BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kamińska Alfreda (Warsaw Management University, Poland)
Tytuł
The Areas of Regional Innovative Policy Influence on Innovativeness of Companies : a Case Study of the Silesian Voivodeship
Obszary oddziaływania regionalnej polityki innowacyjnej na innowacyjność przedsiębiorstw
Źródło
Przegląd Organizacji, 2017, nr 6, s. 57-62, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Polityka regionalna, Polityka innowacyjna, Innowacyjność przedsiębiorstw, Badanie przedsiębiorstw, Statystyka regionalna, Wyniki badań
Regional policy, Innovation policy, Enterprise innovation, Enterprises study, Regional statistics, Research results
Uwagi
streszcz.
Kraj/Region
Województwo śląskie
Śląskie voivodship
Abstrakt
Artykuł przedstawia istotę regionalnej polityki innowacyjnej, która stanowi kluczową część polityki regionalnej. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie roli oraz najważniejszych obszarów oddziaływania regionalnej polityki innowacyjnej na działalność innowacyjną przedsiębiorstw w Polsce. W oparciu o wyniki badań własnych przeprowadzonych metodą CATI na reprezentatywnej, pod względem liczby zatrudnionych osób oraz rodzaju działalności, próbie 259 przedsiębiorstw województwa śląskiego zaprezentowano opinie przedsiębiorców na temat wybranych aspektów regionalnej polityki innowacyjnej. Z badań empirycznych wynika, że aktualna regionalna polityka innowacyjna wymaga lepszego dostosowania do potrzeb przedsiębiorstw, szerszego, bardziej kompleksowego wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji, poprawy skuteczności działania ośrodków innowacji, a także budowy silnej kultury innowacyjnej regionu. (abstrakt oryginalny)

The article presents the essence of the regional innovative policy, which constitutes the key part of the regional policy. The aim of the following article is to present the role and key areas of influence of regional innovative policy on innovative activity of companies in Poland. Based on the results of my own research conducted using CATI method on a sample of 259 companies in Silesian Voivodeship, opinions of entrepreneurs were presented on selected aspects of regional innovative policy. The results show that the current regional innovative policy carried out by self-government authorities of Silesian Voivodeship requires a better adjustment to the needs of enterprises, wider and more comprehensive implementation of Regional Innovation Strategy, improved activity effectiveness of innovativeness centres, as well as building a strong innovative culture of the region. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borräs S., Edquist C. (2013), The Choice of Innovation Policy Instruments, "Technological Forecasting & Social Change", Vol. 80, pp. 1513-1522.
 2. Brzóska J. (2014), Rozwój inteligentnych specjalizacji a wdrażanie regionalnej strategii innowacji (na przykładzie województwa śląskiego), Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Organizacja i Zarządzanie, Nr 70, s. 67-81.
 3. European Commission, Europe 2020: the European Union Strategy for Growth and Employment, Brussels, 3.03.2010, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=- CELEX:52010DC20208rfrom=PL, access date: 8.01.2017.
 4. European Commission, Regional Policy Contributing to Smart Growth in Europe 2020, COM(2010) 553, Brussels, 6.10.2010, http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1 /2010/EN/1 - 2010-553-EN-Fl-l.Pdf, access date: 8.01.2017.
 5. Kamińska A. (2016), Uwarunkowania aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych, "Nauki o Zarządzaniu", Nr 1(26), s. 77-90.
 6. Kamińska A. (2017a), Regionalna polityka innowacyjna w kontekście wpływu na innowacyjność przedsiębiorstw, [w:] A. Skowronek-Mielczarek (red.), Złota Księga dla Profesora Mariana Strużyckiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 7. Kamińska A. (2017b), Uwarunkowania regionalne innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2017.
 8. Okoń-Horodyńska E. (1998), Narodowy system innowacji w Polsce, Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 9. Plawgo P., Klimczak Т., Czyż P., Boguszewski R" Kowalczyk A. (2013), Regionalne systemy innowacji w Polsce - Raport z badań, PARP, Warszawa.
 10. Regional Innovation Scoreboard (RIS) 2016, Regional Profiles Poland, http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17900, access date: 15.01.2017.
 11. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 (2012), Urząd Marszałkowski, Katowice.
 12. Romanowska M. (2016), Determinanty innowacyjności polskich przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji", Nr 2, s. 29-35.
 13. Skowronek-Mielczarek A. (2015), Istota organizacji sieciowych w gospodarce opartej na wiedzy, [w:] B. Bojewska (red.), Innowacyjność organizacji sieciowych w gospodarce opartej na wiedzy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 67-108.
 14. Strahl D. (red.), (2010), Innowacyjność europejskiej przestrzeni regionalnej a dynamika rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 15. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 kwietna 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa, Dz.U. z 2016 г., poz. 486.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu