BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Winnicka-Wejs Alicja (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Szkolenia pracowników jako element zarządzania różnorodnością
Personnel Training as an Element of Diversity Management
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, nr 4 (964), s. 49-66, tab., bibliogr. 59 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Słowa kluczowe
Zarządzanie różnorodnością, Rozwój kapitału ludzkiego, Szkolenia
Diversity management, Development of human capital, Training
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M53
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono prawne zasady równego traktowania i niedyskryminacji, wskazując również kryteria dyferencjacji w dostępie do szkoleń. Jego celem jest stworzenie typologii szkoleń uwzględniających grupy beneficjentów zróżnicowanych pod względem tożsamości pierwotnej, wtórnej i organizacyjnej oraz przyporządkowanie im przykładowych szkoleń oferowanych na rynku, a także sklasyfikowanie metod i technik szkoleniowych ze względu na różnorodność generacyjną, kwalifikacyjną i style uczenia się. W artykule omówiono również wybrane projekty szkoleniowe przydatne w realizacji koncepcji zarządzania różnorodnością. (abstrakt oryginalny)

The paper presents legal principles of equal treatment and non-discrimination, while indicating the criteria for differentiation concerning access to training. Its purpose is to set out a typology of training taking into account groups of beneficiaries which vary in terms of their primary, secondary and organizational identity and then, on that basis, to assign them sample training courses available on the market. It also classifies training methods and techniques for generational diversity, qualifications diversity and learning styles. Finally, the article discusses selected training projects that are useful in the implementation of diversity management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrzejczak A. [2010], Projektowanie i realizacja szkoleń, PWE, Warszawa.
 2. Andrzejczak A. [2011], Ekonomizacja szkolenia pracowników jako czynnik wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 3. Antidiscrimination and Diversity Training VT/2006/009. Poradnik szkoleniowy. Zarządzanie różnorodnością [2007], http://www.idm-diversity.org/files/EU0708-Training- Manual-pl.pdf (data dostępu: 25.01.2017).
 4. Balcerak A., Woźniak J. [2014], Szkoleniowe metody symulacyjne, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot.
 5. Bauman Z. [2016], Obcy u naszych drzwi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Canas K.A., Sondak K.A. [2008], Opportunities and Challenges of Workplace Diveristy: Theory, Cases and Exercises, Pearson Prentice Hall, New Jersey.
 7. Carey M. [2006], Cross-mentoring: Women on Top, "PaperJam, média économique et financier", Décembre.
 8. Chrzanowska M. [2011], Wirtual w biznesowym Realu - nowe media w edukacji pracowników, "Magazyn Nowoczesna Firma", wrzesień.
 9. Czerniawski A. [2016], Zbuduj stół i relacje, "Polityka", nr 34(3073).
 10. David Kolb's Learning Styles Model and Experiental Learning Theory (ELT) [2017], www.businessballs.com (data dostępu: 17.01.2017).
 11. Ford M. [2016], Świt robotów. Czy sztuczna inteligencja pozbawi nas pracy?, Wydawnictwo CDP.pl, Warszawa.
 12. Fortuna P. [2010], Studium przypadku w praktyce szkoleniowej, czyli jak uczyć się na doświadczeniach innych, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 13. Hildebrandt A. [2013], Koniec z pracą, Difin, Warszawa.
 14. Honey P., Mumford A. [1996], The Manual of Learning Styles, Peter Honey Publications, Maidenhead.
 15. Informacja na temat zatrudniania cudzoziemców w Polsce [2016], Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, http://www.mpips.gov.pl (data dostępu: 17.01.2017).
 16. Inglot K., Kubisiak A., Maj S. [2017], Brakuje rąk do pracy. Firmy gorączkowo poszukują Ukraińców, http://www.workservice.pl/ (data dostępu: 17.01.2017).
 17. Jamka B. [2011], Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał?, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 18. Jurek Ł. [2012], Ekonomia starzejącego się społeczeństwa, Difin, Warszawa.
 19. Kołodziejczyk-Olczak I. [2014], Zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku. Wyzwania i problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 20. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78 poz. 483 z późn. zm.
 21. Kopeć J. [2012], Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 22. Kopeć J. [2014], Rozwój talentów [w:] Rozwój zasobów ludzkich organizacji, red. R. Oczkowska, U. Bukowska, Difin, Warszawa.
 23. Kopijer P. [2011], Kompendium zarządzania szkoleniami. Praktyczny przewodnik po inwestycjach w rentowność kapitału kompetencyjnego, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica", Warszawa.
 24. Koppett K. [2003], Techniki teatru improwizacji w programach szkoleniowych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 25. Kowalewska A., Szut J., Mazurek-Kucharska B., Kania I. [2009], Jak inwestować w rozwój pracowników o niskich kwalifikacjach, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Warszawa.
 26. Kozak A., Łaguna M. [2009], Metody prowadzenia szkoleń, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot.
 27. Lipka A. [2002], Ryzyko personalne. Szanse i zagrożenia zarządzania zasobami ludzkimi, Poltext, Warszawa.
 28. Lipka A. [2010], Inwestycje w kapitał ludzki organizacji w okresie koniunktury i dekoniunktury, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 29. Lipka A., Król M. [2007], Metoda ścieżki krytycznej (CPM) w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 30. Listwan J. [2008], Szkolenie pracowników [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi, red. W. Golnau, CeDeWu, Warszawa.
 31. Listwan T., Sierpowski T. [2016], Szkolenia pracowników z wykorzystaniem outsourcingu [w:] Metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi, red. T. Listwan, Ł. Sułkowski, Difin, Warszawa.
 32. Ludera-Ruszel A. [2016], Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników na gruncie kodeksu pracy oraz wybranych ustaw szczególnych, Wolters Kluwer, Warszawa.
 33. Łaguna M. [2008], Szkolenia, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 34. Łaguna M., Fortuna P. [2015], Przygotowanie szkolenia, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot.
 35. Mayo A. [2002], Kształtowanie strategii szkoleń i rozwoju pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 36. Miś A. [2007], Koncepcja rozwoju kariery zawodowej w organizacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Seria Specjalna: Monografie, nr 183, Kraków.
 37. Miś A. [2009], Retencja i rozwój pracowników o wysokim potencjale [w:] Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji, red. M. Gableta, A. Pietroń-Pyszczek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 38. Mobbs R. [2003], Honey and Mumford Learning Styles, www.le.ac.uk/users/rjm1/etutor/ learningtheories/honeymumford.html (data dostępu: 17.01.2017).
 39. Moczydłowska J.M., Kowalewski K. [2014], Nowe koncepcje zarządzania ludźmi, Difin, Warszawa.
 40. Perek-Białas J., Turek K. [2012], Organisation-level Policy Towards Older Workers in Poland, "International Journal of Social Welfare", vol. 21, https://doi.org/10.1111/ j.1468-2397.2012.00878.x.
 41. Pocztowski A. [2008], Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, PWE, Warszawa.
 42. Poliwczak I. [2013], Kształcenie ustawiczne pracowników w Polsce [w:] Instrumenty wspierające kształcenie ustawiczne pracowników. Regulacje i ich wykorzystanie w podmiotach gospodarczych, red. E. Kryńska, Instytut Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 43. Przytuła S. [2014], Zarządzanie kadrą ekspatriantów w filiach przedsiębiorstw międzynarodowych w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 44. Rea L. [2012], Efektywne szkolenie. Techniki doskonalenia umiejętności trenerskich, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 45. Silberman M. [2006], Metody aktywizujące w szkoleniach, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 46. Skórska A. [2016], Rynek pracy. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 47. Skrzydło W. [2013], Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, LEX a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 48. Smith R.M. [1984], Learning How to Learn. Applied Theory for Adults, Open University Press, Milton Keynes.
 49. Smółka P. [2012], Mnożenie korzyści. Zalety programów rozwojowych typu blended, "Personel i Zarządzanie", nr 1.
 50. Suchy S. [2010], Edukacja dorosłych pracowników i bezrobotnych, Difin, Warszawa.
 51. Szaban J.M. [2011], Zarządzanie zasobami ludzkimi w biznesie i administracji publicznej, Difin, Warszawa.
 52. Tamblyn D. [2009], Śmiej się i ucz. 95 sposobów wykorzystania humoru do zwiększenia efektywności nauczania i szkolenia, ABC a Wolters Kluwer Business, Kraków.
 53. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141, oprac. na podstawie: tj. 2016 poz. 1666, 2138, 2255, 2017 poz. 60.962, www.isap.sejm.gov.pl/ DetailsServlet?id=WDU19740240141 (data dostępu: 28.06.2017).
 54. Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, Dz.U. nr 254, poz. 1700.
 55. Warwas I. [2016a], Proces szkoleń - metody i ewaluacja [w:] Warwas I., Rogozińska- -Pawełczyk A., Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji. Aspekty organizacyjne i psychologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 56. Warwas I. [2016b], Zarządzanie generacjami na wewnętrznym rynku pracy [w:] Warwas I., Rogozińska-Pawełczyk A., Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji. Aspekty organizacyjne i psychologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 57. Waszczak S. [2009], Postawy wobec różnorodności - uwarunkowania, próba typologii, implikacje [w:] Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, red. M. Juchnowicz, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków.
 58. Waściński T. [2002], Stosowane metody i techniki szkoleń - zastosowanie [w:] Ekonomiczność szkoleń pracowniczych. Poradnik menedżera, red. T. Waściński, K. Kiedrowska, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 59. Winnicka-Wejs A. [2015], Motywowanie do rozwoju z zastosowaniem grywalizacji, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0964.0403
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu