BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozera Agnieszka (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Zadłużenie metropolii w Polsce w latach 2007-2013
The Debt of the Metropolises in Poland in 2007-2013
Źródło
Studia Regionalne i Lokalne, 2016, nr 3, s. 70-93, rys., tab., bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Obszar metropolitalny, Zadłużenie, Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Samorząd terytorialny, Powiat, Miasto na prawach powiatu
Metropolitan area, Indebtedness, Local government units, Local government, County, City with county rights
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dług jednostek samorządu terytorialnego (JST) jest częścią państwowego długu publicznego. Analiza zjawiska zadłużenia sektora samorządowego ma więc istotne znaczenie dla bezpieczeństwa finansowego państwa. W Polsce w latach 2007-2013 dynamicznie wzrosło zadłużenie JST, a w szczególności największych miast na prawach powiatu - metropolii. Ze względu na dualny charakter realizują one ważne zadania w sferze społecznej i infrastrukturalnej, które przesądzają o jakości codziennego życia mieszkańców i mają wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy regionu, jak i obszarów metropolitalnych. Nadmierny wzrost zadłużenia stanowić może w przyszłości barierę osiągania wysokiego tempa rozwoju społeczno-gospodarczego metropolii. Celem artykułu jest analiza zjawiska zadłużenia największych miast na prawach powiatu - metropolii - w Polsce w latach 2007-2013. Analizę przeprowadzono na podstawie danych pochodzących z Ministerstwa Finansów (Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego).(abstrakt oryginalny)

The debt of local government units (LGU) is part of the public debt. Therefore, the analysis of the phenomenon of local government debt is important for the financial security of the state. In Poland, in the period 2007-2013, the debt of local government units rapidly increased, in particular in the major cities with poviat rights - metropolises. Due to the dual nature of metropolises, they perform many important tasks in the social and infrastructure sphere that determine the quality of life of their residents and contribute to the socio-economic development of the region and metropolitan areas. However, an excessive increase in debt of the metropolis may in the future be a barrier to achieving a high rate of socio-economic development. The aim of the paper is to analyze the phenomenon of indebtedness in the largest cities with poviat rights - metropolises - in Poland in the years 2007-2013. The study draws on publicly accessible databases compiled by the Ministry of Finance (Wskaźniki do oceny sytuacji fiansowej jednostek samorządu terytorialnego).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Babczuk A., 2012, "Zadłużenie spółek komunalnych w Polsce. Próba oceny skali i zróżnicowania regionalnego", Finanse Komunalne, nr 9, s. 5-16.
 2. Bank Danych Lokalnych, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, https://bdl.stat.gov.pl/ BDL/start (dostęp: 2.12.2015, 28.12.2015).
 3. Bitner M., 2014, "Spółki prawa handlowego - przeniesienie zadłużenia poza JST", w: P. Walczak (red.), Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Wyzwania w ob-liczu nowej perspektywy finansowej UE, Warszawa: Wydawnictwo Beck.
 4. Denek E., 2013, "Uwarunkowania i ograniczenia zaciągania zobowiązań dłużnych w Polsce w latach 2004-2014", w: E. Denek, M. Dylewski (red.), Szacowanie poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w warunkach zwiększonego ryzyka utraty płynności, Warszawa: Difin.
 5. Denek E., Dylewski M. (red.), 2013, Szacowanie poziomu zadłużenia jednostek samo-rządu terytorialnego w warunkach zwiększonego ryzyka utraty płynności, Warszawa: Difin.
 6. Dolewka Z., 2014, "Bezpieczeństwo finansowe miast wojewódzkich", Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 40 (4), s. 31-41.
 7. Dylewski M., 2013, "Model bezpiecznego poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w warunkach przewidywalnej zmienności otoczenia", w: E. Denek, M. Dylewski (red.), Szacowanie poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorial-nego w warunkach zwiększonego ryzyka utraty płynności, Warszawa: Difin.
 8. Filipiak B., 2011, "Samorządowy dług publiczny w Polsce w perspektywie zmian ustro-jowych", w: L. Patrzałek (red.), Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 9. Informacja o przekształceniach i prywatyzacji mienia komunalnego (wg stanu na koniec 2007 r.), 2009, Biuletyn Informacji Publicznej, https://bip.msp.gov.pl/bip/raporty-analizy/prywatyzacja-mienia-kom/9389,2007-r.html (dostęp: 13.01.2016).
 10. Informacja o przekształceniach i prywatyzacji mienia komunalnego za rok 2013, 2014, Biuletyn Informacji Publicznej, https://bip.msp.gov.pl/bip/raporty-analizy/prywatyzacja-mienia-kom/9395,2013-r.html (dostęp: 13.01.2016).
 11. Jóźwiak M., 2014, "Pojęcie długu. Statystyka długu publicznego. Metodologia ustalania zadłużenia", w: P. Walczak (red.), Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Wyzwania w obliczu nowej perspektywy finansowej UE, Warszawa: Wydawnictwo Beck.
 12. Kondycja finansowa spółek komunalnych w Polsce, 2014, Curulis, Doradztwo Samorządowe, www.curulis.pl/img/download/20141030_raportspolkikomunalne_ vl3.pdf (dostęp: 13.01.2016).
 13. Korolewska M., Marchewka-Bartkowiak K., 2011, "Indywidualny wskaźnik zadłużenia samorządów terytorialnych", Infos, Biuro Analiz Sejmowych, nr 21 (113), s. 1-4.
 14. Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2011-2013, Warszawa: Ministerstwo Finansów, http://www.mf.gov.pl/web/wp/budzet-panstwa/finanse-samorzadow/opracowania (dostęp: 16.12.2015).
 15. Pokrywka Ł., 2011, Monitoring zadłużenia miast wojewódzkich, Kraków: Instytut Kościuszki.
 16. Poniatowicz M., 2005, Dług publiczny w systemie finansowym jednostek samorządu terytorialnego (na przykładzie miast na prawach powiatu), Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 17. Poniatowicz M., Salachna J., Perło D., 2010, Efektywne zarządzanie długiem w jednostkach samorządu terytorialnego, Warszawa: Wolters Kluwer Business.
 18. Raczkowski K., 2014, "Bezpieczeństwo finansowe", w: J. Płaczek (red.), Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie, Warszawa: Difin.
 19. Raport o polskich metropoliach - Poznań, 2015, http://www.pwc.pl/pl/publikacje/2015/ raport-o-polskich-metropoliach-2015.html (dostęp: 1.12.2015).
 20. Standar A., 2013, "Analiza wskaźnikowa sytuacji finansowej gmin województwa wielkopolskiego", Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 1(27), s. 219-232.
 21. Swianiewicz P., 2011, "Zdolność samorządów do zadłużania się", Wspólnota, nr 9.
 22. Szmytke R., 2013, "W kwestii metropolii i obszarów metropolitarnych", Przegląd Administracji Publicznej, nr 2, s. 35-47.
 23. Unia Metropolii Polskich, www.metropolie.pl (dostęp: 27.11.2015).
 24. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm., art. 243.
 25. Wojciechowski E., 2012, Gospodarka samorządu terytorialnego, Warszawa: Difin.
 26. Vademecum Samorządowca - portrety terytorium, Główny Urząd Statystyczny, http:// stat.gov.pl/statystyka-regionalna/statystyczne-vademecum-samorzadowca/ (dostęp: 25.11.2015).
 27. Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007-2009, Ministerstwo Finansów, http://www.mf.gov.pl/web/wp/budzet-panstwa/finanse-samorzadow/opracowania/-/asset_publisher/v3Cc/content/wskazniki-do-oceny-sytuacji-finansowej-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-latach-2007-2009 (dostęp: 24.11.2015).
 28. Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2010-2012,Ministerstwo Finansów, http://www.mf.gov.pl/web/wp/budzet-panstwa/finanse-samorzadow/opracowania/-/asset_publisher/v3Cc/content/wskazniki-do-oce-ny-sytuacji-finansowej-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-latach-2010-2012 (dostęp: 24.11.2015).
 29. Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2011-2013,Ministerstwo Finansów, http://www.mf.gov.pl/web/wp/budzet-panstwa/finanse-samorzadow/opracowania/-/asset_publisher/v3Cc/content/wskazniki-do-oce-ny-sytuacji-finansowej-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-latach-2011-2013 (dostęp: 24.11.2015).
 30. Wysocki F., Lira J., 2003, Statystyka opisowa, Poznań: Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu.
 31. Wyzwania inwestycyjne głównych miast Polski - perspektywa 2035, 2012, http://www. pwc.pl/pl/publikacje/2012/wyzwania-inwestycyjne-miast.html (dostęp: 1.12.2015).
 32. Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Przestrzeganie ustawowych limitów zadłużenia i jego spłaty, 2014, Łódź: Kraj owa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, www.lodz.rio.gov.pl.
 33. Zadłużenie sektora finansów publicznych I kw/2015, Biuletyn kwartalny, 2015, Ministerstwo Finansów, http://www.iinanse.mf.gov.p1/documents/766655/l 170490/ zsfp_2015_12.pdf (dostęp: 26.11.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-4995
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7366/1509499536504
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu