BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Perska-Trembłowska Anita (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Wybory strategiczne gmin w zakresie sposobu świadczenia usług publicznych
Municipalities' Strategic Choices Regarding the Manner of Public Service Delivery
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 3 tom 1, s. 351-360, tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Administracja publiczna, Usługi publiczne, Decyzje strategiczne, Gmina
Public administration, Public services, Strategic decisions, District
Uwagi
Klasyfikacja JEL: H83, R58
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego i jej rolą jest, ogólnie ujmując, zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców przez świadczenie usług publicznych. Podstawowy wybór strategiczny gminy dotyczący usług publicznych związany jest ze sposobem ich realizacji. Celem artykułu była identyfikacja sposobów zapewniania usług publicznych przez gminy. Gminy mogą realizować usługi publiczne na dwa podstawowe sposoby (samodzielnie albo we współpracy z innymi podmiotami), w ramach różnych form organizacyjnych. Wskazano specyfikę usług publicznych i odwołano się do klasyfikacji tych usług według wybranych kryteriów. Scharakteryzowano przemiany w administracji publicznej w kontekście świadczenia usług publicznych. Podano podstawowe wyróżniki poszczególnych form świadczenia usług publicznych przez gminy w Polsce. Autorka posłużyła się opisem wyjaśniającym, opartym na analizie logicznej. (abstrakt oryginalny)

The municipality is the basic unit of local government and its role is generally to meet collective needs of the population through public service delivery. The municipality's key strategic choice concerning public services is related to the way of their implementation. The aim of this article was to identify ways of providing public services by municipalities. Municipalities have the possibility to perform public tasks on their own or in cooperation with other entities in different organisational forms. Specificity of public services is indicated and reference to the classification of these services by different criteria is made. Changes in the public administration in the context of public services are characterised. The fundamental features of various organisational forms of municipalities' public service delivery in Poland are given. The author used explanatory narrative, based on logical analysis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowiec L. (2007), Controlling w realizacji usług publicznych gminy, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
 2. Chrisidu-Budnik A. (2012), Sieci publicznoprawne, (w:) Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Jasiński B. (red.), Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, C.H. Beck, Warszawa.
 3. Frączkiewicz-Wronka A. (2014), Zarządzanie usługami społecznymi. Studium partnerstw publiczno-społecznych, Difin, Warszawa.
 4. Frączkiewicz-Wronka A. (2015), Nowoczesne przywództwo w organizacjach publicznych, (w:) Kożuch B., Sułkowski Ł. (red.), Instrumentarium zarządzania publicznego, Difin, Warszawa.
 5. Izdebski H. (2010b), Doktryny polityczno-prawne, LexisNexis Polska Sp. z o.o., Warszawa.
 6. Izdebski H. (2011), Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, LexisNexis Polska Sp. z o.o., Warszawa.
 7. Izdebski H. (2015), Domniemanie zadań samorządu terytorialnego i domniemanie zadań gminy w obrębie samorządu terytorialnego - klauzule generalne dotyczące zadań samorządu, "Samorząd Terytorialny", nr 1-2.
 8. Kańduła S., Przybylska J. (2008), Formy organizacyjno-prawne realizacji zadań przez organy samorządu terytorialnego, (w:) Kańduła S., Przybylska J. (red.), Organizacja działalności gospodarczej samorządu terytorialnego w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 9. Kołaczkowski B., Ratajczak M. (2010), Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 10. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483).
 11. Kosowski J. (2012), Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 12. Kożuch B. (2015), Zarządzanie publiczne jako teoria i praktyka, (w:) Kożuch B., Sułkowski Ł., Instrumentarium zarządzania publicznego, Difin, Warszawa.
 13. Kożuch B., Kożuch A. (2014), Responsywność w zarządzaniu usługami publicznymi, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", UE, Wrocław.
 14. Kożuch B., Kożuch A. (2011), Istota współczesnych usług publicznych, (w:) Kożuch B., Kożuch A., Usługi publiczne. Organizacja i zarządzanie, "Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego", UJ, Kraków.
 15. Kożuch B. (2004), Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa.
 16. Kachniarz M. (2012), Efektywność usług publicznych - teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 17. Löffler E. (b.r.), Why co-production is an important topic for local government, Governance International, http://www.govint.org/fileadmin/user_upload/publications/coproduction_why_it_is_important.pdf [dostęp: 16.02.2017].
 18. Osborne D., Gaebler T. (2005), Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną, Media Rodzina, Poznań.
 19. Przywojska J. (2016), Współczesne tendencje w zarządzaniu publicznym. Implikacje dla samorządowej polityki społecznej, (w:) Przywojska J., Warwas I. (red.), Innowacje w zarządzaniu publicznym i polityce społecznej, Przedsiębiorczość i zarządzanie, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź-Warszawa.
 20. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95).
 21. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).
 22. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1996 r. Nr 9, poz. 43).
 23. Ustawa z dnia19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100).
 24. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873).
 25. Wojciechowski E. (2012), Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu