BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szelągowska-Rudzka Katarzyna I. (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Partycypacja bezpośrednia pracowników w kreowaniu innowacyjności usług edukacyjnych
Employees' Direct Participation in Building Innovativeness of Educational Services
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 2, cz. 2, s. 185-195, bibliogr. 21 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Znaczenie kapitału intelektualnego w zarządzaniu nowoczesną organizacją
Słowa kluczowe
Rynek usług edukacyjnych, Stymulowanie innowacyjności, Partycypacja pracowników w zarządzaniu
Education services market, Stimulate innovations, Personnel participation in management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie istoty innowacyjności usług edukacyjnych i partycypacji bezpośredniej pracowników oraz wskazanie na przykładzie Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni wpływu partycypacji bezpośredniej pracowników naukowo-dydaktycznych na kształtowanie innowacyjności usług edukacyjnych poprzez udział owych pracowników w opracowaniu i wdrożeniu nowych specjalności, związanych z projektem "Rozwijaj żagle Akademio!". W opracowaniu zastosowano metodę analizy literatury przedmiotu oraz metodę studium przypadku. (fragment tekstu)

Direct participation of employees in building innovativeness of educational services means their individual and group participation in the decision-making processes related to employees, their functioning within the organisation, and the organisation's activities. Employee participation delivers a number of benefits, such as employees' engagement in the development of organisation, the building of the organisation's value and market position in the competitive environment. The purpose of this paper is to present the results of the application of direct participation of the research and didactic staff of the Faculty of Entrepreneurship and Comodity Science of the Gdynia Maritime University, to raise the innovativeness of an educational service - namely, the offer of new specialisations, courses and their content, which answered the demands of business practice, the organisation of the didactic process, and team work - which had been initiated by the project entitled "Rozwijaj żagle Akademio!". (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baron A., Armstrong M. (2008), Zarządzanie kapitałem ludzkim. Uzyskanie wartości dodanej dzięki ludziom, Wolters Kluwer, Kraków.
 2. Bal-Woźniak T. (2012), Innowacyjność w ujęciu podmiotowym, PWE, Warszawa.
 3. Błaszczyk E. (1988), Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 4. Cierniak-Emerych A. (2012), Uczestnictwo pracobiorców w gospodarowaniu potencjałem pracy w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 5. Chyłek M. (2011), Współczesne zarządzanie przedsiębiorstwem a partycypacja pracownicza, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, seria: "Administracja i Zarządzanie", nr 17, Siedlce.
 6. Dokumentacja Zespołu ds. Programów Europejskich (2008).
 7. Jamka B. (2011), Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Od zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością. Wolters Kluwer, Warszawa.
 8. Juchnowicz M. (red.) (2007), Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, Difin, Warszawa.
 9. Leja K. (red.) (2006), Problemy zarządzania w uczelni opartej na wiedzy, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 10. Leja K. (2013), Zarządzanie uczelnią. Koncepcje i współczesne wyzwania. Wyd. II uaktualnione, Wolters Kluwer, Warszawa.
 11. Mendel T. (2002), Partycypacja w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 12. Moczulska M. (2011), Bezpośrednia partycypacja pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Możliwości, przesłanki, uwarunkowania, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 13. Oslo Manual. Guidelines for collecting and interpreting innovation data, Third edition, OECD/ European Communities, Paris 2005.
 14. Pirog D. (2011), Usługi edukacyjne na poziomie akademickim w kontekście wymagań rynku pracy, Prace Komisji Geografii Przemysłu nr 18, Warszawa-Kraków.
 15. Szelągowska-Rudzka K. (2014), Partycypacja bezpośrednia pracowników jako przykład innowacji organizacyjnej [w:] A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowski (red.), Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym, Instytut Transportu i Handlu Morskiego, InfoGlobMar, Gdańsk.
 16. Szelągowska-Rudzka K. (2015a), Partycypacja bezpośrednia pracowników a innowacje i innowacyjność organizacji, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Innowacje i Przedsiębiorczość. Teoria i praktyka", Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza (złożony do druku).
 17. Szelągowska-Rudzka K. (2015b), Partycypacja bezpośrednia pracowników w teorii i praktyce zarządzania, IV Kongres Nauk o Zarządzaniu, TNOiK, Warszawa (złożony do druku).
 18. Wziątek-Kubiak A. (red.), Zarządzanie innowacjami a konkurencyjność, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2011.
 19. Osiadacz J. (2012), Innowacje w sektorze usług - przewodnik po systematyce oraz przykłady dobrych praktyk, PARP Warszawa 2012, http://www.pi.gov.pl/PARPFiles/file/INNOWACYJNA_FIRMA/KIP/Publikacje/Innowacje_w_sektorze_uslug_przewodnik_po_systematyce_oraz_przyklady_dobrych_ praktyk.pdf [dostęp: 4.05.2014].
 20. Pluta-Olearnik M., Rola e-edukacji w strategii marketingowej uczelni, http://www.e-edukacja.net/_referaty/19_e-edukacja.pdf [dostęp: 3.05.2014].
 21. Zieliński G., Lewandowski K. (2014), Determinanty percepcji jakości usług edukacyjnych w perspektywie grup interesariuszy, http://zif.wzr.pl/pim/2012_3_3_4.pdf [dostęp: 3.05.2014].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu