BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nogalski Bogdan (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku), Niewiadomski Przemysław (Politechnika Poznańska; ZPCZ FORTSCHRITT)
Tytuł
Kryterium różnicowania okazji implementacyjnej w praktyce przedsiębiorstwa wytwórczego
Differentiation Criterion of the Implementation Opportunity in the Manufacturing Company Practice
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 3 tom 1, s. 313-329, tab., rys., bibliogr. 49 poz.
Słowa kluczowe
Praktyka zarządzania, Doskonalenie zarządzania, Efektywność zarządzania, Teorie zarządzania
Management practice, Management development, Management effectiveness, Management theories
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O31, O32, O33, L23 L61
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Zasadniczym celem publikacji jest opracowanie zestawu kryteriów różnicowania - pojawiających się w praktyce przedsiębiorstw wytwórczych - okazji implementacyjnych i na tej podstawie przygotowanie metody ich oceny. Osiągnięcie tak sformułowanego celu wymaga sformułowania i zrealizowania celów cząstkowych, do których autorzy zaliczają:
- na płaszczyźnie teoretyczno-projektowej - kwerendę literatury przedmiotu pozostającą w bezpośredniej relacji z podjętym tematem; w zamierzeniu autorów znajdzie to swój wyraz w hipotetycznym zestawie kryteriów oceny okazji, które w dalszej procedurze badawczej zostaną poddane ocenie eksperckiej;
- na płaszczyźnie projektowej - wypracowanie, przyjęcie i konsekwentne stosowanie terminu okazja implementacyjna, tym bardziej, że nie ma precyzyjnie ustalonego jego znaczenia;
- na płaszczyźnie empirycznej - wykorzystanie metody w praktyce przedsiębiorstw sektora maszynowego; zostanie przeprowadzona - uwzględniająca kryteria jej różnicowania - ocena wybranej okazji implementacyjnej. (abstrakt oryginalny)

The main objective of the publication is to develop a set of differentiation criteria - which occur in practice of manufacturing companies - of implementation opportunities, and to prepare methods of their assessment on this basis. The achievement of the objective, shaped in this way, requires a formulation and fulfilment of partial objectives, which, according to the authors, include:
- at the theoretical and design level - a query of subject literature remaining in the direct relation to the research topic; in the authors' intention, it will find its expression in a hypothetical set of assessment criteria of opportunities, which will be subjected to the expert evaluation in the further research procedure;
- at the design level - development, adoption and consistent use of the implementation opportunity term, especially that its meaning is not precisely determined;
-- at the empirical level - using the method in practice of companies of the machinery sector; the assessment of the selected implementation opportunity - taking into account its differentiation criteria - will be conducted.). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amin A. (Ed.) (1994), Post-Fordism. A Reader, Blackwell Publishers, Oxford, Malden.
 2. Antoszkiewicz J. (1997), Firma wobec zagrożeń. Identyfikacja problemów, Poltext, Warszawa.
 3. Autio E. (1997), New Technology - Based Firms in Innovation Networks Symplectic and Generative Impacts, "Research Policy", Vol. 26.
 4. Banaszyk P., Cyfert S. (2007), Strategiczna odnowa organizacji, Difin, Warszawa.
 5. Blyler M., Coff R. (2003), Dynamic capabilities, social capital and rent appropriation: Ties that split pies, "Strategic Management Journal", Vol. 24, No. 7.
 6. Carnabuci J., Bruggeman J. (2009), Knowledge Specialization, Knowledge Brokerage and the Uneven Growth of Technology Domains, "Social Forces", Vol. 88, No. 2.
 7. Christensen J.F. (1995), Asset Profiles for Technological Innovation, "Research Policy", Vol. 24.
 8. Cyfert S. (2012a), Systemowy model organizacji: perspektywa procesów odnowy organizacyjnej, (w:) Bełz G., Cyfert S. (red.), Strategie i mechanizmy odnowy przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 9. Cyfert S. (2012b), Granice organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 10. Cyfert S., Bełz G., Wawrzynek Ł. (2014), Wpływ burzliwości otoczenia na efektywność procesów odnowy organizacyjnej, "Organizacja i Kierowanie", nr 1A(159).
 11. Cyfert S., Krzakiewicz K. (2009), Nauka o organizacji, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Poznań.
 12. Cyfert S., Krzakiewicz K. (2015), Model procesu odnowy organizacyjnej, "Management Forum", Vol. 3, No. 1.
 13. Eisenhardt K. M., Martin J. A. (2000), Dynamic Capabilities: What are They?, "Strategic Management Journal", Vol. 21.
 14. Garrouste P., Saussier S. (2005), Looking for a Theory of the firm: Future Challenges, "Journal of Economics Behavior & Organization, Vol. 58.
 15. Hirst P., Zeitlin J. (2006), Flexible Specialization versus Post-Fordism: Theory, Evidence and Policy Implications, (w:) Beynon H., Nichols T. (Eds.), The Fordism of Ford and Modern Management, Elgar, Cheltenham.
 16. Kaleta A. (2013), Realizacja strategii, PWE, Warszawa.
 17. Kornel R. (2014), Okazje rynkowe szansą na uzyskanie przewagi konkurencyjnej, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie", nr 14.
 18. Koźmiński A.K. (2016), Polskie zarządzanie: kontredans nauki i praktyki, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 3.
 19. Krupski R. (2011), Okazje w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwa, "Organizacja i Kierowanie", nr 4(147).
 20. Krupski R. (2012), O okazjach raz jeszcze. Trochę teorii i raportu z badań, "Przegląd Organizacji", nr 11.
 21. Krupski R. (red.), 2005, Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji, PWE, Warszawa.
 22. Krzakiewicz K. (2014), Iluzje w procesie badania sukcesu organizacji, "Organizacja i Kierowanie", nr 1A(159).
 23. Mikołajczyk Z. (2014), Metodyka pracy naukowej jako podstawa przygotowania rozpraw na stopnie naukowe - powrót do korzeni, "Organizacja i Kierowanie", nr 1A(159).
 24. Niewiadomski P. (2016), Determinanty elastyczności funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego sektora maszyn rolniczych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 25. Nogalski B., Szpitter A., Jabłoński M. (2016), Zarządzanie projektami w kształtowaniu elastycznych modeli biznesu operatorów systemu dystrybucyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 26. Nogalski B., Wójcik-Karpacz A., Karpacz J. (2010), Determinanty przestrzeni okazji w przedsiębiorstwie transportowym - studium przypadku, (w:) Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Strategie organizacji, "Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości", seria: Zarządzanie, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
 27. Obłój K. (1994), Mikroszkółka zarządzania, PWE, Warszawa.
 28. Próchnicka M. (1990), Informacja a umysł, UNIVERSITAS, Kraków.
 29. Pszczołowski T. (1978), Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław.
 30. Ryś K. (2014), Okazje rynkowe szansą na uzyskanie przewagi konkurencyjnej, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie", nr 14.
 31. Sajdak M. (2014), Zwinność przedsiębiorstwa jako koncepcja zarządzania między stabilnością a chaosem, (w:) Romanowska M., Cygler J. (red.), Granice zarządzania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 32. Schumpeter J. A. (1949), The Theory of Economic Development, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.
 33. Solow R. M. (1957), Technical change and the aggregate production function, "Review of Economics and Statistics", Vol. 39.
 34. Szczepańska K. (1999), Techniki menedżerskie w TQM, Alfa-Wero, Warszawa.
 35. Szczepańska-Woszczyna K. (2009), Metody i techniki TQM, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 36. Teece D.J. (2007), Explicating dynamic capabilities: the nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance, "Strategic Management Journal", Vol. 28, Iss. 13.
 37. Teece D.J. (2012), Dynamic Capabilities: Routines versus Entrepreneurial Action, "Journal of Management Studies", Vol. 49, Iss. 8.
 38. Trzcieliński S. (2011), Przedsiębiorstwo zwinne, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 39. Urbanowska-Sojkin E. (2011), Podstawy wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach, PWE, Warszawa.
 40. Urbanowska-Sojkin, E. (2013a), Ryzyko w wyborach strategicznych w przedsiębiorstwach, PWE, Warszawa.
 41. Urbanowska-Sojkin E. (2013b), Społeczny wymiar ryzyka-związki między kapitałem społecznym przedsiębiorstwa i jego sprawnością strategiczną, "Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Organizacja i Zarządzanie", nr 52.
 42. Urbanowska-Sojkin E. (2013c), Zasobowy kontekst sukcesu przedsiębiorstwa, "Zarządzanie i Finanse", "Journal of Management and Finance", No. 4/1.
 43. Urbanowska-Sojkin E. (2013d), Ryzyko w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem-podejście preskryptywne, (w:) Ryzyko w zarządzaniu strategicznym. Natura i uwarunkowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań
 44. Urbanowska-Sojkin, E. (2014a), Społeczne granice zarządzania przedsiębiorstwem, (w:) Granice zarządzania kapitałem ludzkim, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 45. Urbanowska-Sojkin E. (2014b), Społeczne rezerwy w procesach adaptacji przedsiębiorstwa do zmiennych warunków otoczenia, "Organizacja i Kierowanie", nr 1A.
 46. Urbanowska-Sojkin E. (2014c), Skutki wyzwań otoczenia dla zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, "Studia Oeconomica Posnaniensia", Vol. 2, No. 11(272).
 47. Wójcik-Karpacz A. (2013), Zdolności dynamiczne jako przedmiot eksploracji naukowej zarządzania strategicznego, (w:) Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Quo vadis?, "Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, seria: Zarządzanie", T. 22, nr (2).
 48. Zakrzewska-Bielawska A. (2012a), Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach wysokich technologii, (w:) Werewka J. (red.), Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym. Metodologia i strategia zarządzania, Wydawnictwo AGH, Kraków.
 49. Zakrzewska-Bielawska A. (2012b), Strategia nowoczesnego przedsiębiorstwa: zasoby i okazje, (w:) Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Quo vadis?, "Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, seria: Zarządzanie", T. 22, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu