BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szelągowska-Rudzka Katarzyna I. (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Partycypacja bezpośrednia pracowników w organizacjach uczestniczących w projekcie CSR
Employees Direct Participation in the Organisations Ivolved in CSR Project
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 2, cz. 2, s. 223-240, tab., bibliogr. 17 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Znaczenie kapitału intelektualnego w zarządzaniu nowoczesną organizacją
Słowa kluczowe
Partycypacja pracowników w zarządzaniu, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Proces podejmowania decyzji
Personnel participation in management, Corporate Social Responsibility (CSR), Decision making process
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest prezentacja zakresu, form, intensywności (stanu) partycypacji bezpośredniej pracowników przedsiębiorstw z województwa warmińskomazurskiego uczestniczących w projekcie Wymiana dobrych praktyk w obszarze CSR branży elektromaszynowej z Polski i Bułgarii. Przewodnik wdrażania społecznej odpowiedzialności, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na tę partycypację stylu kierowania przełożonych oraz z perspektywy zaangażowania tych przedsiębiorstw we wdrażanie praktyk społecznie odpowiedzialnych. Przyjęto bowiem założenie, że zaangażowanie organizacji w działania społecznie odpowiedzialne, w szczególności ukierunkowane na pracowników, wiąże się z występowaniem w tej organizacji partycypacji bezpośredniej pracowników i sprzyjającego jej stylu kierowania (demokratycznego lub konsultatywnego). Badanie przeprowadzono metodą ankiety bezpośredniej wśród uczestników warsztatów odbywających się, w ramach projektu, w Bartoszycach i Nidzicy. Artykuł prezentuje wyniki i wnioski z badania. (fragment tekstu)

A social responsible concept implementation in the organisation is related to CSR strategy adoption and good practices directed at chosen stakeholders. The employees is the most important group of stakeholders. It was assumed that the existence of employees direct participation and the style of management preferable to this participation is an example of CSR good practice. The paper presents the state of employees direct participation and management style in organisations of Warmińsko-Mazurskie Voivodship that took part in the project entitled "Exchange of good practices of social responsibility in machine building companies in Poland and Bulgaria. Guidelines for applying of social responsibility". It was a pilot questionnaire research among workshop participants in Bartoszyce and Nidzica. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Drucker P. (2010), Zarządzanie XXI wieku - wyzwania, Wydawnictwo New Media, Warszawa.
 2. Gifford J., Neathey F., Loukas, G. (2005), Employee Involvement. Information, Consultation and Discretion, Institute for Employment Studies, Brighton.
 3. Mączyński J. (1996), Partycypacja w podejmowaniu decyzji, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 4. Mietlewski Z., Spodarczyk E., Szelągowska-Rudzka K. (2013), CSR w województwie warmińsko-mazurskim w świetle badań - analiza porównawcza CSR w branży elektromaszynowej w województwie warmińsko-mazurskim w Polsce oraz w Bułgarii. Raport wstępny, http://www.partnerstwo.net/csr-w-wojewodztwie-warminsko-mazurskim-wswiet-le-badan-analiza-porownawcza-csr-w-branzy-elektroma-szynowej-w-wojewodztwie-war-minsko-mazurskim--w-polsce-oraz-w-bulgarii-raport-wstep/ [dostęp: 30 listopada 2015].
 5. Mietlewski Z., Tchorz B., Rożankowski Ł. (2013), Model upowszechniania dobrych praktyk CSR w branży elektromaszynowej, Warszawa.
 6. Mroziewski M.(2005), Style kierowania i zarządzania. Wybrane koncepcje, Difin, Warszawa.
 7. Moczulska M. (2011), Bezpośrednia partycypacja pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Możliwości, przesłanki, uwarunkowania, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 8. Rudolf S., Skorupińska K. (2012), Bezpośrednie formy partycypacji pracowniczej. Polska na tle krajów Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 9. Smith N.C., Lenssen G. (2009), Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 10. Spodarczyk E., Kaszuba A. (2013), Społeczna odpowiedzialność organizacji w wybranych krajach Regionu Morza Bałtyckiego, Spolocenska zodropovednost v podnikani. Medzinarodne socjalne vedecke studie,Katolicka univerzita v Ruzomberku, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Akademia Morska w Gdyni, Miasto i Gmina Sztum, Presov.
 11. Spodarczyk E. (2010), Rola konsumenta w kształtowaniu koncepcji społecznej odpowiedzialności, Spolocenska zodpovednost organizacii. Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckiej konferencie, Katolicka univerzita v Ruzomberku - Teologiska faculta v Koszicach, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego - Wydział Zamiejscowy w Elblągu, Kosice.
 12. Szelągowska-Rudzka K. (2010), Pracownicy jako interesariusze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw - wyniki badań pilotażowych, "Zarządzanie i Edukacja", nr 72-73.
 13. Szelągowska-Rudzka K. (2011), Pracownicy jako obszar społecznej odpowiedzialności organizacji, "Zarządzanie i Edukacja", nr 78.
 14. Szelągowska-Rudzka K. (2013), Styl kierowania przełożonych, jako czynnik bezpośredniej partycypacji pracowników branży IT [w:] H. Czubasiewicz, Z. Mokwa, P. Walentynowicz (red.), Uwarunkowania sukcesu organizacji, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 15. Szelągowska-Rudzka K. (2014), Partycypacja bezpośrednia pracowników jako przykład innowacji organizacyjnej [w:] A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowski (red.), Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym, Instytut Transportu i Handlu Morskiego, InfoGlobMar, Gdańsk.
 16. Szelągowska-Rudzka K. (2015), Management style as determinant of employees direct participation in ICT industry - case study, Proceedings of the 11th European Conference on Management Leadership and Governance, Military Academy, Lisbon, Portugal, 12-13 November 2015, Edited by Jose Carlos Dias Rouso, Academic Conferences and Publishing International Limited Reading, UK.
 17. Żurek J. (2014), Koncepcja społecznej odpowiedzialności organizacji i jej miejsce w strategii przedsiębiorstwa [w:] A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowski (red.), Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym, Instytut Transportu i Handlu Morskiego, InfoGlobMar, Gdańsk.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu