BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Moszkowicz Krystyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Bembenek Bogusław (Politechnika Rzeszowska)
Tytuł
Innowacje społeczne w klastrach - strategiczne wyzwanie w zarządzaniu klastrami
Social Innovations within Clusters - Strategic Challenge for Cluster Management
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 3 tom 1, s. 300-312, tab., rys., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Klastry, Innowacje społeczne, Rozwój zrównoważony
Business cluster, Social innovations, Sustainable development
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O31, O32, O35, M14, M21, L26
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Celem artykułu jest scharakteryzowanie znaczenia innowacji społecznych w procesie rozwoju klastrów, ze szczególnym uwzględnieniem ich orientacji innowacyjnej. Artykuł składa się z dwóch integralnych części, w których przedstawiono strategiczny wymiar współpracy klastrowej w obszarze procesu innowacyjnego oraz złożoność i wielowymiarowość innowacji społecznych w klastrach. W artykule podkreślono, że holistyczna ocena orientacji innowacyjnej klastrów wymaga nie tylko uwzględnienia kontekstu infrastrukturalnego czy ekonomicznego, lecz także społecznych aspektów innowacji. Z przeprowadzonych badań wynika, że innowacje społeczne wspierają zrównoważony rozwój polskich klastrów. Rozważania naukowe, dotyczące przedmiotu artykułu, prowadzono na podstawie wybranych wyników badań teoretycznych i badań typu desk research. (abstrakt oryginalny)

he article aims to characterise the significance of social innovations in the process of cluster development, with a particular regard to its innovative orientation. The paper comprises two integral parts that present the strategic dimension of cluster cooperation in the area of innovative process and the complexity and multidimensionality of social innovations in clusters. The article emphasises that a holistic evaluation of cluster innovative orientation requires not only taking into account the context of infrastructure and economy but also social aspects of innovation. It ensues from the conducted research that social innovations in Polish clusters are coherent with the concept of sustainable development. Scientific considerations regarding the subject in question are based on selected results of theoretical and desk research. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baran M., Cichocka E., Maranowski P. (2016), Rola innowacji społecznych w polskich uczelniach, (w:) Kaleta A., Moszkowicz K., Witek-Crabb A. (red.), Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 444.
 2. Bukowski A., Rudnicki S., Strycharz J. (2012), Społeczny wymiar innowacji, "Zarządzanie Publiczne", nr 2(20).
 3. Frączek D., Kryjom P. (2016), Weryfikacja standardów zarządzania w wybranych klastrach - edycja 2015, PARP, Warszawa.
 4. Giza-Poleszczuk A., Włoch R. (2013), Innowacje a społeczeństwo, (w:) Zadura-Lichota P. (red.), Świt innowacyjnego społeczeństwa. Trendy na najbliższe lata, PARP, Warszawa.
 5. Hołub J. (2012), Benchmarking klastrów w Polsce - edycja 2012. Raport z badania, PARP, Warszawa.
 6. Jędrych E. (2016), Innowacje społeczne w przedsiębiorstwach, (w:) Sokołowski J. (red.), Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 439.
 7. Kowalewski M. (2014), Innowacje społeczne: obywatelskie usprawnienia miast, "Studia Miejskie", tom 15.
 8. Kowalski A.M. (2012), Rola klastrów w transferze wiedzy z nauki do gospodarki na przykładzie wybranych krajów regionu Morza Bałtyckiego, (w:) Waresa M.A., Poznańska K. (red.), Procesy tworzenia wiedzy oraz transferu osiągnięć naukowych i technologicznych do biznesu, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 9. Kwaśnicki W. (2014), Jak wspierać rozwój innowacji społecznych?, (w:) Olejniczuk-Merta A. (red.), Innowacje społeczne: od idei do upowszechniania efektu, IBRKK, Warszawa.
 10. Mazurek-Łopacińska K. (2015), Innowacje społeczne w kontekście ekonomii społecznej, "Marketing i Rynek", nr 8.
 11. Olejniczuk-Merta A. (2013), Innowacje społeczne, "Konsumpcja i Rozwój", nr 1.
 12. Olejniczuk-Merta A. (2014), Rozwój innowacji społecznych a badania marketingowe, (w:) Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M. (red.), Badania marketingowe - nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 336.
 13. Palmen L., Baron M. (2011), Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce, PARP, Warszawa.
 14. Pilarska Cz. (2013), Klastry: doświadczenia Polski i innych krajów Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 15. Piotrowski M. (2014), Standardy zarządzania klastrem, PARP, Warszawa.
 16. Plawgo B. (2014), Benchmarking klastrów w Polsce - edycja 2014. Raport z badania, PARP, Warszawa.
 17. Schmitt J. (2014), Social innovation for business success. Shared value in the apparel industry, Springer Gabler, Wiesbaden.
 18. Skubiak B. (2016), Innowacje społeczne w teorii i praktyce, "Barometr Regionalny", tom 14(1).
 19. Sobocińska M. (2015), Działalność instytucji kreujących usługi kulturalne w kontekście rozwoju innowacji społecznych, "Marketing i Rynek", nr 8.
 20. Sölvell Ö., Lindqvist G., Ketels Ch. (2006), Zielona księga inicjatyw klastrowych. Inicjatywy klastrowe w gospodarkach rozwijających się i w fazie transformacji, PARP, Warszawa.
 21. Stawicka E. (2016), Innowacje społeczne w kontekście zarządzania kapitałem ludzkim w środowisku pracy, "Szkoła - Zawód - Praca", nr 12.
 22. Szulc-Fischer P. (2015), Znaczenie innowacji społecznych w konsumpcji, "Marketing i Rynek", nr 2.
 23. Szultka S. (2012), Klastry w Polsce - raport z cyklu paneli dyskusyjnych, PARP, Warszawa.
 24. Tanimoto K. (2012), The emergent process of social innovation: multi-stakeholders perspective, "International Journal of Innovation and Regional Development", Vol. 4, No. 3/4.
 25. Wronka-Pośpiech M. (2015), Innowacje społeczne - pojęcie i znaczenie, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 212.
 26. Żminda T. (2011), Rola klastrów w kształtowaniu innowacyjności, "Organizacja i Zarządzanie", nr 4(16).
 27. http://innowacyjnamedycyna.eu [dostęp: 20.01.2017].
 28. http://lifescience.pl [dostęp: 20.01.2017].
 29. http://lke.fundacja.lublin.pl [dostęp: 20.01.2017].
 30. http://spkb.com.pl [dostęp: 20.01.2017].
 31. http://www.polish-wood-cluster.pl [dostęp: 20.01.2017].
 32. http://zielonachemia.eu [dostęp: 20.01.2017].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu