BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przybytniowski Jarosław Wenancjusz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Wiedza ekonomiczna czynnikiem wzrostu świadomości finansowej studentów opolskich wyższych uczelni
Economic Knowledge as a Factor of Growth of Financial Awareness among Students from Opole Universities
Źródło
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2017, t. 34, nr 2, s. 59-69, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection
Słowa kluczowe
Wiedza ekonomiczna, Świadomość ekonomiczna, Wiedza
Economic knowledge, Economic awareness, Knowledge
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wiedza ekonomiczna jest ściśle związana z pojęciem edukacji ekonomicznej. W opracowaniu stwierdzono, że edukacja ekonomiczna, w tym finansowa, w sposób istotny zwiększa świadomość i kompetencje młodego pokolenia. Podjętym problemem badawczym jest analiza czynnika wiedzy ekonomicznej jako jednego z podstawowych determinantów wzrostu świadomości finansowej młodego pokolenia - studentów kończących wyższe uczelnie województwa opolskiego. Konstrukcja tekstu została podporządkowana hipotezie, w myśl której istnieje zależność we wzroście świadomości i kompetencji studentów w zarządzaniu własnymi finansami w obecnym, stale zmieniającym się otoczeniu. Niniejszy problem jest realizowany za pomocą analizy stanu wiedzy ekonomicznej studentów wyższych uczelni opolskich na temat poszczególnych obszarów ekonomicznych. Zastosowana metoda badawcza to anonimowy kwestionariusz ankiety, skierowany w sposób bezpośredni za pośrednictwem ankieterów do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia. (abstrakt oryginalny)

When dealing with the problem it was found that financial education increases substantially the economic knowledge to build awareness and competence of the younger generation and therefore the dissemination of this knowledge. The aim of this paper is to identify the importance of the knowledge economy in the growth of building awareness and competence of management of finance students in the current, constantly changing environment. The structure of the paper was subjected to the hypothesis according to which there is a relationship between the knowledge economy and an increase in the awareness and competence of the young generation in achieving financial stability and their independence. This problem will be implemented using the analysis of the state of the economic knowledge of university students in Opole about individual economic areas. The method applied in the research is an anonymous questionnaire survey addressed directly to students, desktop study of the first and second degree. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrews, K.R. (1987). The Concept of Corporate Strategy. Homewood: Irwin. ISBN 0256036292.
 2. Ansoff, H.I. (1979). The changing shape of the strategic problem. W: D. Schendel, C. Hofer (eds.). Strategic Management: A New View of Business Policy and Planning. Boston: Little Brown. ISBN 0316773123.
 3. Chmielecka, E. (1999). Informacja, wiedza, mądrość. Co społeczeństwo wiedzy cenić powinno? W: E. Adamowicz (red.). Gospodarka w okresie przemian (s. 47-62). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH. ISBN 8372250499.
 4. Chmielecka, E. (2010). Postawy jako element kształcenia w zakresie ekonomii i zarządzania [online, dostęp: 2017-05-20]. Forum odpowiedzialnego biznesu. Dostępny w Internecie: http://odpowiedzialnybiznes.pl/ artykuly/postawy-jako-element-ksztalcenia-w-zakresie-ekonomii-i-zarzadzania.
 5. Griffin, R.W. (2002). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301120193.
 6. Habschick, M., Seidl, B., Evers, J. (2007). Survey of Financial Literacy Schemes in the EU27: VT Markt/2006/26H - Final Report. Hamburg: Evers & Jung.
 7. Iwanicz-Drozdowska, M. (2011). Edukacja i świadomość finansowa: doświadczenia i perspektywy. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza. ISBN 9788373786226.
 8. Nonaka, I., Takeuchi, H. (2000). Kreowanie wiedzy w organizacji. Warszawa: Poltext. ISBN 8386890991.
 9. OECD INFE. (2011). Measuring Financial Literacy: Questionnaire and Guidance Notes for Conducting an Internationally Comparable Survey of Financial Literacy. Paris: OECD.
 10. Pacholarz, W.M. (2016). Pojęcia wiedzy w teorii ekonomii. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 8, 3-19.
 11. Popper, K.R. (1992). Wiedza obiektywna: ewolucyjna teoria epistemologiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301104899.
 12. Przybytniowski, J.W. (2013). Konkurencyjność rynku usług pośrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Menedżerskie PTM. ISBN 9788361949176.
 13. Przybytniowski, J.W. (2016). Współczesne funkcje i mechanizmy transmisji między sektorem ubezpieczeniowym a sferą realną gospodarki: teoria i praktyka. Warszawa: CeDeWu. ISBN 9788375567588.
 14. Romanowska, M. (2010). Przełomy strategiczne w przedsiębiorstwie. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 98, 7-15.
 15. Vitt, L.A., Anderson, C., Kent, J., Lyter, D.M., Siegenthaler, J.K., Ward, J. (2000). Personal Finance and the Rush to Competence: Financial Literacy Education in the U.S. Middleburg: Institute for Socio-Financial Studies.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-2635
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu