BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sitko-Lutek Agnieszka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Jakubiak Monika (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Style uczenia się i umiejętności pracowników w kontekście wybranych segmentów rynku pracy
Learning Styles and Employee Skills in the Context of Selected Segments of the Labour Market
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, nr 4 (964), s. 81-98, tab., rys., bibliogr. 32 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Proces uczenia się, Umiejętności pracownicze, Kompetencje
Labour market, Learning process, Employee skills, Competences
Uwagi
Klasyfikacja JEL: A20, J24, M54
streszcz., summ., Badania zrealizowano w ramach projektu pn. "Potencjał kompetencyjny wybranych grup pracowników w aspekcie zarządzania różnorodnością w innowacyjnych przedsiębiorstwach" (umowa nr UMO-2013/09/B/HS4/01307).
Abstrakt
Problematyka opracowania dotyczy stylów uczenia się i umiejętności pracowników współczesnych innowacyjnych przedsiębiorstw rozpatrywanych w kontekście wybranych segmentów rynku pracy. Współczesny rynek pracy może być analizowany na podstawie wielu kryteriów, w tym przypadku skoncentrowano się jednak na podziale ze względu na stanowiska zajmowane w organizacjach. Celem badań było sprawdzenie, czy stanowiska zajmowane przez respondentów wpływają na prezentowane przez nich style uczenia się i posiadane umiejętności. Wyniki badań w tym zakresie mogą zostać wykorzystane przez menedżerów i specjalistów zatrudnionych w działach HR do projektowania systemów zarządzania zasobami ludzkimi dostosowanych do potrzeb pracowników reprezentujących poszczególne grupy stanowisk. Badania empiryczne przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego wykorzystującego technikę ankiety wśród 1365 pracowników innowacyjnych przedsiębiorstw z siedzibą na terenie Polski. Uzyskane dane poddano analizie statystycznej. Wnioski z badań pozwoliły na sformułowanie rekomendacji dla menedżerów i specjalistów HR dotyczących zarządzania zespołami pracowników współczesnych przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

The paper examines learning styles and employee skills at innovative companies. These were evaluated in the context of selected segments of the labour market. The modern labour market may be analyzed using numerous criteria. The focus here was on the division of positions in organizations. The authors sought to determine whether positions occupied by respondents affected their learning styles and skills. The results of the study can be applied by HR managers and specialists in designing human resource management systems that can be adjusted to the needs of employees representing particular position types. The empirical study was conducted by means of a diagnostic survey based on a questionnaire. 1365 employees of innovative companies located in Poland replied and the questionnaires were analyzed with statistical methods. The results enabled recommendations for HR managers and specialists to be formulated. The recommendations pertain to the management of teams in modern enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allinson Ch., Hayes J. [2012], The Cognitive Style Index. Technical Manual and User Guide, Pearson, UK.
 2. Antonacopoulou E.P., Fitzgerald L. [1996], Reframing Competency in Management Development, "Human Resource Management Journal", vol. 6, nr 1, https://doi.org/ 10.1111/j.1748-8583.1996.tb00395.x.
 3. Argyle M. [1967], The Psychology of Interpersonal Behaviour, Penguin, Harmondsworth.
 4. Bartkowiak G. [2011], Dobrostan pracowników, poziom "zdrowia organizacji" a ich zadowolenie z pracy i zaangażowanie w realizację celów organizacji, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 223.
 5. Bieniek I., Steinerowska S. [2014], Kompetencje międzykulturowe na mapie kompetencji zawodowych menedżera, "Zeszyty Naukowe Organizacja i Zarządzanie", z. 71.
 6. Borkowska S. [2010], Równowaga między pracą a życiem pozazawodowym, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", nr 214.
 7. Boyatzis R.E. [1982], The Competent Manager: A Model for Effective Performance, John Wiley and Sons, New York.
 8. Briscoe J.P., Hall D.T. [2006], The Interplay of Boundaryless and Protean Careers: Combinations and Implications, "Journal of Vocational Behavior", vol. 69, nr 1, https://doi. org/10.1016/j.jvb.2005.09.002.
 9. Filipowicz G. [2014], Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista, Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 10. Juceviciene P., Lepaitte D. [2004], Competences as Derived from Acidity: The Problem of Their Level Correspondence, Kaunas University of Technology, Institute of Educational Studies, Kaunas.
 11. Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki. Raport podsumowujący IV edycję badań BKL z 2013 r. [2014], red. J. Górniak, PARP, Warszawa.
 12. Kryńska E. [2003], Deregulacja a segmentacja rynku pracy [w:] Deregulacja polskiego rynku pracy, red. K.W. Frieske, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 13. Kryńska E. [2007], Wpływ mega trendów światowych na polski rynek pracy, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", nr 207.
 14. Leksykon zarządzania [2006], red. A. Olczak, I. Kołodziejczyk-Olczak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź.
 15. Łaguna M., Purc E., Razmus W., Błaszyk M., Gawrońska K. [2015], Podejmowanie szkoleń a kultura i rozwój organizacyjny, "Organizacja i Kierowanie", nr 2(167).
 16. Matczak A. [2004], Style poznawcze [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2, red. J. Strelau, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 17. Mead R., Andrews T.G., Drogosz P. [2011], Zarządzanie międzynarodowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 18. Mietzel G. [2003], Wprowadzenie do psychologii, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 19. Oleksyn T. [2006]. Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 20. Pissarides Ch.A. [2012], Teoria bezrobocia w stanie równowagi, PWE, Warszawa.
 21. Polskie firmy wobec globalizacji. Luka kompetencyjna [2007], red. A. Sitko-Lutek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 22. Prien E.P. [1977], The Function of Job Analysis in Content Validation, "Personnel Psychology", vol. 30, nr 2, https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1977.tb02086.x.
 23. Rakowska A. [2007], Kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej we współczesnych organizacjach, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 24. Rakowska A., Sitko-Lutek A. [2000], Doskonalenie kompetencji menedżerskich, PWN, Warszawa.
 25. Raport płacowy 2016. Trendy na rynku pracy [2016], HAYS, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 26. Riding R., Rayner S. [1998], Cognitive Styles and Learning Strategies, David Fulton Publisher, London.
 27. Shavelson R.J. [2010], On the Measurement of Competency, "Empirical Research in Vocational Education and Training", vol. 2, nr 1.
 28. Sikorski C. [2008], Typy i dylematy kariery zawodowej, "Organizacja i Zarządzanie", nr 1.
 29. Sitko-Lutek A. [2001], Doskonalenie kompetencji polskich menedżerów w oparciu o znajomość stylów uczenia się i kultury organizacyjnej [w:] Zarządzanie zasobami informacji w przedsiębiorstwie. Ku przedsiębiorstwu przyszłości, red. R. Borowiecki, M. Kwieciński, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 30. Sztanderska U., Wojciechowski W. [2008], Czego (nie) uczą polskie szkoły? System edukacji a potrzeby rynku pracy w Polsce, Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju, Fundacja im. Friedricha Eberta, Warszawa.
 31. Verbruggen M. [2010], Career Counseling in the New Career Era, "Review of Business and Economics", vol. LV, nr 1.
 32. Wernerfelt B. [1984], A Resource-based View of the Firm, "Strategic Management Journal", vol. 5, nr 1, https://doi.org/10.1002/smj.4250050207.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0964.0405
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu