BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czerwińska-Kayzer Dorota (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Finansów i Rachunkowości)
Tytuł
Struktura kosztów rodzajowych przedsiębiorstw produkujących pasze dla zwierząt w porównaniu do przedsiębiorstw przemysłu spożywczego
Structure of Generic Costs in Enterprises Producing Animal Feed to Food Industry Enterprises
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 127, s. 97-107, tab., rys., bibl.24 poz.
Słowa kluczowe
Podatki pośrednie, Rachunkowość rolna, Rolnictwo
Indirect taxation, Agricultural accountancy, Agriculture
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M49
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem głównym opracowania było przedstawienie struktury kosztów rodzajowych przedsiębiorstw produkujących pasze dla zwierząt i porównanie ich z innymi grupami przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. Przyjęto założenie, że struktura kosztów rodzajowych jest cechą charakterystyczną nie całej branży, lecz danej klasy przedsiębiorstw. Do przeprowadzenia badań wykorzystano niepublikowane dane GUS ze statystycznego sprawozdania finansowego przedsiębiorstw niefinansowych (F02) z lat 2005-2015. Z przeprowadzonych analiz wynika, że w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego dominującym kosztem rodzajowym były koszty zużycia materiałów. Ich udział w poszczególnych grupach przedsiębiorstw był różny i wahał się. Z kolei kosztami o najmniejszym znaczeniu były podatki i opłaty. Przedsiębiorstwa produkujące pasze dla zwierząt gospodarskich należą do klas przedsiębiorstw o największym udziale kosztów materiałowych. Ich udział w strukturze kosztów rodzajowych wynosił ponad 80%. Oznacza to, że kadra zarządzająca w tych podmiotach, chcąc poprawić wyniki finansowe i efektywność, powinna swoje działania koncentrować na gospodarce materiałowej. Przedstawione wyniki badań potwierdzają hipotezę badawczą.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to present and analyse the structure of generic costs in enterprises producing animal feed. Realizing the primary objective, the structure of costs by type in enterprises producing feed compared with the cost structure in other groups of food industry companies. The study used unpublished data from the Central Statistical Office of the statistical financial report non-financial companies in the years 2005-2015. He study shows that enterprises producing fodder largest share in the costs of basic activity was the consumption of materials. While the cost of the least importance were taxes and charges. This means that the managers in these companies, in order to improve the efficiency of their activities should focus on the search for cheaper raw materials.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ACFE (2016). Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse. Global Fraud Study. Pobrane z: http://www.acfe.com/rttn2016/about/executive-summary.aspx (13.03.2017).
 2. American Institute of CPAs (2014). The 2014 AICPA Survey on International Trends in Forensic and Valuation Services. Pobrane z: https://www.aicpa.org (13.03.2017).
 3. Ballion, G. (2003). Wpływ rachunkowości kreatywnej na wiarygodność rynku finansowego w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. Bielsko-Biała: Wyd. WSBiF w Bielsku-Białej.
 4. Bhasis, M. (2013). Survey of Appropriate Skills Required by Forensic Accountants: Empirical Evidence from a Developing Economy. International Journal of Accounting and Economics Studies, 1 (2), 53-73. Pobrane z: www.sciencepubco.com/index.php/IJAES (11.03.2017).
 5. Białas, M. (2013). Wpływ rozbieżności między wynikiem liczonym metodą memoriałową i kasową na wycenę rynkową przedsiębiorstw. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomiczne we Wrocławiu, 291.
 6. Gmytrasiewicz, M. (2007). Teoria rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. [W:] Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro (s. 111-116). Warszawa: SKwP.
 7. Gut, P. (red.) (2010). Rachunkowość zaawansowana. Część II: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Poznań: Wyd. WSHiR.
 8. Guy, D.M., Carmichael, D.R. (2002). Guide to International Standards on Auditing and Related Services. Texas: Practitioners Publishing Company.
 9. Hendriksen, E.A. (2002). Teoria rachunkowości. Warszawa: PWN.
 10. Kamela-Sowińska, A. (2003). Skąd wzięła się sprawa Enronu. Rachunkowość, 4, 2-7.
 11. Kogut, J. (2014). Etyka w rachunkowości a jakość sprawozdań finansowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 329.
 12. Kutera, M., Hołda, A., Surdykowska, S.T. (2006). Oszustwa księgowe: teoria i praktyka. Warszawa: Difin.
 13. Mączyńska, E. (2002). Nieuczciwych metod księgowych nie powinno określać się jako kreatywne. Rzeczpospolita, 9 sierpnia.
 14. Micherda, B. (2006). Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego. Warszawa: Difin.
 15. Nowak, A. (2014). Manipulacje księgowe i sposoby ich wykrywania. [W:] H. Lelusza, R. Burchart (red.), Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce (s. 230-242). Olsztyn: Wyd. UW-M.
 16. Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB) (2009). Krajowy Standard Rewizji Finansowej 240 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 240: Odpowiedzialność biegłego rewidenta podczas badania sprawozdań finansowych dotycząca oszustw.
 17. Schneider, K. (2007). Błędy i oszustwa w dokumentach finansowo-księgowych. Warszawa: PWE.
 18. Słownik języka polskiego. Pobrane z: http://sjp.pwn.pl/sjp/oszustwo;2496853.html (12.03.2017).
 19. Surdykowska, S.T. (2004). Rachunkowość kreatywna a MSR/MSSF, Polska Szkoła rachunkowości. Warszawa, Pułtusk: Materiały na Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości.
 20. Surdykowska, S.T. (2012). Ryzyko finansowe w środowisku globalnej gospodarki. Kulisy najbardziej spektakularnych afer finansowych ostatnich lat. Warszawa: Difin.
 21. Waśniewski, T., Skoczylas, W. (1998). Wartość poznawcza nadwyżki pieniężnej przy ocenie efektywności gospodarowania przedsiębiorstwa. Rachunkowość, 10, 508-512.
 22. Wąsowski, W. (2005). Kreatywna rachunkowość. Fałszowanie sprawozdań finansowych. Warszawa: Difin.
 23. Wiśniewska, J. (2004). Oszustwa w rachunkowości zagrożeniem dla prawidłowego stosowania nadrzędnych zasad rachunkowości. Problemy Rachunkowości, 3 (18), 34-38.
 24. Zack, G.M. (2009). Fair Value Accounting Fraud: New Global Risks and Detection Techniques. New Jersey: John Wiley & Sons Inc.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.127-09
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu