Informetrics, nr 4 (4).
 24. Whetten D. A. (1989), What Constitutes a Theoretical Contribution?, Academy of Management Review, vol. 14 (4).
 25. Taylor S. (2001), Locating and conducting discourse analytic research, w Yates S., Taylor S., Wetherell M., Discourse as data: a guide for analysis, London, SAGE Publications Ltd.
 26. Zupic I., Cater T. (2015), Bibliometric Methods in Management and Organization, Organizational Research Methods, vol. 18 (3).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-4411
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu