BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pabian Arnold (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Planowanie strategiczne z perspektywy sustainability
Strategic Planning from the Perspective of Sustainability
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 3 tom 1, s. 341-350, tab., rys., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Planowanie strategiczne, Strategia przedsiębiorstwa
Sustainable development, Strategic planning, Corporation strategies
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M11, M13
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Sustainable management (zrównoważone zarządzanie) to młody, dopiero kształtujący się na świecie obszar wiedzy. Planowanie strategiczne oparte na zasadach sustainability stanowi jedną z jego funkcji, która powinna być realizowana przez kierowników najwyższego szczebla zarządzania. Stanowi ono punkt zwrotny na drodze do zrównoważonego rozwoju. Rozwój ten będzie miał miejsce w przedsiębiorstwie tylko wówczas, gdy w planach strategicznych zostaną uwzględnione przedsięwzięcia o charakterze proekologicznym i prospołecznym. Celem artykułu jest prezentacja kompleksowego podejścia do problemu sustainability na etapie planowania strategicznego z uwzględnieniem autorskiej, oryginalnej koncepcji dotyczącej zakresu i struktury równoważenia zasobów oraz funkcjonalnych obszarów działania. Powinno ono ułatwić dyrekcji przedsiębiorstw podejmowanie decyzji w obszarze zrównoważonego rozwoju. Artykuł ma charakter koncepcyjny. Zaprezentowano w nim modelowe rozwiązania wzbogacające teorię i praktykę zarządzania, które mogą przyczynić się do szerszego, planowego angażowania się przedsiębiorstw w równoważenie potrzeb międzypokoleniowych. (abstrakt oryginalny)

Sustainable management is a young area of knowledge emerging in the world. Strategic planning based on the principles of sustainability represents one of its functions which should be implemented by top managers. Strategic planning is a turning point on the road to sustainable development. This development will take place in a company only when pro-social and pro-ecological activities are incorporated into the strategic plans. The aim of the article is to present a full, comprehensive approach to the problem of sustainability at the strategic planning stage, including the author's original concept of the range and structure of sustainable resources and sustainable functional areas of action. It should facilitate making decisions in the area of sustainable development by the managers of companies. The article has the conceptual character. It presents model solutions enriching the theory and practice of management, which can contribute to a broader planned involvement of enterprises in balancing the intergenerational needs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bossink B. (2012), Eco-innovation and Sustainability Management, Routledge Taylor & Francis Group, New York and London.
 2. Bunikowska J. (2015), Przyszłość europejskiego sektora budowlanego. Zrównoważone budownictwo, http://www. parp..gov.pl [dostęp: 18.03.2015].
 3. Certo S., Certo T. (2009), Modern Management. Concepts and Skills, Pearson Prentice Hall, London.
 4. Cohen S. (2011), Sustainability Management, Columbia University Press, New York.
 5. Ehnert I. (2009), Sustainable Human Resource Management, Bremen, A Springer Company, Physica-Verlag.
 6. Epstein M., Buhovac A. (2014), Making Sustainability Work, Greenleaf Publishing, USA.
 7. Haugen G. (2014), Sustainable Program Management, CRC Press, New York.
 8. Jones M. (2010), Sustainable Event Management. A Practical Guide, Eartscan, London.
 9. Kuehn K., McIntire L. (2014), Kiedy zrównoważony rozwój się opłaca, "Harvard Business Review. Polska", nr 141.
 10. Muller-Christ G. (2011), Sustainable Management, Springer, New York.
 11. Pabian A. (2011), Sustainable personel - pracownicy przedsiębiorstwa przyszłości. "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 5.
 12. Pabian A., Bylok F., Kucęba R., Zawada M. (2013), Sustainable Organizations of the Future in the European Union Structure, "International Journal of Management and Computing Sciences", Vol. 3, No. 1.
 13. Pabian A. (2013), Zarządzanie w koncepcji sustainability - ujęcie funkcjonalne. "Przegląd Organizacji", nr 10.
 14. Pabian A. (2015a), Rola dyrekcji w promowaniu i wdrażaniu zasad sustainability w przedsiębiorstwie, "Przegląd Organizacji", nr 4.
 15. Pabian A. (2015b), Zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi - zarys problematyki, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie", nr 17.
 16. Pabian A., Pabian B. (2015), Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa oparta na wartościach sustainability, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 4.
 17. Pabian A., Bylok F., Tomski P. (2015) Business in Sustainability - A European Perspective, "The Online Journal of Science and Technology", Vol. 5, Iss. 3.
 18. Pabian A. (2016) Pozyskiwanie pracowników w koncepcji zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi, "Marketing i Rynek", nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu