BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rakowska Anna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Mendryk Iwona (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Satysfakcja i zaangażowanie kadry kierowniczej w innowacyjnych przedsiębiorstwach - wyniki badań
Manager Satisfaction and Engagement in Innovative Enterprises - Research Results
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, nr 4 (964), s. 67-80, tab., bibliogr. 37 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Słowa kluczowe
Zaangażowanie pracowników, Kadra kierownicza, Innowacyjność przedsiębiorstw, Badania empiryczne
Employees' engagement, Managerial staff, Enterprise innovation, Empirical researches
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M12, M14, M54
streszcz., summ.
Abstrakt
Zaangażowana kadra kierownicza ma duży wpływ na osiągane przez organizację wyniki. Istotne są w tym przypadku trzy rodzaje zaangażowania: zaangażowanie w pracę, zaangażowanie w wykonywany zawód oraz przywiązanie do organizacji, dlatego ważne jest poznanie czynników kształtujących ich poziom. Badacze często wskazują na związki między zaangażowaniem a satysfakcją. Celem artykułu jest ocena poziomu zaangażowania i satysfakcji z pracy kierowników, porównanie wyników osiąganych w tym zakresie z wynikami pracowników zatrudnionych na stanowiskach niekierowniczych oraz określenie siły związków między trzema rodzajami zaangażowania a satysfakcją kierowników z warunków ekonomicznych, wykonywanych zadań, relacji interpersonalnych oraz otoczenia fizycznego. Zwrócono uwagę na czynniki organizacyjne, tj. postrzegane wsparcie i poczucie sprawiedliwości. Stwierdzono występowanie związków między trzema rodzajami satysfakcji a poszczególnymi rodzajami zaangażowania, przy czym siła tych związków jest zróżnicowana. Uzyskane wyniki mogą być pomocne w efektywniejszym wykorzystaniu potencjału kadry kierowniczej przez kształtowanie jej zaangażowania. (abstrakt oryginalny)

Managerial engagement plays an important role in achieving organisational performance. Three types of behaviors and attitudes related to managers' performance should be considered: job engagement, work involvement, and organizational commitment. The literature indicates that numerous factors are relevant to high engagement, with satisfaction playing a particularly important role among them. The purpose of this article is to assess the level of commitment and satisfaction among managers, compare their results with those of non-management employees, and determine the strength of the relationships between the engagement (three types) and managerial job satisfaction with: economic conditions, their responsibilities, interpersonal relations and the physical environment. Organisational factors including perceived support and a sense of justice are also highlighted. The relationships between the three types of satisfaction and different types of engagement are identified; the strength of these relationships varied. The results obtained can be used to shape the commitment of managers and hence make more effective use of their potential. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Albrecht S.L., Bakker A.B., Gruman J.A., Macey W.H., Saks A.M. [2015], Employee Engagement, Human Resource Management Practices and Competitive Advantage: An Integrated Approach, "Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance", vol. 2, nr 1, https://doi.org/10.1108/JOEPP-08-2014-0042.
 2. Allen N.J., Meyer J.P. [1990], The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance and Normative Commitment to the Organization, "Journal of Occupational Psychology", vol. 63, nr 1, https://doi.org/10.1111/j.2044-8325.1990.tb00506.x.
 3. Bańka A., Bazińska R., Wołowska A. [2002], Polska wersja Meyera i Allen Skali Przywiązania do Organizacji, "Czasopismo Psychologiczne", nr 8(1).
 4. Biswas S., Bhatnagar J. [2013], Mediator Analysis of Employee Engagement: Role of Perceived Organizational Support, P-O Fit, Organizational Commitment and Job Satisfaction, "Vikalpa", vol. 38, nr 1.
 5. Brown S.P. [1996], A Meta-Analysis and Review of Organizational Research on Job Involvement, "Psychological Bulletin", vol. 120, nr 2, https://doi.org/10.1037/0033- 2909.120.2.235.
 6. Budowanie zaangażowania pracowników w GAZ-SYSTEM S.A. (9/12) [2013], GAZ- -SYSTEM, http://www.gaz-system.pl/centrum-prasowe/aktualnosci/informacja/artykul/ 201751/ (data dostępu: 12.01.2017).
 7. Cheng S.Y. [2014], The Mediating Role of Organizational Justice on The Relationship between Administrative Performance Appraisal Practices and Organizational Commitment, "The International Journal of Human Resource Management", vol. 25, nr 8, https://doi.org/10.1080/09585192.2013.816864.
 8. Colakoglu U., Culha O., Atay H. [2010], The Effects of Perceived Organizational Support on Employees' Affective Outcomes: Evidence from the Hotel Industry, "Tourism and Hospitality Management", vol. 16, nr 2.
 9. Coomber B., Barriball K. [2007], Impact of Job Satisfaction Components on Intent to Leave and Turnover for Hospital Based Nurses: A Review of the Research Literature, "International Journal of Nursing Studies", vol. 44, nr 2, https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu. 2006.02.004.
 10. Devloo T., Anseel F., Beuckelaer A. De, Salanova M. [2015], Keep the Fire Burning: Reciprocal Gains of Basic Need Satisfaction, Intrinsic Motivation and Innovative Work Behavior, "European Journal of Work and Organizational Psychology", vol. 24, nr 4, https://doi.org/10.1080/1359432X.2014.931326.
 11. Herzberg F. [1966], Work and the Nature of Man, World Publishing, Cleveland.
 12. Huang X., Vliert E. Van de [2003], Where Intrinsic Job Satisfaction Fails to Work: National Moderators of Intrinsic Motivation, "Journal of Organizational Behavior", vol. 24, nr 2, https://doi.org/10.1002/job.186.
 13. Juchnowicz M. [2014], Satysfakcja z pracy determinantą jakości kapitału ludzkiego, PWE, Warszawa.
 14. Judge T.A, Piccolo R.F. Podsakoff N.P., Shaw J.C, Rich B.L. [2010], The Relationship between Pay and Job Satisfaction: A Meta-analysis of the Literature, "Journal of Vocational Behavior", vol. 77, nr 2, https://doi.org/10.1016/j.jvb.2010.04.002.
 15. Kaasa A. [2011], Work Values in European Countries: Empirical Evidence and Explanations, "Review of International Comparative Management", vol. 12, nr 5.
 16. Kahn W.A. [1990], Psychological Conditions of Personal Engagement and Disengagement at Work, "Academy of Management Journal", vol. 33, nr 4, https://doi.org/ 10.2307/256287.
 17. Kopertyńska W., Kmiotek K. [2016], Zaangażowanie pracowników a sukces organizacji, "Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance", vol. 14, nr 2/1.
 18. Kurtessis J., Eisenberger R., Ford M.T., Buffardi L.C., Stewart K.A., Adis C.A. [2015], Perceived Organizational Support: A Meta-Analytic Evaluation of Organizational Support Theory, "Journal of Management", vol. XX, nr X, https://doi.org/ 10.1177/0149206315575554.
 19. Lewicka D. [2014], The Influence of Organizational Trust upon Affective and Calculative Commitment, "The Journal of American Academy of Business, Cambridge", vol. 20, nr 1.
 20. Lewicka D., Krot K. [2015], The Model of HRM-trust-commitment Relationships, "Industrial Management and Data Systems", vol. 115, nr 8, https://doi.org/10.1108/IMDS-12- 2014-0388.
 21. Lewicka D., Rakowska A. [2016], Wpływ praktyk ZZL na zaangażowanie pracowników w innowacyjnych przedsiębiorstwach, "Nauki o Zarządzaniu. Management Science", nr 2(27), https://doi.org/10.15611/noz.2016.2.09.
 22. Lodahl T., Kejner M. [1965], The Definition and Measurement of Job Involvement, "Journal of Applied Psychology", vol. 49, nr 1, https://doi.org/10.1037/h0021692.
 23. Maslach C., Leiter M.P. [1997], The Truth about Burnout: How Organizations Cause Personal Stress and What to Do about It, Jossey-Bass, San Francisco.
 24. Mathieu C., Neumannc C.S,. Hareb R.D., Babiak P. [2014], A Dark Side of Leadership: Corporate Psychopathy and Its Influence on Employee Well-being and Job Satisfaction, "Personality and Individual Differences", vol. 59, https://doi.org/10.1016/j. paid.2013.11.010.
 25. Mathieu J.E., Zajac D.M. [1990], A Review and Meta-Analysis of the Antecedents, Correlates, and Consequences of Organizational Commitment, "Psychological Bulletin", vol. 108, nr 2, https://doi.org/10.1037/0033-2909.108.2.171.
 26. McPhee S.D., Townsend L.J. [1992], A Study of Organizational Commitment and Job Satisfaction among Air Force Occupational Therapy Officers, "Mil Med", vol. 157, nr 3.
 27. Mendryk I. [2016], Satysfakcja z pracy a preferowany wiek przechodzenia na emeryturę. Wyniki badań, "Marketing i Rynek", nr 3.
 28. Mendryk I., Rakowska A. [2016], Wpływ postrzegania wsparcia organizacyjnego na postrzeganie zadowolenia z pracy i dobrostan pracowników w różnym wieku - wyniki badań, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XVII, z. 2, cz. 3.
 29. Morrow P.C. [1983], Concept Redundancy in Organizational Research: The Case of Work Commitment, "Academy of Management Review", vol. 8, nr 3, https://doi.org/10.5465/ AMR.1983.4284606.
 30. Mottaz C. (1985), The Relative Importance of Intrinsic and Extrinsic Rewards as Determinants of Work Satisfaction, "The Sociological Quarterly", vol. 26, nr 3, https://doi.org/ 10.1111/j.1533-8525.1985.tb00233.x.
 31. Ostroff Ch., Bowen D. [2016], Reflections on the 2014 Decade Award: Is There Strength in the Construct of HR System Strength?, "Academy of Management Review", vol. 41, nr 2, https://doi.org/10.5465/amr.2015.0323.
 32. Rakowska A., Mącik R. [2015], Zaangażowanie pracownika a satysfakcja z pracy - modelowanie zależności z wykorzystaniem PLS-SEM, "Przegląd Organizacji", nr 5.
 33. Rich B.L., Lepine J.A., Crawford E.R. [2010], Job Engagement: Antecedents and Effects on Job Performance, "Academy of Management Journal", vol. 53, nr 3, https://doi. org/10.5465/AMJ.2010.51468988.
 34. Saari L., Judge T.A. [2004], Employee Attitudes and Job Satisfaction, "Human Resource Management", vol. 43, nr 4, https://doi.org/10.1002/hrm.20032.
 35. Schaufeli W.B., Salanova M., Gonzalez-Roma V., Bakker A.B. [2002], The Measurement of Engagement and Burnout: A Two Sample Confirmatory Factor Analytic Approach, "Journal of Happiness Studies", vol. 3, nr 1, https://doi.org/10.1023/A:1015630930326.
 36. Vroom V.H. [1964], Work and Motivation, Wiley, New York.
 37. Znamy już Najlepszych Pracodawców 2016! [2016], Aon, https://www.aon.com/poland/hr/ centrum_dla_mediow/Informacje_prasowe/2016/Informacja_prasowa_wyniki_PNP. jsp (data dostępu: 12.01.2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0964.0404
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu