BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matuszewska-Pierzynka Agnieszka (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Specyfika zobowiązań socjalnych w spółkach pracowniczych
Specificity of Social Commitments in Employee-Owned Companies
Źródło
Przegląd Organizacji, 2017, nr 5, s. 23-30, tab., bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe
Spółki pracownicze, Działalność socjalna przedsiębiorstwa, Socjalna funkcja przedsiębiorstwa, Świadczenia socjalne, Badania porównawcze, Wyniki badań
Employee company, Social enterprise activity, Social function of the enterprise, Social benefits, Comparative examination, Research results
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo mazowieckie
Mazowieckie Voivodeship
Abstrakt
Zasadniczym celem opracowania jest przedstawienie natury zobowiązań socjalnych w spółkach pracowniczych. Badania empiryczne nad zobowiązaniami socjalnymi spółek pracowniczych zostały przeprowadzone wśród 21 przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego, które zawarły umowy ze Skarbem Państwa w latach 2000-2005 i kontynuowały swą działalność gospodarczą do końca 2015 roku. Analizie poddano umowy prywatyzacyjne wraz z załącznikami, które zostały udostępnione przez Ministerstwo Skarbu Państwa. Wyniki przeprowadzonych badań empirycznych wskazują, iż zobowiązania socjalne spółek pracowniczych mogą obejmować nie tylko gwarancje zatrudnienia i wynagrodzeń, ale również kwestie socjalne, prawa związkowe i inne sprawy istotne dla pracowników prywatyzowanego przedsiębiorstwa państwowego. (abstrakt oryginalny)

The essential aim of this paper is to present the nature of social commitments in employee-owned companies. The empirical research on social liabilities of employee-owned companies was conducted among 21 enterprises from the Mazovian province which entered into agreements with the State Treasury in years 2000-2005 and continued their business activities to the end of 2015. Privatization agreements with annexes, which were made available by the State Treasury have been analyzed in it. The results of empirical studies show that social commitments of employee-owned companies can include not only employment and wages guarantees, but also social issues, trade union rights and other cases which are important for employees of a privatized state-owned enterprise. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baehr J. (1993), Spółka z udziałem kapitałowym pracowników, Polski Dom Wydawniczy Ławica, Warszawa-Poznań.
 2. Bieniek G. (1997), Umowa o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania, TNOiK, Bydgoszcz.
 3. Bojar E., Sosińska-Wit M., Żminda Z. (2003), Leasing pracowniczy a restrukturyzacja przedsiębiorstw, Politechnika Lubelska, Lublin.
 4. Bukowska-Piestrzyńska A. (2002), Leasing mienia Skarbu Państwa w spółkach pracowniczych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", Nr 5, s. 44-51.
 5. Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm., Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 6. Dz.U. 1996, Nr 24, poz. 110, Ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw.
 7. Dz.U. 1996, Nr 70, poz. 335 z późn. zm., Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
 8. Dz.U. 1997, Nr 130, poz. 855, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16października 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania należności za korzystanie z przedsiębiorstwa, sposobu zabezpieczenia nie spłaconej części należności oraz warunków oprocentowania nie spłaconej należności.
 9. Dz.U. 1998, Nr 21, poz. 94 z późn. zm., Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 10. Dz.U. 2001, Nr 79, poz. 854 z późn. zm., Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.
 11. Dz.U. 2002, Nr 171, poz. 1397 z późn. zm., Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
 12. Dz.U. 2002, Nr 200, poz. 1679, Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
 13. Dz.U. 2002, Nr 240, poz. 2055 z późn. zm, Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 roku o zmianie ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz niektórych innych ustaw.
 14. Dz.U. 2004, Nr 269, poz. 2667, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie warunków spłaty należności za korzystanie z przedsiębiorstwa.
 15. Dz.U. 2008.01.19, С 14/02, Komunikat Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych.
 16. Gawlik Z. (2005), Oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania w celu prywatyzacji, Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu, Przemyśl.
 17. Górka K. (1991), Samorząd pracowniczy w procesie prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, [w:] R. Borowiecki (red.), Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce. Aspekt teoretyczno-praktyczny, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Krakowie, Kraków, s. 83-97.
 18. GUS (2000), Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 1999 r., Warszawa.
 19. GUS (2006), Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2005 r., Warszawa.
 20. GUS (2012), Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2011 r., Warszawa.
 21. Jarosz M. (1993), Postawy pracownicze w procesie prywatyzacji, [w:] M. Haffer, W. Kosiedowski (red.), Przedsiębiorstwo w procesie transformacji rynkowej, Toruńska Szkoła Zarządzania, Toruń, s. 154-164.
 22. Jarosz M" Kozak M. (1995), Ekonomiczna i społeczna kondycja spółek pracowniczych w latach 1991-1994. Konkluzje, [w:] M. Jarosz (red.), Blaski i cienie spółek pracowniczych 1991-1994, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, s. 117-125.
 23. Jawłowski A. (2001), Prywatyzacja pracownicza. Przemiany firm i ich załóg, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 24. Karpińska-Mizielińska W., Smuga T. (1997), Zamiany relacji własnościowych i ich wpływ na poprawę efektywności gospodarowania w długim okresie, Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa.
 25. Katner W.J. (2003), Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", Warszawa.
 26. Kozarzewski P. (1998), Prywatyzacja bezpośrednia: stan prawny, [w:] M. Jarosz (red.), Prywatyzacja bezpośrednia. Inwestorzy. Menedżerowie. Pracownicy, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, s. 19-31.
 27. Kruczulak K. (1993), Leasing i jego gospodarcze zastosowanie, Wydawnictwo Prawnicze i Ekonomiczne "Lex", Gdańsk.
 28. Kubot Z. (1992), Umowa leasingu w procesie prywatyzacji, Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzenie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa Oddział w Zielonej Górze, Zielona Góra.
 29. Matuszewska-Pierzynka A. (2014), Zobowiązania inwestycyjne spółek pracowniczych, "Przegląd Organizacji", Nr 6, s. 41-48.
 30. Matuszewska-Pierzynka A. (2015). Zadłużenie spółek kapitałowych odpłatnie korzystających z majątku przedsiębiorstw państwowych wobec Skarbu Państwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 31. Nadratowska A. (1990), Wpływ poszczególnych form prywatyzacji na efektywność gospodarowania, [w:] T. Kierczyński (red.), Spółka akcyjna jako forma prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, Przedsiębiorstwo Doradztwa Ekonomicznego "Lege Artis", Warszawa, s. 46-70.
 32. Pawłowski J. (1999), Leasing pracowniczy czy spółka z udziałem Skarbu Państwa, [w:] R. Borowiecki (red.), Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Warszawa-Kraków, s. 429-436.
 33. Sobolewski H. (2011), Determinanty i procedury przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych. Dwie dekady prywatyzacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 34. Surdykowska T. (1996), Prywatyzacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 35. Teluk Z., Wojnowicz J. (1999), Leasing w prywatyzacji, СІМ, Warszawa.
 36. Włodyka S. (1996), Spółki w procesie komercjalizacji i prywatyzacji, [w:] S. Włodyka (red.), Prawo spółek, ISIZ, Kraków, s. 632-665.
 37. Wrońska E.M. (2004), Strategie finansowe spółek pracowniczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 38. Zwierzyńska-Bubałło T. (red.), (1998), Leksykon prywatyzacji, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.33141/po.2017.05.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu