BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Firkowska-Jakobsze Zuzanna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Budżet zadaniowy jako narzędzie Nowego Zarządzania Publicznego w jednostkach samorządu terytorialnego
Performance-Based Budget as an Instrument of New Public Management in Local Government Units
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2016, nr 23, s. 53-74, tab., bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Nowe zarządzanie publiczne, Budżet zadaniowy, Budżet państwa, Samorząd terytorialny
New public management, Task budget, State budget, Local government
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Od kilku lat system finansów publicznych ulega ewolucji. Proces ten jest wyrazem usiłowania polskiego rządu do dokonania modernizacji tego obszaru, wdrożenia najnowszych metod zarządzania oraz planowania zadań podmiotów publicznych. Próba dokonywanych zmian jest wyrazem oczekiwań interesariuszy, aby zarządzanie tymi podmiotami było bardziej przejrzyste, efektywne oraz posługiwało się takimi samymi narzędziami pomiaru jak podmioty komercyjne. W celu osiągnięcia założonych efektów niezbędne jest zaimplementowanie nowego instrumentarium, które oferuje nowy nurt zarządzania publicznego New Public Management (NPM). W artykule została przedstawiona konstrukcja budżetu zadaniowego, jego ocena przydatności do zarządzania oraz zaprezentowano wyniki implementacji tego instrumentu w polskich jednostkach sektora publicznego. (abstrakt oryginalny)

For several years, the public finance system has been evolving. This process expresses the Polish government's attempts to modernize this area, implement the latest methods of management and plan the public entities' activities. These attempts express stakeholders' expectations that the management of these entities should be more transparent, efficient and it should use the same measurement tools as commercial enterprises. In order to achieve the desired goals, it is necessary to implement the new instruments, offered within a new trend of public management: New Public Management (NPM). This article presents a construction of performance-based budget and its usefulness for management. The paper also presents results of the implementation of this instrument in the Polish public sector's entities. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dyduch W. (2012), Współczesne dylematy zarządzania pomiarem efektywności organizacji [w:] Dudycz T., Osbert-Pociech G., Brycz B. (red.), Efektywność - konceptualizacja i uwarunkowania. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 2. Filipiak B. (2011), Finanse samorządowe. Nowe wyzwania, bieżące i perspektywiczne, Difin, Warszawa.
 3. Gabryś B.J. (2012), Metodyka pomiaru efektywności przedsiębiorczych organizacji: wprowadzenie do problematyki [w:] Dudycz T., Osbert-Pociech G., Brycz B. (red.), Efektywność - konceptualizacja i uwarunkowania. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 4. Godek-Brunel M., S. Carpentier (2011), Wybrane problemy opracowania i wdrażania mierników we francuskim budżecie zadaniowym [w:] Ruśkowski E. (red.), Instrumenty nowego zarządzania finansami publicznymi w wybranych krajach Unii Europejskiej, Temida 2, Białystok.
 5. Informacja Ministra Finansów na temat stanu wdrażania budżetu zadaniowego z dnia 5 czerwca 2014 r. źródło: www.finanse.mf.gov.pl, (dostęp: 6.11.2015).
 6. Juzwiszyn J., Rybicki W., Smoluk A. (2005), O definicji efektywności. Rozważania nad celowością w naturze i rozwojem [w:] Dudycz T. (red.), Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, Prace naukowe nr 1060, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 7. Kachniarz M., Efekt skali, a efektywność usług publicznych, źródło: http://web.ae.katowice.pl/stanley/konferencja/pdf/Kachniarz.pdf, (dostęp: 20.05.2013).
 8. Kamela-Sowińska A. (2006), Międzynarodowe standardy rachunkowości a korupcja [w:] Sobańska I., Nowak W.A. (red.), Międzynarodowe i krajowe regulacje rachunkowości i ich implementacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 9. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (2011), Materiały szkoleniowe w ramach projektu "Poprawa jakości zarządzania w administracji rządowej - Akademia Zarządzania Publicznego II etap ", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, (PO KL, Priorytet V, Działanie 5.1, Poddziałanie 5.1.1), Zarządzanie finansami publicznymi - narzędzia zarządzania finansami publicznymi oraz efektywne sposoby wydatkowania środków publicznych.
 10. Karmańska A. (2009), Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej, Difin, Warszawa.
 11. Komorowski J. (1997), Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Kondratowicz A.(2005), Próba oceny efektywności sektora publicznego [w:] Kleer J. (red.), Sektor publiczny w Polsce i na świecie między upadkiem a rozkwitem, CeDeWu, Warszawa.
 13. Korczakowski D. (2013), Dylematy związane z wprowadzeniem budżetu zadaniowego w samorządach, "Studia Oeconomica Posnaniens" col. 1, no. 3 (252), Poznań.
 14. Lubimow-Burzyńska I. (2014), Mierniki realizacji zadań publicznych ze szczególnym uwzględnieniem zadań oświatowych, jako element poprawy efektywności finansów publicznych, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 40 (4/2014), Efektywność i skuteczność gospodarowania finansami jednostek samorządu terytorialnego w kontekście stabilności finansowej, Rzeszów.
 15. Lubińska T. (red.) (2007), Budżet zadaniowy w Polsce. Reorientacja z wydatkowania na zarządzanie pieniędzmi publicznymi, Difin, Warszawa.
 16. Lubińska T. (red.) (2009), Nowoczesne zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce, Difin, Warszawa.
 17. Lubińska T., Będzieszek M., Marska-Dzioba N. (red.) (2015), Zarządzanie finansami publicznymi a efektywność, Difin, Warszawa.
 18. Malinowska-Misiąg E., Misiąg J., Misiąg W., Tomalak M. (2015), Metody budżetowania zadaniowego w jednostkach samorządu terytorialnego, PRESSCOM, Wrocław.
 19. Michalak J. (2008), Pomiar dokonań - od wyniku finansowego do balanced Scorecard, Difin, Warszawa.
 20. Najwyższa Izba Kontroli (2011), Informacja o wynikach kontroli: Wdrażanie budżetu Państwa w układzie zadaniowym - ocena procesów: planowania, monitorowania i sprawozdawczości, KAP-4101-01/2011, Warszawa.
 21. Owsiak S. (2005), Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 22. Perło D., Poniatowicz M., Salachna M. (2010), Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego, Walter Kluwer Polska Sp. z o.o., www.lex.online.wolterskluwer.pl, (dostęp: 05.11.2015).
 23. Piotrkowska-Marczak K. (2011), Współczesne kierunki zarządzania finansami publicznymi [w:] Ruśkowski E. (red.), Instrumenty nowego zarządzania finansami publicznymi w wybranych krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo TEMIDA 2, Białystok.
 24. Postuła M., Perczyński P. (2010), Budżet zadaniowy w administracji publicznej, Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 25. Postuła M. (2011), Doskonalenie i rozwój budżetu zadaniowego w Polsce jako narzędzia efektywnego zarządzania finami publicznymi [w:] Owsiak S. (red.), Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 26. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.).
 27. Sekuła A., Julkowski B. (2015), Pomiar efektywności wydatków budżetowych dużych miast w Polsce, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Finanse samorządu terytorialnego nr 404, Wrocław.
 28. Strąk T. (2012), Modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych, Difin, Warszawa.
 29. Szewczuk A. (2011), Filozofia nowego zarządzania publicznego w jednostkach samorządu terytorialnego a praktyczne implikacje [w:] Owsiak S. (red.), Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 30. Szołno-Koguc J. (2009), Od czego zacząć reformę finansów publicznych - od struktur, procedur czy strumieni? [w:] Wieteski S., Wypych M. (red.), W poszukiwaniu efektywności finansów publicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 31. Ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240).
 32. Winiarka K. (red.) (2012), Budżet zadaniowy w teorii i praktyce, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 33. Zawadzka-Pąk U.K. (2014), Konstrukcja prawna, wdrażanie i realizacja budżetu zadaniowego we Francji i Polsce, edu-Libri, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu