BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stępniak Kamil (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Szwajcarski model badania konstytucyjności prawa
Swiss Model of Constitutional Law Study
Źródło
Studia Prawnicze i Administracyjne, 2017, nr 19 (1), s. 63-68, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Prawo konstytucyjne, Normy prawne, Konstytucja
Constitutional law, Legal standards, Constitution
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska, Szwajcaria
Poland, Switzerland
Abstrakt
Możliwość dokonywania kontroli konstytucyjności prawa jest jedną z cech demokratycznego państwa prawnego. Instytucja ta pozwala bowiem nie tylko na zachowanie hierarchiczności norm w systemie prawnym, ale także na zagwarantowanie ochrony praw człowieka. Szwajcaria jest krajem z bardzo rozwiniętymi instytucjami demokracji bezpośredniej. Nie zmienia to jednak faktu, że istnieje możliwość dokonywania kontroli norm prawnych pod kątem zgodności z konstytucją. System dokonywania kontroli konstytucyjności prawa jest oryginalnym rozwiązaniem stworzonym na potrzeby Konfederacji Szwajcarii. Niniejszy artykuł ma na celu dokonanie analizy sądownictwa konstytucyjnego w państwie Helwetów. Charakterystyka ta pozwala na wyeksplikowanie pewnych rozwiązań systemowych, które stanowią ciekawą propozycję badania konstytucyjności prawa w kraju z tak bardzo rozwiniętymi instytucjami demokratycznymi. Dzięki dokonanej deskrypcji autor formułuje wnioski dotyczące specyficznego modelu sądownictwa konstytucyjnego w Szwajcarii. (abstrakt oryginalny)

The possibility of making the constitutionality of the law is one of the hallmarks of a democratic state ruled by law. This institution allows not only to preserve hierarchy of standards in the legal system, but also to guarantee the protection of human rights. Switzerland is a country with a highly developed institutions of direct democracy. It does not change the fact that there is a possibility of making the control of legal norms for compliance with the Constitution. The framework for the review of the constitutionality of the law is an original solution created for the Swiss Confederation. This article aims to analyze the constitutional judiciary in the country Helvetii. This characteristic allows explicating out certain system solutions that are interesting alternative testing the constitutionality of the law in a country with so much developed democratic institutions. Thanks made of descriptions author draws conclusions on the specific model of constitutional judiciary in Switzerland. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alberski R., Trybunał Konstytucyjny w polskich systemach politycznych, Wrocław 2010.
 2. Aleksandrowicz M., System prawny Szwajcarii. Historia i współczesność, Białystok 2009.
 3. Baur A., Szwajcarski fenomen, Warszawa 1992.
 4. Czeszejko-Sochacki Z., Konstytucja Federalna Szwajcarskiej Konfederacji z 1991 r. i Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., Białystok 2001.
 5. Czeszejko-Sochacki Z., Referendum i inicjatywa ludowa w systemie politycznym Konfederacji Szwajcarskiej, "Studia Prawnicze", 1989, nr 2-3.
 6. Czeszejko-Sochacki Z., Sądowa kontrola konstytucyjności w prawie szwajcarskim, "Przegląd Sejmowy" 1995, nr 4.
 7. Czeszejko-Sochacki Z., System konstytucyjny Szwajcarii, Warszawa 2002.
 8. Dębska H., Władza, symbol, prawo. Społeczne tworzenie Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2015.
 9. Ehrenzeller B., Mastronardi P., Schweitzer T. J., Vallebder K.A., Die schweizerische Bundesverfassung - Kommentar, Zurych - Bazylea - Genewa 2002.
 10. Tschannen P., Staatsrecht der Schweizerischen Edigenossenschaft, Berno 2004.
 11. Granat M., Od klasycznego przedstawicielstwa do demokracji konstytucyjnej (ewolucja prawa i doktryny we Francji), Lublin 1994.
 12. Granat M., Prawo konstytucyjne w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2012.
 13. Kriesi H., Direct Democratic Choice: the Swiss Experience, Lanham-Oxford 2005.
 14. Mikołajewicz J., Zasady orzecznicze Trybunału Konstytucyjnego. Zagadnienia teoretyczno-prawne, Poznań 2008.
 15. Murray Luck J., Modern Switzerland, Palo Alto 1978.
 16. Rousseau D., Sądownictwo konstytucyjne w Europie, Warszawa 1999.
 17. Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Warszawa 2008.
 18. Safjan M., Skutki prawne orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, "Państwo i Prawo" 2003, nr 3.
 19. Zieliński E., Nauka o państwie i polityce, Warszawa 2006.
 20. Zimmerli U. (red.), Die neue Bundesverfassung. Konsequenezen fur Praxis und Wissenschaft, Berno 2000.
 21. Zwierzchowski E., Prawo i kontrola jego zgodności z konstytucją, Warszawa 1997.
 22. Zwierzchowski E., Z zagadnień legitymizacji sądownictwa konstytucyjnego, Wrocław 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-8025
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu