BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jędrzejewski Krzysztof (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Marketing terytorialny jako czynnik rozwoju lokalnego
Marketing Government as a Factor of Local Development
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2016, nr 23, s. 23-39, rys., bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe
Marketing terytorialny, Rozwój lokalny, Promocja miasta
Territorial marketing, Local development, City promotion
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest próba określenia roli marketingu terytorialnego w zakresie rozwoju lokalnego, w tym wykorzystanych narzędzi marketingu terytorialnego przez władze lokalne w kształtowaniu rozwoju lokalnego. W artykule skoncentrowano się na takich zagadnieniach jak czynniki kształtujące rozwój lokalny, oddziaływanie marketingu terytorialnego na rozwój lokalny oraz wykorzystanie narzędzi marketingu terytorialnego w rozwoju lokalnym. W toku poczynionej analizy literatury przedmiotu oraz zastanych badań ustalono, iż marketing terytorialny stanowi jedno z ważnych instrumentów w kreowaniu polityki lokalnej i działań rozwojowych rynku lokalnego, zatem wskazane jest, aby było wykorzystywane przez samorząd i władze lokalne. Stwierdzono, że odpowiednie wykorzystanie narzędzi marketingu terytorialnego koncentruje się przede wszystkim na działaniach, które zmierzają do pozyskania nowych potencjalnych inwestorów, potencjalnych turystów i odbiorów różnych usług i ofert świadczonych przez określony obszar lokalny. Ponadto, oprócz powyższych dążeń, właściwie dobrane narzędzia marketingu terytorialnego, mogą służyć zachęceniu lokalnych mieszkańców do pozostania i zamieszkiwania na danym obszarze, jak też zachęcania innych do osiedlania się na danym terenie. (abstrakt oryginalny)

The article attempts to define the role of territorial marketing in the field of local development, including territorial marketing tools used by local authorities in the shaping of local development. The article focuses on such issues as factors affecting local development, marketing territorial impact on local development and the use of marketing tools in the development of local government. In the course of this analysis of the literature it was found that the territorial marketing is one of the important tools in creating local policies and development activities of the local market, therefore it is advisable to be used by the government and local authorities. It was found that the appropriate use of the tools of territorial marketing focuses primarily on actions that aim to attract new potential investors, potential tourists and loads of different services and offers provided by a specific local area. In addition to these efforts, properly matched tool of territorial marketing, can be used to encourage local residents to remain in the area, as well as new residents living on it. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk, J. (2011), Promocja jako narzędzie kreowania wizerunku miasta na przykładzie Rzeszowa [w:] Rosa G., Smalec A., Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Wybrane aspekty marketingu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 2. Brol R. (2006), Rozwój regionalny - zakres pojęciowy [w:] Strahl D. (red), Metody oceny rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 3. Ciechomski W. (2013), Możliwości wykorzystania Internetu w promocji jednostek terytorialnych [w:] Ciechomski W., Romanowski R. (red.), Marketing terytorialny oparty na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 4. Czornik M. (2000), Promocja miasta, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 5. Dylik B. (2015), Marketing terytorialny w zarządzaniu rozwojem miast na przykładzie Gdańska, Krakowa, Poznania oraz Wrocławia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nr 11.
 6. Dziekański P., Olak A., Pytka S. (2014), Marketing terytorialny- gmina i jej promocja, Multiprint, Koszyce -Ostrowiec Świętokrzyski - Zagańsk.
 7. Dziemianowicz W. (1997), Kapitał zagraniczny a rozwój regionalny i lokalny w Polsce, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Warszawa.
 8. Florek M. (2013), Podstawy marketingu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 9. Furman W., Hales C., Kaszuba K., Szromnik A. (2009), Marketing w zarządzaniu rozwojem lokalnym, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Białystok.
 10. Glińska E., Florek M., Kowalewska A. (2009), Wizerunek miasta od koncepcji do wdrożenia, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 11. Gołuchowski J. (2009), Przesłanki wykorzystania technologii wiedzy w zarządzaniu publicznym [w:] Frączkiewicz-Wronka A. (red.), Zarządzanie publiczne- elementy teorii i praktyki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 12. Grzebyk M., Szopiński W. (2013), Znaczenie produktów lokalnych w budowaniu marki i promocji gminy Ulanów [w:] Malicki K. (red.), Marka i promocja jednostek terytorialnych. Dylematy i wyzwania współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 13. Jakubowska A. (2011), Partnerstwo publiczno-prywatne i jego konsekwencje dla rozwoju lokalnego, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 14. Kornak A. S., Rapacz A. (2001), Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości regionie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 15. Kosiedowski W. (2008), Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym [w:] Strzelecki Z. (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Kotler Ph., Haider, D. Rein I. (1993), Marketing places. Attracting Investment, Industry and Tourism to Cities, States and Nations, The Free Press, New York.
 17. Makarski S., Kużniar W. (2009), Marketing w zarządzaniu jednostką terytorialną na przykładzie województwa podkarpackiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 18. Mikołajczyk A., Florek M., Górski J., Jankowska M. (2013), TOP PROMOCJI polskich miast, powiatów i regionów 2013, http://www.gruparmf.pl/_fi-les/Upload/Files/MiR/PDFy/RAPORT2013.pdf, (dostęp: 19.07.2016).
 19. Miszczuk A., Żuk K. (2007), Samorząd terytorialny jako stymulator lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego [w:] Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K., Gospodarka samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Nauk. PWN, Warszawa.
 20. Parysek J.J. (1995), Rola samorządu terytorialnego w rozwoju lokalnym [w:] Parysek J. J. (red.), Rozwój lokalny: zagospodarowanie przestrzenne i nisze atrakcyjności gospodarczej, PWN, Warszawa.
 21. Pietrzyk I. (2000), Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 22. Program rozwoju i promocji oferty produktowej Gdańska i regionu w perspektywie 2014--2020.
 23. Raftowicz-Filipkiewicz M. (2013), Marketing terytorialny jako narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej gminy Doliny Baryczy, "Nauki o zarządzaniu", nr 1(14).
 24. Rudolf W. (2011), Samorząd regionu i jego partnerzy- typologia relacji w marketingu regionu [w:] Rosa G., Smalec A. (red.), Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Wybrane aspekty marketingu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 25. Rumpel P., Siwek T. (2006), Marketing terytorialny a kreowanie regionów: przykład czeski, "Przegląd Geograficzny", nr 78(2).
 26. Sekuła A. (2005), Marketing terytorialny [w:] Daszkowska M, (red.), Marketing. Ujęcie systemowe, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 27. Stańczyszyn E. (2003), Układ i rozwój lokalny [w:] Strahl D. (red.), Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 28. Szromnik A. (2006), Marketing terytorialny - koncepcja ogólna i doświadczenia praktyczne [w:] Marketing terytorialny, pod red. T. Markowski, PAN KPZK, Warszawa.
 29. Szromnik A. (2007), Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 30. Szulce H., Florek M. (2000), Promocja województwa w kraju i za granicą. Raport finalny [w:] Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Poznań.
 31. Strahl D. (red) (1998), Taksonomia struktur w badaniach regionalnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 32. Waldziński D. (1999), Miejsce i rola samorządów lokalnych w polskiej polityce morskiej, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 33. Wittkamper G. W. (2006), Die strategie der Regionalentwicklung durch regionale Strukturpolitik [in:] Komunale und regionalne entwicklungs-pozesse unter den bedingungen der globalisierung und europaisierung Wittkamper, pod red. Koslow Awdonin, Staatliche Essenins-Universität Rjasan, Westfälische Wilhelms-Univesität Münster, Wyd. Uniwersitet Kniznij Dom Moskau, Moskau.
 34. Wojtasiewicz L. (1996), Czynniki i bariery rozwoju w aktualnej polityce gospodarczej Polski, Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 734.
 35. Wojtasiewicz L. (1996), Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju lokalnego [w:] Parysek J. J. (red.), Rozwój lokalny i lokalna gospodarka przestrzenna, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 36. Ziółkowski M., Goleń M. (2006), Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym, Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, SGGW, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu