BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lenart-Gansiniec Regina (Uniwersytet Jagielloński)
Tytuł
Kapitał relacyjny - istota i znaczenie dla sukcesu projektu publicznego
Relational Capital - Essence and Importance for Success of Public Project
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 2, cz. 2, s. 155-169, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Znaczenie kapitału intelektualnego w zarządzaniu nowoczesną organizacją
Słowa kluczowe
Projekty publiczne, Zarządzanie projektem, Kapitał relacyjny, Zarządzanie dla sukcesu
Public plans, Project management, Relational capital, Management for success
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie istoty kapitału relacyjnego i jego powiązanie z sukcesem projektu w organizacji publicznej. Poniższe opracowanie powstało na podstawie przeglądu literatury oraz badań empirycznych przeprowadzonych w placówkach edukacyjnych. W artykule przyjęto założenie, że podstawą kapitału relacyjnego są relacje, które mogą być jednym z generatorów wartości przedsiębiorstwa i mogą warunkować sukces rynkowy projektu [Young 2007, ss. 171-173]. Pod pojęciem projektu rozumie się przedsięwzięcie podejmowane w celu stworzenia unikatowego produktu lub usługi. Ma ono ściśle oznaczony początek i koniec oraz cechuje się niepowtarzalnością. Jego celem jest dostarczenie z góry określonego rezultatu [Kożuch 2015, ss. 73]. Tym samym w artykule przyjmuje się tezę, że relacje mogą decydować o sukcesie projektów. Teza ta znajduje oparcie w rozważaniach rozwijanych w literaturze. Artykuł został podzielony na trzy części. W pierwszej części przedstawiono koncepcję kapitału relacyjnego. W części drugiej zaprezentowano istotę sukcesu projektu publicznego. Trzecia, ostatnia część, prezentuje metodykę badań oraz zależności pomiędzy kapitałem relacyjnym a sukcesem projektu publicznego. (fragment tekstu)

This article aims to empirical verification bet by the author of the thesis the importance of relational capital for success of public project. Research subordinated to the goal were carried out by a proprietary questionnaire. The study included 45 educational establishments in Silesia. The results of this study indicate that relationship between schools, and thus relational capital is an important factor in success of public projects. Nevertheless, the observed barriers to building relationships with external stakeholders - despite statutory need to open educational establishments on the environment. It is worth noting that the results obtained not only confirm, but also complement posed in literature demands in this area of expertise. Implementation of the study allowed for identifying importance of relational capital for success of public project. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bal M., Bryde D. (2015), Measuring Performance to Engage the Extended Project Team in Construction, "Journal of Construction Engineering and Project Management", vol. 5, no. 1.
 2. Bukłaha E. (2012), Sukces, skuteczność i efektywność w zarządzaniu projektami, Zeszyty Naukowe "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", t. 113.
 3. Edvinsson L., Malone M.S. (2001) , Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa.
 4. Flanagan R., Norman G. (1993), Risk Management and Construction, Blackwell Science Ltd London, UK.
 5. Ford D., Gadde L.E., Hakansson H., Lundgren A., Snehota I., Turnbull P., Wilson D. (ed.), (1998), Managing Business Relationships, Wiley, Chichester.
 6. Handfield R.B., Marcos P., Guararapes F., Oliveira M.P.V. (2015), The role of effective relationship management in successful large oil and gas projects: Insights from procurement executives, "Journal of Strategic Contracting and Negotiation", vol. 1, no. 1.
 7. Handfield R.B., Mccormack K. (2008), Supply chain risk management: minimizing disruptions in global sourcing, Auerbach, London.
 8. Hernik K., Solon-Lipiński M., Stasiowski J., Sijko K., Jabłkowski S. G., Walczak A. (2012), Współpraca szkół z podmiotami zewnętrznymi. Raport z badania otoczenia instytucjonalnego przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 9. Hu Y., Chan A., Le Y. (2015), Understanding the Determinants of Program Organization for Construction Megaproject Success: Case Study of the Shanghai Expo Construction, "Journal of Management in Engineering", vol. 31, no. 5.
 10. Kożuch B. (2015), Zarządzanie programami i projektami publicznymi [w:] B. Kożuch, Ł. Sułkowski (red.), Instrumentarium zarządzania publicznego, Difin, Warszawa.
 11. Lenart R. (2015), Relacje między usługodawcą a usługobiorcą - wyzwania dla organizacji publicznej, "Marketing i Rynek", nr 1.
 12. Lenart R. (2014), Zarządzanie wiedzą w tworzeniu konkurencyjności szkoły, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 13. Lewis B. (2003), The 70-percent failure, InfoWorld. Źródło: http://archive.infoworld.com/articles/op/xml/01/10/29/011029/opsurvival.xml [data dostępu: 25.08.2015].
 14. Matysiak A. (2008), Kapitał jako proces, "Zeszyty Naukowe PTE w Krakowie", nr 6.
 15. Prawelska-Skrzypek G. (red.) (2006), Zarządzanie w sektorze publicznym i obywatelskim. Wybrane problemy, Fundacja Współczesne Zarządzanie i Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków.
 16. Pszczołowski T. (1978), Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 17. Ritter T., Walter A. (2008), Functions, Trust, And Value In Business Relationships, Creating and Managing Superior Customer Value Advances, "Business Marketing and Purchasing", vol. 14.
 18. Sobczyk J. R. (2009), Aksjologia sukcesu - uwarunkowania pomiaru (miary i oceny) [w:] Sukces organizacji. Istota, pomiar, uwarunkowania, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", t. 1/2.
 19. Stańczyk-Hugiet E. (2011), W poszukiwaniu renty..., "Przegląd Organizacji", nr 9.
 20. Tsehayae A., Robinson Fayek A. (2014), Identification and comparative analysis of key parameters influencing construction labour productivity in building and industrial projects, "Canadian Journal of Civil Engineering", t. 41, nr 10.
 21. Turner J.R. (2006), Towards a theory of project management: The nature of the project, "International Journal of Project Management", vol. 24, issue 1.
 22. Young T.L. (2007), The handbook of project management. A practical guide to effective policies, techniques and procedures, Kogan Page, Londyn.
 23. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2009 Nr 19, poz. 100).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu