BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czaja-Cieszyńska Hanna (Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Katedra Rachunkowości i Controllingu)
Tytuł
Wykorzystanie sprawozdań finansowych organizacji pozarządowych w Polsce w procesie fundraisingu
The USE of the Financial Statements of Non-Governmental Organizations in Poland in the Process of Fund Raising
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 127, s. 75-83, bibl.23 poz.
Słowa kluczowe
Trzeci sektor gospodarki, Organizacje pozarządowe, Źródła finansowania, Fundraising
Third sector of the economy, Non-governmental organisation, Source of financing, Fundraising
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L31 , M41 , M48
streszcz., summ.
Abstrakt
W krajach zachodnich organizacje pozarządowe stanowią ważny element demokracji oraz fundament społeczeństwa obywatelskiego. Również w Polsce w ostatnich latach rozwój tak zwanego trzeciego sektora przybrał na sile. W 1997 roku działało ponad 27 tys. podmiotów tego typu, podczas gdy dziś jest ich około 87,7 tys. (GUS, 2016, s. 7). Organizacje pozarządowe podobnie jak inne jednostki gospodarcze zobligowane są przepisami prawa do raportowania. W przypadku tych podmiotów funkcja informacyjna sprawozdań finansowych jest jednak szczególnie ważna, kształtuje bowiem wiarygodność organizacji oraz potwierdza transparentność jej działań. Celem artykułu jest wyjaśnienie przydatności sprawozdania finansowego jako użytecznego źródła informacji o sytuacji organizacji pozarządowej, ze szczególnym uwzględnieniem korelacji między ilością i jakością prezentowanych informacji finansowych a skutecznością w procesie fundraisingu.(abstrakt oryginalny)

In Western countries, non-governmental organizations (NGOs) constitute an essential element of democracy and a foundation of a civil society. In Poland the development of the socalled third sector has also expanded in recent years. In 1997, there were over 27 thousand entities of this type, whereas today there are about 87.7 thousand of them (The Central Statistical Office, 2016, p. 7). Non-governmental organizations, similarly to other business entities, are obliged by the provisions of the law to prepare reports. However, in the case of these entities, the information function of financial reports is particularly important as it shapes the credibility of the organization and confirms the transparency of its activities. The aim of this article is to present the financial statement as a useful source of information about non-governmental organization, with special emphasis on the correlation between the quantity and quality of the presented information and effectiveness in the process of fundraising.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk, J. (2009). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
 2. Czaja-Cieszyńska, H. (2010). Identyfikacja ryzyka w sprawozdaniu finansowym w kontekście wiarygodności generowanych informacji. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 29, 21-30.
 3. Dziel, J. (2007). Recepta na kłopoty. Piar.pl, 12, 58-59.
 4. Głażewska, D., Schimanek, T., Tokarz, B. (2005). Fundraising to sztuka. Dobre pomysły na pozyskiwanie funduszy w lokalnej społeczności. Warszawa: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.
 5. GUS (2016). Działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych oraz samorządu gospodarczego i zawodowego w 2014 r. - wyniki wstępne. Warszawa. Pobrane z: http://stat.gov.pl (1.03.2017).
 6. Gut, P. (2006). Kreatywna księgowość a fałszowanie sprawozdań finansowych. Warszawa: C.H. Beck.
 7. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997. Dz.U. nr 78, poz. 483.
 8. Kuraszko, I., Augustyniak, S. (2009). 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu. Warszawa: Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
 9. Leś, E. (2009). Rola trzeciego sektora w praktyce społecznej. [W:] G. Firlit-Fesnak, M. Szylko- -Skoczny (red.), Polityka społeczna (s. 361-372). Warszawa: PWN.
 10. O fundraisingu (2017). Pobrane z: www.fundraising.org.pl (1.03.2017).
 11. Stowarzyszenie Klon/Jawor (2015). Wizerunek organizacji pozarządowych. Raport z badania. Warszawa. Pobrane z: http://ngo.pl (1.03.2017).
 12. Stowarzyszenie Klon/Jawor (2016). Kondycja sektora organizacji pozarządowych 2015. Warszawa. Pobrane z: http://ngo.pl (1.03.2017).
 13. Świderska, A. (2011). Zarządzanie działaniami fundraisingowymi. [W:] A. Grzegorczyk (red.), Fundraising w działalności organizacji pozarządowych (s. 7-47). Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji.
 14. Świderska, G.K. (2008). Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji jako źródło informacji. [W:] G.K. Świderska, W. Więcław (red.), Sprawozdanie finansowe bez tajemnic. Rachunkowość finansowa w praktyce (s. 2-1 do 2-29). Warszawa: Difin.
 15. Ustawa z 26.06.1974 - Kodeks pracy. Dz.U. 2016, poz. 1666.
 16. Ustawa z 6.04.1984 o fundacjach. Dz.U. 2016, poz. 40.
 17. Ustawa z 7.04.1989 - Prawo o stowarzyszeniach. Dz.U. 2017, poz. 210.
 18. Ustawa z 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U. 2016, poz. 1888.
 19. Ustawa z 29.09.1994 o rachunkowości. Dz.U. 2016, poz. 1047.
 20. Ustawa z 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dz.U. 2016, poz. 239.
 21. Ustawa z 11.03. 2004 o podatku od towarów i usług. Dz.U. 2016, poz. 710.
 22. Ustawa z 15.12.2016 o zmianie ustawy o rachunkowości. Dz.U. 2017, poz. 61.
 23. Walker, J.I. (2012). A Fundraising Guide for Nonprofit Board Members. New Jersey: John Wiley & Sons Inc.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.127-07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu