BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kulig-Moskwa Katarzyna (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu), Łobos Krzysztof (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu), Nogieć Joanna (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Tytuł
Czynniki stymulujące i ograniczające stosowanie empowermentu
Stimulants and Barriers to Empowerment Application
Źródło
Przegląd Organizacji, 2017, nr 5, s. 38-44, rys., bibliogr. 48 poz.
Słowa kluczowe
Empowerment, Upodmiotowienie pracowników, Zasoby ludzkie, Przegląd literatury
Empowerment, Empowerment of employees, Human resources, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł ma charakter krytycznego przeglądu literatury przedmiotu w zakresie istoty empowermentu i stanowi wstęp do zaplanowanych badań empirycznych wśród polskich firm. Celem opracowania jest modelowe ujęcie determinant stosowania empowermentu, a także identyfikacja czynników stymulujących i ograniczających stosowania empowermentu. Idea empowerment jest złożona i wielowymiarowa - obejmuje wszystkie aspekty funkcjonowania organizacji i łączy poziom organizacyjny z psychologicznym. Jednocześnie jest odpowiedzią na zwiększone znaczenie zasobów ludzkich w organizacji rozumianych jako zaangażowanie i wewnętrzną motywację kadry menedżerskiej jak i pracowników. (abstrakt oryginalny)

The article is a critical review of the literature and an introduction to the planned empirical research among Polish companies. The aim of the study is to model an approach to empowerment use determinants, as well as to identify stimulants and barriers to the use of empowerment. The idea of empowerment is complex and multidimensional - it covers all aspects of the organization and combines the organizational and psychological level. It is also a response to the increasing importance of human resources in the organization understood as commitment and inner motivation of managers and employees. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Argyris С. (1998), Empowerment: The Emperor's New Clothes, "Harvard Business Review", Vol. 76, No. 3, pp. 98-105.
 2. Barnes K.J. (2013), Empowerment, [in:] R.H. Kessler (ed.), Encyclopedia of Management Theory, Sage, Thousand Oaks, CA.
 3. Barrutia J.M., Charterina J., Gilsanz A. (2009), Salesperson Empowerment in Spanish Banks: A Performance-driven View, "Journal of Financial Services Marketing", Vol. 14, Iss. 1, pp. 40-55.
 4. Bowen D., Lawler E. (1992), The Empowerment of Service Workers: What, Why, How, and When, "Sloan Management Review", Vol. 3, No. 3, pp. 31-39.
 5. Bowen D.,LawlerE. (1995), Empowering Service Employees, "Sloan Management Review", Vol. 36, No. 4, pp. 73-84.
 6. Brajer-Marczak R. (2013), Empowerment pracowników w przedsiębiorstwie zorientowanym w zarządzaniu na procesy, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Nr 4(36), s. 23-35.
 7. Bratnicki M. (2000), Podstawy współczesnego myślenia o zarządzaniu, Wyd. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.
 8. Bugdol M. (2006), Wartości organizacyjne. Szkice z teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo UJ, Kraków.
 9. CBOS (2010), Postawy wobec transformacji ustrojowej i oceny jej skutków, Nr 94.
 10. Cierniak-Emerych A. (2010), Partycypacja pracownicza wyznacznikiem zmian w sferze personalnej przedsiębiorstw, [w:] J. Puchalski (red.), Zmiany w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi, Wydawnictwo WSH, Wrocław, s. 11-31.
 11. Conger J., Kanungo R. (1998), The Empowerment Process: Integrating Theory and Practice, "Academy of Management Review", Vol. 13, No. 3, pp. 471-482.
 12. Dobska M. (2014), Empowerment usługobiorców jako uprawomocnienie dowartościowania się pacjentów, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 355, s. 129-139.
 13. Gobiliot E. (2008), Przywództwo przez integrację: budowanie sprawnych organizacji dla ludzi, osiągania efektywności i zysku, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków.
 14. Górniak L. (2015), Zarządzanie przez wartości jako metoda wyzwalania potencjału pracowników, "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica", Nr 8, s. 95-108.
 15. Janiak-Rejno I. (2015), Identyfikacja motywów zawodowych pracowników pokolenia Y istotnym czynnikiem budującym trwałą przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa, "Management Forum", Vol. 3, No. 3, s. 28-34.
 16. Judd V.C. (2003), Achieving Customer Orientation Using People-Power, the 5th, "European Journal of Marketing", Vol. 37, No. 10, pp. 1301-1313.
 17. Kanafa-Chmielewska D. (2016), Empowerment - Chosen Issues, "International Journal of Contemporary Management", Vol. 11.1, pp. 130-140.
 18. Kanter R.M. (1977), Men & Women of the Corporation, Basic Books, Inc, Publishers, New York.
 19. Koberg C.S., Boss W., Senjem J.C., Goodman E.A. (1999), Antecedents and Outcomes of Empowerment: Empirical Evidence from the Health Care Industry, "Group and Organization Management", Vol. 34, No. 1, pp. 71-91.
 20. Krawczyk-Bryłka В. (2012), Empowerment - strategia zarządzania oparta na zaufaniu, "Zarządzanie i Finanse", Nr 4.1, s. 313-330.
 21. Liden R.C., Wayne S.J., Sparrowe R.T. (2000), An Examination of the Mediating Role of Psychological Empowerment on the Relations between the Job, Interpersonal Relationships, and Work Outcomes, "Journal of Applied Psychology", Vol. 85, No. 5, pp. 407-416.
 22. Liden R.C., Arad S. (1996), A Power Perspective of Empowerment and Work Groups: Implications for Human Resources Management Research, "Research in Personnel and Human Resources Management", Vol. 14, pp. 205-251.
 23. Marzec I. (2010), Empowerment pracowniczy w dążeniu do doskonalenia organizacji, Instytut Edukacji Interaktywnej, www.zti.com.pl/instytut/pp/referaty/ref33_full.html, data dostępu: 09.06.2016 r.
 24. Moczydłowska J., Kowalewski K. (2014), Nowe koncepcje zarządzania ludźmi, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 25. Patterson M.G., West M.A., Wall T.D. (2004), Integrated Manufacturing, Empowerment, and Company Performance, "Journal of Organizational Behavior", Vol. 25, pp. 641-665.
 26. Pawlak J. (2014), Budowanie odpowiedzialności i integralności zespołu przez zwiększanie partycypacji pracowników w celach i zadaniach organizacji, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", Nr 38, s. 298-307.
 27. Powell W.W., Snellman K. (2004), The Knowledge Economy, "Annual Review of Sociology", Vol. 30, pp. 199-220.
 28. Rafiq M" Ahmed P. K. (1998), Л Customer-oriented Framework for Empowering Service Employees, "The Journal of Services Marketing", Vol. 12, No. 5, pp. 379-396.
 29. Risher H. (2003), Point-Counterpoint on Empowerment "Public Manager", Vol. 32, Iss. 3, pp. 3-6.
 30. Robak E. (2014), Integracja pracowników we współczesnych organizacjach, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Nr 48, s. 48-56.
 31. Rothermel R., LaMarsh J. (2012), Managing Change through Employee Empowerment, "Global Business & Organizational Excellence", Vol. 31, Iss. 2, pp. 17-23.
 32. Rzeźnik В. (2009), Empowerment i jego wpływ na zaangażowanie pracowników w przedsiębiorstwie, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskieg( Nr 3/2, s. 343-352.
 33. Seibert S" Silver S" Randolph W. (2004), Taking Empowerment to the Next Level: A Multiple-level Model of Empowerment, Performance, and Satisfaction, "Academy oi Management Journal", Vol. 47, No. 3, pp. 332-349.
 34. Słoniec J. (2015), Zarządzanie zespołami projektowymi w kontekście rozwoju nauki project management i nowych koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole, s. 301-315.
 35. Sparrowe R.T. (1994), Empowerment in the Hospitality Industry: An Exploration of Antecedents and Outcomes, "The Council on Hotel, Restaurant, and Institutional Education", Vol. 17, No. 3, pp. 51-73.
 36. Spreitzer G. (1995), Psychological Empowerment in the Workplace. Does Structural Empowerment Impact on Job Satisfaction Via Psychological Empowerment? A Mediation Analysis Dimensions, Measurement and Validation, "Academy of Management Journal", Vol. 38, pp. 1442-1465.
 37. Spreitzer G. (1995), Psychological Empowerment in the Workplace: Dimensions, Measurement, and Validation, "Academy of Management Journal", Vol. 38, No. 5, pp. 1442-1465.
 38. Spreitzer G., Kizilos M., Nason S. (1997) A Dimensional Analysis of the Relationship between Psychological Empowerment and Effectiveness Satisfaction, and Strain, "Journal of Management", Vol. 23.5, pp. 679-704.
 39. Spreitzer G" Kizilos, M" Nason, S. (1997), An Empirical Analysis of some Consequences of Empowerment in the Workplace, "Journal of Management", Vol. 23, No. 5, pp. 679-704.
 40. Stankiewicz-Mróz A. (2015), Kontrola versus zaufanie. Nadzór nad pracownikami w erze koncepcji empowerment, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Organizacja i Zarządzanie, z. 60, Nr 1200, s. 169-184.
 41. Story M.R. (1995), The Secrets of Successful Empowermentational, "Productivity Review", Summer.
 42. Stosik A., Leśniewska A. (2015), Przegląd stosowanych praktyk współczesnego HR inspiracją dla HR menedżera, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 39, Zarządzanie T. 4, s. 197-207.
 43. Trippner-Hrabi J. (2015), Zadania kierowników międzynarodowych zespołów wiedzy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria Administracja i Zarządzanie, Nr 34.107, s. 59-68.
 44. Van Looy В., Desmet S., Krols K" Van Dierdonck R. (1998), Psychological Empowerment in a Service Environment: Some Empirical Findings, "Advances in Services Marketing and Management", Vol. 7, pp. 293-311.
 45. Wall T.D., Wood S.J., Leach D.J. (2004), Empowerment and Performance, [in:] C.L. Cooper, I.T. Robertson (eds.), Inter-national Review of Industrial and Organizational Psychology, Vol. 19, Wiley, London, pp. 1-46.
 46. Wilkinson A. (1998), Empowerment: Theory and Practice, "Personnel Review", Vol. 27, No. 1, pp. 40-56.
 47. Wilkinson В., Laschinger H.K.S. (1994), Staff Nurse Perception of Job Empowerment and Organizational Commitment: A Test of Kanters Theory of Structural Power in Organizations, "Journal of Nursing Administration", Vol. 24, No. 4, pp. 39-47.
 48. Zeffane R" Al Zarooni M.H. (2012), Empowerment, Trust and Commitment: The Modrating Role of Work-Unit Centrality, "International Journal of Management", Vol. 29, p. 333.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu