BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stępień Marcin (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Identyfikacja ryzyk w dokumentacji cen transferowych - studium przypadku
Risks Identification in the Transfer Prices Documentation - Case Study
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 3 (87) cz. 2, s. 171-179, tab., bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Podatki, Ryzyko podatkowe, Ceny transferowe, Zarządzanie podatkami
Taxes, Tax risk, Transfer pricing, Tax administration
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - Celem artykułu jest identyfikacja i opis ryzyka, stanowiącego immanentny element dokumentacji podatkowej. Metodologia badania - W artykule zawarto monograficzną metodologię badania, wykorzystując informacje w formie jakościowo-opisowej. Poddano metodzie analizy i konstrukcji logicznej piśmiennictwo w zakresie badanego zagadnienia, uwzględniając istniejący zakres prawa podatkowego. W części praktycznej artykułu wykorzystano studium przypadku. Wynik - Wynikiem badań jest kwantyfikacja ryzyka podatkowego wynikającego ze współpracy przedsiębiorstw powiązanych w aspekcie dokumentacji cen transferowych. Oryginalność/wartość - Jednym z elementów szeroko rozumianego otoczenia ekonomicznego jest otoczenia fiskalne. Prawo podatkowe, służąc głównie celom fiskalnym państwa, realizuje jedną z podstawowych funkcji systemu podatkowego, do których należy funkcja fiskalna. Pozostawia jednak jednostkom gospodarczym możliwości wyboru formy współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, zwłaszcza przedsiębiorstwami powiązanymi kapitałowo, organizacyjnie czy osobowo. Powiązania wpływają znacząco na możliwości kooperacji przedsiębiorstw, stanowiąc zarazem źródło ryzyka podatkowego. Istotnym problemem wydaje się być jego identyfikacja i opis w zakresie niezbędnym dla rzetelności dokumentacji cen transferowych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is identification and description of risks, which constitute an inherent element of the tax documentation. Design/Methodology/approach - This article includes monographic research methodology using information in qualitative and descriptive form. Analysis and logical structure method has been applied to the literature on the subject taking into account existing scope of the tax law. The practical part of this article includes case study. Findings - The research result is quantification of tax risks resulting from cooperation of related companies in the aspect of the transfer prices documentation. Originality/value - One of the elements of widely understood economic environment is the fiscal environment. The tax law which mainly serve to fiscal purposes, performs one of the basic tax system functions to which the fiscal function belongs. However, the tax law gives companies the opportunity to choose, for example, the form of cooperation especially between companies with capital, organizational and personal links. Business links significantly influence the opportunities of cooperation and at the same time they are a source of the tax risk. Identification and description of the tax risk in the aspect of reliability of the transfer prices documentation seems to be an important problem.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. poz. 1100).
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.), art. 3, pkt 10.
  3. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1932), art. 2.
  4. www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/(2.03.2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.87/2-15
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu