BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Iwin-Garzyńska Jolanta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Znaczenie ksiąg rachunkowych w określaniu podstawy opodatkowania
Meaning of Accounting Books in Determining the Tax Base for Income Tax
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 3 (87) cz. 2, s. 161-168, bibliogr. 29 poz.
Tytuł własny numeru
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Księgi rachunkowe, Podatek dochodowy, Wiarygodność sprawozdania finansowego
Accounting books, Income tax, Reliability of financial report
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel artykułu - Ukazanie istoty ksiąg rachunkowych w obliczaniu podstawy opodatkowania w podatku dochodowym na tle teorii podatku. Metodologia badania - Wykorzystano metodę analizy literatury oraz krytycznej analizy norm prawa podatkowego i rachunkowego, zapisów ustawy ordynacja podatkowa, ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wynik - Dzięki przeprowadzonym badaniom przedstawiono definicje podatku w świetle nauki finansów i rachunkowości oraz kategorii rzetelności ksiąg rachunkowych. Oryginalność/wartość - Wartością dodaną publikacji jest oryginalne przedstawienie podatkowego aspektu ksiąg rachunkowych i ich znaczenia dla wymiaru podatku dochodowego. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Accurate determination of the tax base for income tax requires the adequate tools, which include the accounting books. Design/Methodology/approach - Methods of literature analysis In theory of economics, tax and accounting theory. Findings - Presents essence of accounting books in calculating the tax base for income tax on the background of the theory of tax. Originality/value - As a result of the research are shown the definitions of the tax in light of the science of finance and accounting and category of the reliability of accounting books.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzezin, W. (1998). Ogólna teoria rachunkowości. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.
 2. Dobija, M. (2005). Teoria rachunkowości w zarysie. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 3. Dzwonkowski, H. (red.) (2010). Prawo podatkowe. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 4. Dzwonkowski, H., Zgierski, Z. (2006). Procedury podatkowe. Warszawa: Difin.
 5. Gabrusiewicz, W., Kamieniecka, M. (2007). MSR 12 Podatek dochodowy. Warszawa: Difin.
 6. Gaudemet, P.M., Molinier, J. (2000). Finanse publiczne. Warszawa: PWE.
 7. Gmytrasiewicz, M., Peche, T., Świderska, G. (1980). Teoretyczne podstawy rachunkowości. Warszawa: PWN.
 8. Gomułowicz, A., Małecki, J. (2004). Podatki i prawo podatkowe. Warszawa: LexisNexis.
 9. Górski, J. (1975). Metody poznawcze rachunkowości. Warszawa: PWE.
 10. Hendriksen, E.A., van Breda, M.F. (2002). Teoria rachunkowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 11. Iwin-Garzyńska, J. (2010). Szkice o kapitale i podatkach w istocie nauki finansów przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.
 12. Iwin-Garzyńska, J. (2011). Kapitał i podatki w nauce finansów przedsiębiorstw. Finanse, 4, 117-133.
 13. Jarugowa, A. (1991). Niektóre wyznaczniki rozwoju rachunkowości. W: A. Jaruga (red.), Współczesne problemy rachunkowości. Warszawa: PWE.
 14. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U.1997.78.483.
 15. Malinowski, D.M. (2006). Badanie ksiąg podatkowych w kontroli i postępowaniu podatkowym. Przegląd Podatkowy, 9, 3-4.
 16. Modzelewski, W. (red.) (1999). Komentarz do ustawy o podatku dochodowym, Instytut Studiów Podatkowych, Warszawa 1999.
 17. Olszowy, W. (1994). Podejmowanie decyzji podatkowej i jej sądowa kontrola w Polsce. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 18. Remlein, M. (2014). Teoria a nauka rachunkowości. Studia Oeconomica Posnaniensia, 2 (4).
 19. Skrzywan, S. (1937). Wpływ ustawodawstwa podatkowego na księgowość i bilanse przedsiębiorstw oraz znaczenie gospodarcze i skutki tego wpływu (s. 1-17). Katowice, za: Gabrusiewicz, W., Kamieniecka, M. (2007). MSR 12 Podatek dochodowy. Warszawa: Difin.
 20. Świderska, G.K., Więcław, W. (red.) (2009). Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości. Warszawa: Difin.
 21. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, t.j. Dz.U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 ze zm.
 22. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j. Dz.U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 ze zm.
 23. Wilk, J., Zagrodnik, J. (2007). Kodeks karny skarbowy. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 24. Wolińska, E. (1997). Rachunkowość finansowa w świetle podatku dochodowego. Warszawa: FRRwP.
 25. Wyrok NSA z dnia 21 listopada 1996 r., SA/Rz 1149/95.
 26. Wyrok NSA z dnia 21 listopada1996 r., SA/Rz 1149/95, za: Modzelewski, W. (red.) (1999). Komentarz do ustawy o podatku dochodowym. Warszawa: Instytut Studiów Podatkowych.
 27. Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 24 marca 2011 r. sygn. Akt I SA/Gd 879/08, publ. Lex 786725.
 28. Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 30 września 2015 r. sygn. Akt I SA/Gd 1032/15.
 29. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 5 września 2006 r. sygn. akt III SA/Wa 2025/2006, Omega LEX 279065.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.87/2-14
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu