BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Turska Elżbieta (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Pilch Irena (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Tytuł
Związki kultury narodowej z mobbingiem
The Relationships between National Culture and Mobbing
Źródło
Przegląd Organizacji, 2017, nr 6, s. 37-44, tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Kultura narodowa, Mobbing, Przemoc, Środowisko pracy
National culture, Mobbing, Abuse, Working environment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Mobbing rzadko jest analizowany w kontekście kultury narodowej, mimo podzielanego przez badaczy i praktyków przekonania, że kultura kraju odciska piętno na kulturze każdej organizacji, a także kształtuje w sposób bezpośredni wartości, postawy i zachowania pracowników. Kontekst stworzony przez kulturę może ułatwiać lub utrudniać zachowania mobbingowe, wpływać na ich częstotliwość, formę, motywy podejmowania, a także na interpretację i akceptację poszczególnych zachowań. Celem niniejszego opracowania było omówienie powiązań kultury narodowej z przemocą w miejscu pracy. Analiza związków mobbingu z poszczególnymi wymiarami kultur narodowych, proponowanymi przez wpływowe koncepcje kultury, pozwoliła na wyróżnienie cech kultury w sposób szczególny związanych z nękaniem w środowisku pracy. Uwzględnienie kultury danego społeczeństwa w badaniach mobbingu może ułatwić zrozumienie sposobów funkcjonowania członków konkretnych organizacji, jedno- i wielokulturowych, co w konsekwencji powinno umożliwić przygotowanie skuteczniejszych interwencji antymobbingowych. (abstrakt oryginalny)

Mobbing (workplace bullying) is hardly ever analysed in the context of national culture, even though researchers and practitioners share the view that the culture of a given country influences each organization's culture and shapes directly values, attitudes and behaviours of employees. The cultural context may either facilitate or hinder mobbing behaviours, influencing their frequency, forms, motives for committing as well as interpretations and acceptance level for certain behaviours. The aim of the current paper is to discuss the links between national culture and workplace violence. The analysis of relationships between mobbing and certain dimensions of national cultures that were proposed by influential theories of culture allowed to identify culture characteristics that are particularly linked with mobbing. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. [1 ] Bechowska-Gebhardt A., Stalewski Т. (2004), Mobbing. Patologia zarządzania personelem, Wyd. Difin, Warszawa.
 2. Brewster Ch. (2003), Międzynarodowe i porównawcze zarządzanie zasobami ludzkimi, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", Nr 6, s. 9-25.
 3. Einarsen S., Hoel H., Zapf D., Cooper C.L. (2003), The Concept of Bullying at Work: The European tradition, [in:] S. Einarsen, H. Hoel, D. Zapf, C.L. Cooper (eds.), Bullying and Emotional Abuse in the Workplace. International Perspectives in Research and Practice, Taylor & Francis, London, pp. 3-10.
 4. Escartin J., Zapf D., Arrieta С., Rodriguez-Carballeira A. (2011), Workers' Perception of Workplace Bullying: A Cross- -cultural Study, "European Journal of Work and Organizational Psychology", Vol. 20, No. 2, pp. 178-205.
 5. Fukuyama F. (1997), Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław.
 6. Gesteland R.R. (2000), Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Hall E.T. (2001), Poza kulturą, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Hofstede G., Hofstede G.J. (2007), Kultury i organizacje, PWE, Warszawa.
 9. House R.J., Hanges P.J., Javidan M., Dorfman P.W., Gupta V. (eds.), (2004), Culture, Leadership, and Organizations: The GLOBE Study of 62 Societies, Sage, Thousand Oaks.
 10. Irani F.S., Oswald S.L. (2009), Workplace Aggression: Is National Culture a Factor? "Business Renaissance Quarterly", Vol. 4, No. 1, pp. 63-89.
 11. Jacobson K.J., Hood J.N., Van Buren H.J. (2014), Workplace Bullying Across Cultures: A Research Agenda, "International Journal of Cross Cultural Management", Vol. 14, No. 1, pp. 47-65.
 12. Kmiecik-Baran K., Rybicki J. (2004), Mobbing - zagrożenie współczesnego miejsca pracy, Pomorski Instytut Demokratyczny, Gdańsk.
 13. Kwiatkowska, A. (2014), Problemy metodologiczne w badaniach międzykulturowych i kulturowych, "Psychologia Społeczna", Tom 9, Nr 1, s. 8-27.
 14. Lutgen-Sandvik P., Namie G" Namie R. (2009), Workplace Bullying: Causes, Consequences and Corrections, [in:] P. Lutgen-Sandvik, B.D. Sypher (eds.), Destructive Organizational Communication, Routledge Press, New York, pp. 41-88.
 15. Lutgen-Sandvik P., Tracy S.J., Alberts J.K. (2007), Burned by Bullying in the American Workplace: Prevalence, Perception, Degree and Impact, "Journal of Management Studies", Vol. 44, No. 6, pp. 837-862.
 16. Marjański A., Sułkowski L. (2009), Firmy rodzinne, jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Wyd. Poltex, Warszawa.
 17. Monks C.P., Smith P.K., Naylor P., Barter С., Ireland J.L., Coyne І. (2009), Bullying in Different Contexts: Commonalities, Differences and the Role of Theory, "Aggression and Violent Behavior", Vol. 14, pp. 146-156.
 18. Mościcka A., Drabek M. (2010), Mobbing w środowisku pracy nauczyciela, [w:] J.W. Pyżalski, D. Merecz (red.), Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli. Pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem, Wyd. Impuls, Kraków, s. 75-99.
 19. Omari M., Pauli M. (eds.), (2015), Workplace Abuse, Incivility and Bullying. Methodological and cultural perspectives, Routledge, London, New York.
 20. Pilch I., Turska E. (2015), Poland: One Nation, One Religion - Tradition and Change, [in:] M. Omari, M. Pauli (eds.), Workplace Abuse, Incivility and Bullying. Methodological and Cultural Perspectives, Routledge, London, New York, pp. 107-123.
 21. Pilch I., Turska E. (2014), Relationships between Machiavellianism, Organizational Culture, and Workplace Bullying: Emotional Abuse from the Targets and the Perpetrators Perspective, "Journal of Business Ethics", Vol. 128, No. 1, pp. 83-93.
 22. Power J.L., Brotheridge C.M., Blenkinsopp J., Bowes-Sperry L., Bozionelos N., Buzädy Z, Madero S.M. (2013), Acceptability of Workplace Bullying: A Comparative Study on Six Continents, "Journal of Business Research", Vol. 66, No. 3, pp. 374-380.
 23. Sikorski С. (2012), Stereotypy samobójcze. Kulturowe czynniki agresji w życiu społecznym i w organizacji, Wyd. Difin, Warszawa.
 24. Sitko-Lutek A. (2008), Kultura organizacyjna polskich przedsiębiorstw w świetle badań, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", №6, s. 49-59.
 25. Smircich L. (1983), Concepts of Culture and Organizational Analysis, "Administrative Science Quarterly", Vol. 28, No. 3, pp. 339-358.
 26. Sułkowski Ł. (2013), Syndrom familizmu w polskich organizacjach, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", Tom XIV, Zeszyt 6, s. 21-31.
 27. Sułkowski Ł. (2008), Czy warto zajmować się kulturą organizacyjnij' "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", Nr 6, s. 9-25.
 28. Trompenaars F., Hampden-Turner Ch. (2002), Siedem wymiarów kultury, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 29. Van Oudenhoven J.P. (2001), Do Organizations Reflect National Cultures? A 10-nation Study, "International Journal of Intercultural Relations", Vol. 25, No. 1, pp. 89-107.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu