BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dunal Patryk (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Kozik Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Problematyka pomiaru efektywności zabezpieczenia przed ryzykiem rynkowym w rachunkowości instrumentów pochodnych w świetle wprowadzenia MSSF 9
The Measurement of Hedge Effectiveness of Market Risk in Derivatives Accounting
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 127, s. 109-120, bibl.13 poz.
Słowa kluczowe
Efektywność, Ryzyko rynkowe, Rachunkowość
Effectiveness, Market risk, Accounting
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M41
streszcz., summ.
Abstrakt
Efektywność jest przedmiotem zainteresowania różnych obszarów nauk społecznych i technicznych. Efektywność zabezpieczenia w teorii rachunkowości jest rozumiana jako względna miara określająca stopień wzajemnego rozliczenia zmian wartości rynkowej instrumentu zabezpieczanego ze zmianami wartości rynkowej instrumentu zabezpieczającego. Pomiar efektywności zabezpieczenia jest jednym z kluczowych zagadnień szeroko pojętej problematyki zarządzania ryzykiem. Ma on na celu wykazanie, że instrument pochodny wykorzystany do zabezpieczenia danej pozycji bilansowej lub planowanej transakcji rzeczywiście spełnia (lub spełni) swoją rolę. Cel ten wynika z faktu, że w rachunkowości, a w szczególności w sprawozdawczości finansowej, istnieje możliwość ukrycia w pewnym stopniu faktu stosowania derywatów, które mogą być wykorzystywane w celach spekulacyjnych, a nie zabezpieczających. Przeznaczenie danego instrumentu pochodnego jest kluczowe z punktu widzenia szacowania ryzyka inwestycji w akcje lub udziały danej jednostki gospodarczej. Proces pomiaru efektywności stał się przedmiotem badań w naukach ekonometrycznych oraz w sferze regulacji w zakresie rachunkowości zabezpieczeń. W perspektywie wejścia w życie Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 9 zasadna wydaje się dyskusja na temat jego następstw. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki pomiaru efektywności zabezpieczenia w rachunkowości instrumentów pochodnych w świetle wprowadzenia MSSF 9 oraz analiza potencjalnych szans i zagrożeń wynikających z tej zmiany, mających wpływ na walory informacyjne sprawozdań finansowych jednostek gospodarczych.(abstrakt oryginalny)

Efficiency is an subject of interest in miscellaneous areas of the social and technical sciences. Hedge effectiveness in accounting theory is understood as a relative measure of determining the degree of mutual settlement of changes in the market value of the hedged instrument with changes in the market value of the hedging instrument. Measuring the effectiveness of the hedge is one of the key issues of risk management. It aims to demonstrate that a derivative used to hedge the balance sheet item or planned transaction actually meet (or meet) its role. This object is due to the fact that the accounting and, in particular, financial reporting, it is possible to hide a certain extent of the use of derivatives, which can be used for speculative purposes, not security. Intended use of the derivative is crucial for estimating the risks of investing in the shares of the entity. The process of measuring the effectiveness of became the subject of research in the sciences, econometrics, and in the sphere of regulation of hedge accounting. In the long in put in to force of the International Financial Reporting Standard 9 it seems discussion on its implications is relevant. The purpose of this article is to present the problems of measuring the effectiveness of the hedge accounting of derivatives in the perspective of the introduction of IFRS 9 and the analysis of potential threats and opportunities resulting from this change, affecting the values of information financial statements of the business.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrzejewski, M., Dunal, P. (2016). The Balance Sheet under Polish Regulations vs IFRS. Praga: Anglo-American University.
 2. Bunea-Bontas, C. (2012). The Assessment of Hedge Effectiveness. Galati: Annales of Dunarea de Jos University of Galati.
 3. Dudycz, T. (red.) (2005). Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem. Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
 4. Fabozzi, F.J., Markowitz, H.M. (red.) (2011). The Theory and Practice of Investment Management. New Jersey: John Wiley & Sons.
 5. Helin, A., Drabikowska, K, Sztuczyńska, H. (2005). Rachunkowość instrumentów finansowych. Gdańsk: ODDK.
 6. Jajuga, K., Jajuga, T. (2012). Inwestycje. Warszawa: PWN.
 7. Michelson, S.E., Jordan-Wagner, J., Wootton, C.W. (2000). The Relationship between the Smoothing of Reported Income and Risk-adjusted Returns. Journal of Economics and Finance, 24, 141-159.
 8. Międzynarodowy Standard Rachunkowości 39.
 9. Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 9.
 10. Ożga, P. (2016). Rachunkowość instrumentów pochodnych. Warszawa: C.H. Beck.
 11. Rashty, J., O'Shaughnessy, J. (2012). Foreign Currency Forward Contracts and Cash Flow Hedging. The CPA Journal, 24-30.
 12. Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D. (1999). Ekonomia. Warszawa: PWN.
 13. Stoner, J.A.F., Freeman, R.E., Gilbert, D.R. (1997). Kierowanie. Warszawa: PWE.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.127-10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu