BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Frąckiewicz Ewa (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wpływ starzenia się ludności na zarządzanie przedsiębiorstwem - aspekty marketingowe
Impact of Ageing Population in Business Management - Marketing Aspects
Źródło
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 48 T. 2., s. 11-20, tab., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie
Słowa kluczowe
Demografia, Starzenie się społeczeństw, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie marketingowe, Srebrna gospodarka, Srebrny marketing
Demography, Ageing of the population, Enterprise management, Marketing management, Silver economy, Silver marketing
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M31
streszcz., summ.
Abstrakt
Demograficzna charakterystyka ludności świata i Europy wskazuje na nasilające się zjawisko starzenia się społeczeństwa. Przyczynami są z jednej strony wydłużanie się długości życia, a z drugiej - malejąca liczba narodzin. W efekcie następuje niekorzystna, a jednocześnie stosunkowo szybka zmiana w kształcie piramidy wiekowej. Dla gospodarki proces ten oznacza bardzo istotne zmiany związane z koniecznością przedefiniowania rynku pracy, systemu emerytalnego czy opieki socjalnej. Zamiany te implikują także konieczność dostosowania marketingowej sfery zarządzania. Celem artykułu jest przedstawienie wpływu procesu starzenia na zarządzanie w ujęciu marketingowym. Artykuł ma charakter badawczy i powstał w wyniku analizy literatury przedmiotu, wybranych danych statystycznych i obserwacji własnych. Wnioski wskazują na zasadność włączenia do zarządzania firmą perspektywy marketingu seniorów ze względu na wielkość segmentu osób starszych i ich specyfikę.(abstrakt oryginalny)

The demographic characteristics of the population of the world and Europe indicates the growing phenomenon of an aging population. The causes are, on the one hand, lengthening life expectancy, and the other - a decreasing number of births. The result is unfavorable, while a relatively rapid change in the shape of the age pyramid. For the economy, this process is very important changes associated with the need to redefi ne the labor market, pension system and social welfare. The conversion of these imply the need to adapt marketing management sphere. The aim of the article is to present the relationship between aging and the management in terms of marketing. The article is the nature of research and is the result of the analysis of literature, selected statistical data and own observations. The conclusions point to the validity of the inclusion of company management perspective, marketing seniors because of the size of the segment of the elderly and their specificity.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ageing in the Twenty-First Century: A Celebration and A Challenge. Pobrane z: http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Ageing report.pdf (23.12.2015).
 2. Avramow, D., Maskova, M. (2003). Active Ageing in Europe. Vol. 1 Strasburg: Council of Europe Publishing.
 3. Błędowski, P. (2002). Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starszych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 4. Bois, J.-P. (1996). Historia starości. Od Montaigne'a do pierwszych emerytur. Warszawa: Wydawnictwo Marabut.
 5. Bombol, M., Słaby, T. (2011). Konsument 55+. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 6. Bylok, F. (2013). Strategie zachowań konsumpcyjnych seniorów na rynku dóbr i usług konsumpcyjnych. Problemy Zarządzania, 11, nr 1 (40), s. 123-142.
 7. Dennis, H. (2004-2005). Evolution of the Link Between Business and Aging. Generation, Winter, 8-14.
 8. Golinowska, S. (2012). Srebrna gospodarka - ekonomiczny wymiar procesu starzenia się populacji. W: Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje (s. 134-147). Warszawa: Rzecznik Praw Obywatelskich.
 9. Grzybowska-Brzezińska, M., Szmyt, M. (2011). Wybrane obszary zachowań rynkowych seniorów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 72, 591-603.
 10. Gurbiel, R., Gola, B. (2005). Seniorzy - rynek niewykorzystanych możliwości. Harvard Business Review, Listopad, 51-68.
 11. Jóźwiak, J., Kotowska, I.E. (2010). Przewidywane zmiany liczby i struktury wieku ludności w Polsce do 2035 r. i ich skutki ekonomiczne. W: Problemy demograficzne Polski i ich skutki ekonomiczne. Raport z pierwszego posiedzenia Narodowej rady Rozwoju (s. 40-55). Warszawa: Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
 12. Kryszkiewicz, C. (2006). Aktywne życie seniorów warunkiem pomyślnego starzenia się. W: S. Steuden, M. Marczuk (red.), Starzenie się a satysfakcja z życia (s. 281-282). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 13. Kusińska, A. (red.) (2002). Warunki życia osób starszych i ich zachowań rynkowych. Warszawa: Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji.
 14. Mączyńska, E. (2012). Sytuacja demografi czna jako element globalnie naruszonej równowagi. W: A. Strzelecki, A. Potrykowaska (red.), Polska w Europie - przyszłość demograficzna (s. 87-105). Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa.
 15. Minois, G. (1995). Historia starości. Od antyku do renesansu. Warszawa: Wydawnictwo Marabut.
 16. Szukalski, P. (2010). Uczestnictwo w konsumpcji dóbr i usług. W: Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje (s. 103-109). Warszawa: Rzecznik Praw Obywatelskich.
 17. The Impact of Ageing on Public Expenditure: Projections for the EU-25 Member States on Pension, Healthcare, Long-term Care, Education and Unemployment Transfers (2004-2050). Pobrane z: http://www.cerp.carloalberto.org/wp-content/uploads/2008/12/impact_of_aging_eu.pdf (23.11.2016).
 18. Treguer, J.-P. (2007). Le Senior Marketing. Paris: Dunod.
 19. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). World Population Prospects: The 2015 Revision. Pobrane z: https://esa.un.org/unpd/wpp/DataQuery (21.11.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7733
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.48/2-01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu