BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michałowska-Mazur Antonina (Poznań University of Economics and Business)
Tytuł
The European Union's Initiative towards Implementing European Public Sector Accounting Standards - Estimated Advantages and Benefits versus Disadvantages and Costs
Inicjatywa Unii Europejskiej wobec wdrażania europejskich standardów rachunkowości sektora publicznego - przewidywane korzyści versus niekorzyści
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2017, vol. 5, nr 6, s. 114-135, bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
Sustainable Development in Finance and Accounting - Theory and Practice
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Inicjatywa Środkowo-Europejska (ISE), Koordynacja gospodarcza, Budżet, Budżetowanie, Planowanie budżetowe, Sektor finansów publicznych, Standaryzacja, Standaryzacja rachunkowości, Sektor publiczny, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Sektora Publicznego, Europejskie Standardy Rachunkowości Sektora Publicznego
Accounting, Central European Initiative (CEI), Economic coordination, Budget, Budgeting, Budget planning, Public finance sector, Standardization, Standardization of accounting, Public sector, International Public Sector Accounting Standards (IPSAS), European Public Sector Accounting Standards (EPSAS)
Uwagi
Klasyfikacja JEL: H83, M41, M48
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Procesy harmonizacji i standaryzacji zasad rachunkowości są szeroko realizowane we współczesnym świecie zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym. W przypadku standaryzacji rachunkowości przedsiębiorstw ponadnarodowe wytyczne stanowią Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), natomiast jednostki sektora publicznego bazują na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości Sektora Publicznego (MSRSP). Unijny dorobek prawny w zakresie prawa spółek, rachunkowości i badania sprawozdań finansowych stanowią przede wszystkim dyrektywy: w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek oraz w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Sytuacja gospodarcza i budżetowa państw członkowskich UE w latach 2010-2011 ujawniła brak skutecznych i sprawnych narzędzi umożliwiających uruchomienie mechanizmów monitorowania i zapobiegania kryzysom, co spowodowało, że także na forum unijnym podjęto działania na rzecz ujednolicenia standardów rachunkowości dla jednostek sektora finansów publicznych. Działania na rzecz utworzenia i wdrożenia Europejskich Standardów Rachunkowości Sekora Publicznego, jako narzędzia usprawniającego zarządzanie administracją publiczną, niosą określone korzyści i koszty. Wśród korzyści wymieniane są: polepszenie ja-kości sprawozdawczości finansowej, poprawa efektywności zarządzania finansami publicznymi, ujednolicenie zasad rachunkowości wewnątrz UE oraz praktyczne rozwiązania dla samorządów. Z drugiej strony wdrożenie standardów wiąże się ze znaczącymi kosztami zmian w rachunkowości sektora publicznego obejmującymi m.in. modernizację systemów informatycznych czy też szkolenia pracowników. Na obecnym, wstępnym etapie zaawansowania prac nad wdrożeniem standardów wiele kwestii pozostaje nierozstrzygniętych. (abstrakt oryginalny)

Standardisation and the harmonisation of accounting rules are common processes in a globalizing world, present in both private and public sectors. Global companies rely on International Financial Reporting Standards and public entities follow International Public Sector Accounting Standards. The European Union also formulated a basis for the national accounting regulation of its member states: directives on the annual accounts of certain types of companies and on consolidated accounts. Economic breakdown in 2010-2011 revealed a lack of mechanisms to monitor public deficit and debt statistics, which is essential for the functioning of an economic and monetary union. As a result of the fiscal crisis in Europe, an idea has been developed of implementing common accounting standards for the European public sector. The initiative to develop and implement EPSAS (European Public Sector Ac-counting Standards) as a tool enabling sound and sustainable public finance management brings both benefits and costs. The main advantages refer to high-quality financial information: improved comparability and the transparency of data. On the other side, EPSAS would implicate substantial costs of public accounting reorganisation (a.o. IT modernisation, human resources training). Since the EPSAS project is still in an initial phase, many detailed questions on the possible implementation of the formula remain under consideration. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aggestam-Pontoppidan, C., 2013, The European Union is moving toward implementing European Public Sector Accounting Standards (EPSAS), Journal of Government Financial Management.
 2. Bellanca, S., 2014, Budgetary Transparency in the European Union: The Role of IP-SAS, International Atlantic Economic Society.
 3. Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the functioning of the European Union, Official Journal of the European Union, (2010/C 83/01) [access: 30.3.2010].
 4. Council of the European Union, 2011, Council Directive 2011/85/UE of 8 November 2011 on requirements for budgetary frameworks of the Member States, Official Journal of the European Union L 306/41 [access: 23.11.2011].
 5. Deloitte, 2013, IPSAS in Your Pocket. 2013 Edition, www.iasplus.com, March 2013.
 6. Dobija, D., 2009, O procesach standaryzacyjnych w rachunkowości, in: Kwiatkowski, S. (red.), Master of Business Administration, nr 3 (98) maj - czerwiec, Warszawa.
 7. European Commission, 2013a, Report from the Commission to the Council and the European Parliament. Towards implementing harmonised public sector accounting standards in Member States. The suitability of IPSAS for the Member States, {SWD(2013) 57 final}, COM(2013) 114 final, Brussels, 6.03.2013.
 8. European Commission, 2013b, Commission staff working document accompanying the document: Report from the Commission to the Council and the European Parliament. Towards implementing harmonised public sector accounting standards in Member States. The suitability of IPSAS for the Member States, SWD(2013), 57 final, {COM(2013) 114 final}, Brussels, 6.03.2013.
 9. Eurostat, 2015, Draft Terms of reference, EPSAS WG 15/03, Luxembourg.
 10. Eurostat, 2012, Public consultation - Assessment of the suitability of the International Public Sector Accounting Standards for the Member States. Summary of responses, Luxembourg.
 11. Fleming, J., 2013, EU-US trade deal offers hope on reporting convergence, http:// www.euractiv.com.
 12. Kaczurak-Kozak, M., 2013, Charakter Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego i ich przydatność - opinie, in: Kiziukiewicz, T. (red.), Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 765, nr 61, t. 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 13. Komisja Europejska, 2009, Streszczenie oceny skutków; Dyrektywa Parlamentu Eu-ropejskiego i Rady zmieniająca Dyrektywę Rady 78/660/EWG w sprawie rocz-nych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek w odniesieniu do mikropodmiotów, Dokument roboczy służb Komisji, Dokument uzupełniający wniosek, SEC(2009) 2007, Bruksela, 26.2.2009.
 14. Mazur, G., 2015, Unia gospodarcza i walutowa - funkcjonowanie strefy euro, in: Unia Europejska 2014+, red. E. Małuszyńska, G. Mazur, Difin, Warszawa.
 15. Ministerstwo Finansów, 2011, Monitor konwergencji nominalnej, www.mf.gov.pl, 10/2011.
 16. Ministerstwo Finansów, 2013, Projekt stanowiska Rządu RP do Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego. W kierunku wdrożenia zharmonizowanych standardów rachunkowości sektora publicznego w państwach członkowskich Przydatność MSRSP dla państw członkowskich, Warszawa, 17 kwietnia.
 17. Ministerstwo Finansów, 2014, Monitor konwergencji nominalnej, www.mf.gov.pl, nr 6.
 18. Mućko, P., 2009, Stan harmonizacji i standaryzacji rachunkowości, in: Winiarska, K. (red.), Rachunkowość międzynarodowa, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 19. Olchowicz, I., 2009, Podstawy rachunkowości, Vademecum Rachunkowości, t. 1, Difin, Warszawa.
 20. PwC, 2014, Collection of information related to the potential impact, including costs, of implementing accrual accounting in the public sector and technical analysis of the suitability of individual IPSAS standards, 2013/S 107-182395.
 21. Teo, H. H., (2015), Rise of the Mega-FTA - The Trans-Pacific Partnership (TPP), https://tax.thomsonreuters.com.
 22. Van Rompuy, H., Barosso, J. M., Juncker, J.-C., Draghi, M., 2012, Towards a genuine Economic and Monetary Union, www.consilium.europa.eu, 5 December 2012.
 23. WTO, (2016), https://www.wto.org.
 24. Zuchewicz, J., 2011, Perspektywy rozwoju modeli rachunkowości na świecie, in: Kiziukiewicz, T. (red.), Rachunkowość w teorii i praktyce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 668, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.6.7
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu