BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zyznarska-Dworczak Beata (Poznań University of Economics and Business)
Tytuł
Determinants for the Development of non-Financial Reporting and its External Verification in the Light of Accounting Theory and Practice
Determinanty rozwoju sprawozdawczości niefinansowej i jej zewnętrznej weryfikacji w świetle praktyki i teorii rachunkowości
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2017, vol. 5, nr 6, s. 136-149, bibliogr. 33 poz.
Tytuł własny numeru
Sustainable Development in Finance and Accounting - Theory and Practice
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Sprawozdawczość niefinansowa, Sprawozdawczość, Audyt, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Księgowość, Teoria rachunkowości
Accounting, Non-financial reporting, Reporting, Audit, Corporate Social Responsibility (CSR), Bookkeeping, Accounting theory
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M41, M42, M49
summ., streszcz.
Abstrakt
Opracowanie przedstawia wnioski z przeprowadzonej analizy determinant rozwoju sprawozdawczości danych pozafinansowych prezentowanych w raportach osiągnięć jednostek odpowiedzialnych społecznie. Perspektywę analizy rozwoju sprawozdawczości niefinansowej uzupełniono o wnioski oceny potrzeby jej zewnętrznej niezależnej weryfikacji. Analizę przeprowadzono w świetle pozytywnej i normatywnej teorii rachunkowości. Opracowanie powstało w rezultacie przeprowadzonych przez autorkę studiów zagranicznej i polskiej literatury przedmiotu, analizy regulacji i norm do-tyczących raportowania osiągnięć jednostek na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wnioski sformułowano na podstawie wnioskowania dedukcyjnego i indukcyjne-go. Wnioski z analizy determinanty rozwoju sprawozdawczości niefinansowej oraz jej zewnętrznej niezależnej weryfikacji pozwoliły na antycypację ich standaryzacji i prawnej regulacji. Opracowanie wykazuje potrzebę sprzężonej prezentacji danych finansowych i niefinansowych w raportowaniu osiągnięć jednostek odpowiedzialnych społecznie, umożliwiającą ich zewnętrzną weryfikację. (abstrakt oryginalny)

The paper presents conclusions from the analysis of factors determining the development of non-financial data measurements included in the performance reports of socially responsible companies. The analysis of developments in non-financial reporting is supplemented by conclusions evaluating the need for its external verification. The analysis was carried out and based on the positive and normative accounting theory. The paper is the result of the author's studies into Polish and foreign source literature as well as her analysis of regulations and standards related to reporting contributions companies make to sustainable development. The paper relies on theoretical triangulation - the issue at hand being identified and the encountered phenomena described and explained by applying the precepts of normative accounting theories, fundamentally based on deductive reasoning, and compared and analysed from the view of positive accounting theories, belonging to the school of induction, describing and explaining the world a posteriori. A synthesis of the conclusions, reached by deduction and induction in particular parts-steps of the paper, enabled to formulate the key findings of the analysis. The paper highlights the need to present both financial and non-financial data when reporting the performance of socially responsible companies so that such data can be verified externally. Conclusions from the analysis of determinants for the development of non-financial reporting and their external independent verification helped anticipate their standardisation and legal regulation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abdel-Maksoud, A., Dugdale, D., Luther, R., 2005, Non-financial Performance Measurement in Manufacturing Companies, The British Accounting Review, no. 37(3), pp. 261-297.
 2. Arnold, M.F., 2008, Non-Financial Performance Metrics for Corporate Responsibility Reporting Revised, A Doughty Centre for Corporate Responsibility Working Paper.
 3. Bek-Gaik, B., 2015, Sprawozdawczość zintegrowana - wybrane problemy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 873, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, no. 77, Szczecin, pp. 479-491.
 4. Belkaoui, A., Karpik, P.G., 1989, Determinants of the Corporate Decision to Disclose Social Information, Accounting, Auditing & Accountability Journal, no. 2 (1), pp. 36-51.
 5. Chatterji, A., Levine, D., 2006, Breaking Down the Wall of Codes: Evaluating Non-financial Performance Measurement, California Management Review, no. 48(2), pp. 29-51.
 6. Burzym, E., 1993, Społeczny i ekologiczny aspekt współczesnej ewolucji rachunkowości w gospodarce rynkowej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 401, pp. 5-20.
 7. Chodyński, A., 2015, Proces legitymizacji organizacji odpowiedzialnej społecznie, ZN, WSH Zarządzanie, nr 1, pp. 13-23.
 8. Deegan, C., 2002, Introduction : The Legitimising Effect of Social and Environmental Disclosures - A Theoretical Foundation, Accounting, Auditing & Accountability Journal, vol. 15, iss. 3, pp. 282 - 311.
 9. Deephouse, D., Suchman, M.C., 2008, Legitimacy in Organizational Institutionalism, in: Greenwood, R., Oliver, C., Suddaby, R. Sahlin, K. (eds.), The SAGE Handbook of Organizational Institutionalism, SAGE Publications Ltd, London, pp. 49-78.
 10. Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of non-financial and diversity information by certain large undertakings and groups (Text with EEA relevance) (Official Journal of the European Union L 330 of 15.11.2014).
 11. Donaldson, T., Preston, L.E., 1995, The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence and Implications, Academy of Management Review, vol. 20, pp. 65-91.
 12. Eccles, R.G., Herz, R.H., Keegan M., Phillips, D.M.H., 2001, The Value Reporting Revolution: Moving Beyond the Earnings Game, PWC, John Wiley & Sons, New York.
 13. Gabrusewicz, T., 2010, Rachunkowość odpowiedzialności społecznej w kształtowaniu zasad nadzoru korporacyjnego, Wydawnictwo Beck, Warszawa.
 14. Gray, R., Kouhy, R., Lavers, S., 1995, Corporate Social and Environmental Reporting: a Review of the Literature and a Longitudinal Study of UK Disclosure, Accounting, Auditing & amp; Accountability Journal, vol. 8, iss. 2, pp. 47-77.
 15. Hahn R., Kühnen, M., 2013, Determinants of Sustainability Reporting: A Review of Results, Trends, Theory, and Opportunities in an Expanding Field of Research, Journal of Cleaner Production, no. 59, pp. 5-21.
 16. IRI, 2008, White Paper: Report on Project Findings the Use of Non-Financial Information: What do Investors Want?, Institute for Responsible Investment, March 1, 008 A.
 17. Ittner, C.D., Larcker, F.L., 2003, Coming up Short on Nonfinancial Performance Measurement, Harvard Business Review, vol. 81, pp. 88-95.
 18. The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2013, http://www.kpmg.com [access: 23.01.2016].
 19. Krasodomska, J., 2014, Informacje niefinansowe w sprawozdawczości spółek, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków.
 20. Masztalerz, M., 2011, Typologie paradygmatów rachunkowości, in: Gabrusewicz, W., Samelak (eds.), Kierunki zmian we współczesnej rachunkowości, Zeszyty Nauko-we Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 21. Mattessich, R., 1992, On the History of Normative Accounting Theory: Paradigm Lost, Paradigm Regained?, in: Collected Papers, The Sixth World Congress of Accounting Historians in Kyoto, Kyoto, pp. 937-973.
 22. Maxfield, S., 2013, Accounting Paradigm Changes and Their Impact on Corporate Social and Environmental Responsibility, Working Paper W13-15, in: Addressing the Complexities of Property Rights in Financial Markets, Bloomington.
 23. Riahi-Belkaoui, A., 1996, Accounting - a Multiparadigmatic Science, Quorum Books, United States of America.
 24. Rogowska B., 2015, Społeczny wymiar rachunkowości w świetle etyczno-normatywnych teorii, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - odpowiedzialność, etyka, stabilność finansowa, vol. 2. Rachunkowość, pp. 123-131.
 25. Samelak, J., 2013, Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 26. Sojak, S., 2011, Paradygmaty w rachunkowości, Zeszyty Naukowego Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, nr 25.
 27. Suchman, M.C., 2008, Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches, Academy of Management Journal, vol. 20, no. 3, pp. 571-610.
 28. Szychta, A., 1996, Teoria rachunkowości Richarda Mattessicha w świetle podstawowych kierunków rozwoju nauki rachunkowości. Studium metodologiczne, FRRwP. Warszawa.
 29. Szychta, A., 2003, Cele rachunkowości jednostek gospodarczych a główne tendencje rozwoju praktyki i teorii rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, vol. 17(73), SKwP, Warszawa, pp. 121-143.
 30. Van der Laan, G., Van Ees, H., Van Witteloostuijn, A., 2008, Corporate Social and Financial Performance: An Extended Stakeholder Theory, and Empirical Test with Accounting Measures, Journal of Business Ethics, no. 79 (3), pp. 299-310.
 31. Wiśniewska, J., 2015, Weryfikacja danych pozafinansowych w raportach CSR polskich spółek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 396, Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - odpowiedzialność, etyka, stabilność finansowa, vol. 2, pp. 159-168.
 32. Zyznarska-Dworczak, B., 2015a, Wiarygodność raportowania zintegrowanego w świetle strategiczno-informacyjnego paradygmatu rachunkowości, Studia Oeconomica Posnaniensia, no. 1, pp. 191-204.
 33. Zyznarska-Dworczak, B., 2015b, Zrównoważona rachunkowość zarządcza w świetle teorii legitymizacji, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 82, pp. 181-190.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.6.8
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu