BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Solarz Małgorzata (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
The Importance of the Reciprocity Principle for Financial Inclusion
Znaczenie zasady wzajemności dla inkluzji finansowej
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2017, vol. 5, nr 6, s. 82-99, rys., bibliogr. 29 poz.
Tytuł własny numeru
Sustainable Development in Finance and Accounting - Theory and Practice
Słowa kluczowe
Wykluczenie finansowe, Rozwój zrównoważony, Rozwój zrównoważony przedsiębiorstwa, Zasada wzajemnej zgodności, Pożyczki, Fundusze pożyczkowe
Financial exclusion, Sustainable development, Enterprise sustainable development, Cross-compliance requirement, Loans, Loan funds
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q01, D10, D14
summ., streszcz.
Abstrakt
Sformułowana w artykule hipoteza badawcza brzmi: wzajemność pozytywnie wpływa na odporność finansową gospodarstw domowych, a tym samym zmniejsza ich podatność na wykluczenie finansowe. Weryfikacja tak postawionej hipotezy stała się możliwa dzięki realizacji celu głównego, którym jest ustalenie znaczenia zasady wzajemności dla kreowania odporności i inkluzji finansowej gospodarstw domowych. Przedmiotem analizy stały się pożyczki rodzinne, które stanowią istotne źródło finansowania nieprzewidzianych wydatków gospodarstw domowych, a tym samym ważny instrument kreowania ich odporności finansowej. Zdiagnozowanie podstawowych motywów, którymi kie-rują się ludzie pożyczając pieniądze krewnym pozwoli ustalić czy i jeśli tak, to jak bardzo istotną przesłanką udzielania pomocy finansowej członkom rodziny jest wzajemność. Podstawowe metody badawcze wykorzystane w pracy to: krytyczna analiza literatury przedmiotu, metody statystyczne oraz metoda sondażu diagnostyczne-go. Dane empiryczne pochodzą z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w maju 2015 i styczniu 2016 r. Przeprowadzone analizy pozwoliły pozytywnie zweryfikować hipotezę badawczą. (abstrakt oryginalny)

The article presents the following research hypothesis: reciprocity has a positive impact on the financial resilience of households and thus reduces their susceptibility to financial exclusion. The verification of such a hypothesis was possible as a result of carrying out the main purpose, i.e. determining the importance of the reciprocity principle for establishing financial resilience and the inclusion of households. The analysis is focused on family loans, which constitute the significant source of financing unexpected expenditure to be covered by house-holds and thus an important instrument for creating their financial resilience. Di-agnosing the basic motives followed by people while lending money to relatives allows determining whether, and if so, how important is reciprocity in granting financial support to family members. The following, basic research methods were used in the course of the study: critical analysis of the subject literature, statistical methods and the diagnostic survey method. The empirical data necessary to perform the due analyses originate from two nationwide surveys carried out by the author in Poland in cooperation with the SW Research Agency for Market Research and Opinions in May 2015 and January 2016. The conducted analyses allowed for the positive verification of the presented research hypothesis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderloni, L., 2008, Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion, European Commission. EC Report VC/2006/0183, Brussels.
 2. Becker, H., 1956, Man in Reciprocity, Preager, New York.
 3. Bierówka, J., 2007, Wzajemność jako reguła moralna ujęcie antropologiczne, socjologiczne i psychologiczne, Państwo i Społeczeństwo, nr 2, pp. 119-131.
 4. Bierówka, J., 2009, Egoizm i altruizm jako niesprzeczne motywy działań człowieka w świetle zasady wzajemności, Państwo i Społeczeństwo, nr 2, pp. 213-221.
 5. Bishop, T., Hydoski, F., 2009, Odporność korporacji. Zarządzanie ryzykiem nadużyć i korupcji, Wyd. Studio Emka, Łodź.
 6. Cicero, M. T., 1960, Pisma filozoficzne, t. 2, tłum. W. Kornatowski, PWN, Warszawa.
 7. Demirguc-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., Van Oudheusden, P., 2015, The Global Findex Database 2014: Measuring Financial Inclusion around the World, Policy Research Working Paper 7255, World Bank, Washington.
 8. Global Findex Data, 2016, http://databank.worldbank.org/data/ [access: 2.03.2016].
 9. Gouldner, A. W., 1992, Norma wzajemności. Preliminaria, in: Kempny, M., Szmatka, J. (red.), Współczesne teorie wymiany społecznej. Zbiór tekstów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, pp. 75-106.
 10. Jak Polacy pożyczają pieniądze? 2015, Raport z badań przeprowadzonych przez ICAN Research na zlecenie firmy Blue Media, http://www.slideshare.net/Blu-eMedia_Sopot/20102015-jak-polacy-poyczaj-pienidze [access: 12.01.2016].
 11. Lévi-Strauss, C., 1970, Antropologia strukturalna, tłum. K. Pomian, PIW, Warszawa. Levi-Strauss, C., 1991, Zasada wzajemności, in: Kempny M., Szmatka J. (red.), Współczesne teorie wymiany społecznej. Zbiór tekstów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, pp. 107-131.
 12. Łukaszyński, J., 2012, Trzy koncepcje wzajemności, Nauki Społeczne, nr 2(6), Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław, pp. 134-148.
 13. Łukaszyński, J., 2014a, Polskie koncepcje wzajemności. Wybrane problemy, Społeczeństwo i Ekonomia, nr 2, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław, pp. 73-90.
 14. Łukaszyński, J., 2014b, Zasada wzajemności. Wybrane problemy , Społeczeństwo i Ekonomia, nr 1, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław, pp. 238-256.
 15. Łukaszyński, J., 2015, Wzajemność i wdzięczność, Społeczeństwo i Ekonomia, nr 1(3), Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław, pp. 134-151.
 16. Malinowski, B., 1958, Szkice z teorii kultury, Książka i Wiedza, Warszawa.
 17. Mauss, M., 2001, Szkic o darze, in: Socjologia i antropologia, Forma i podstawa wymiany w społeczeństwach archaicznych, Wydawnictwo KR, Warszawa, pp. 108-168.
 18. Nęcki, Z., 1996, Atrakcyjność wzajemna, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 19. Piontek, F., 2000, Człowiek i jego środowisko w strategii wzrostu gospodarczego i zrównoważonym (trwałym) rozwoju, Problemy Ekologii, nr 5, pp. 177-189.
 20. Piontek, F., 2001, Kontrowersje i dylematy wokół rozwoju zrównoważonego i trwałego, in: Ekonomia a rozwój zrównoważony, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok, pp. 45-65.
 21. Rawls, J., 1971, A Theory of Justice, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.
 22. Richardson, L., Le Grand, J., 2002, Outsider and Insider Expertise: The Response of Residents of Deprived Neighborhoods to an Academic Definition of Social Exclusion, CASE Papers 57, London School of Economics, Centre for Analysis of Social Exclusion, London.
 23. Ridley, M., 2000, O pochodzeniu cnoty, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 24. Rogall, H., 2010, Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań.
 25. Sen, A., 1999, Development as Freedom, Oxford University Press, Oxford.
 26. Szarfenberg, R., 2006, Marginalizacja i wykluczenie społeczne, Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 27. Szukalski, P., 2002, Wewnątrzrodzinne przepływy międzypokoleniowe, jako kategoria analityczna - przegląd badań prowadzonych w krajach rozwiniętych, Polityka Społeczna, nr 8, pp. 16-20.
 28. Trivers, R. L., 1971, The Evolution of Reciprocal Altruism, Quarterly Review of Biology, vol. 46, pp. 35-57.
 29. United Nations, 1987, Report of the World Commission on Environment and Development, Our Common future, http://www.un-documents.net/our-common-future. pdf [access: 26.02.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.6.5
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu