BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Uścińska Gertruda (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Europejski filar praw socjalnych
European Pillar of Social Rights
Źródło
Polityka Społeczna, 2017, nr 5-6, s. 2-8, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Zabezpieczenie społeczne, Bezpieczeństwo socjalne, Zatrudnienie, Warunki pracy, Integracja społeczna, Biała Księga
Social security system, Social security, Employment, Working condition, Social integration, White Paper
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Komisja Europejska
European Commission
Abstrakt
Artykuł przedstawia wstępny zarys europejskiego filaru praw socjalnych, który wyznacza kierunki działania dla polityki zatrudnienia i polityki społecznej Unii Europejskiej i państw członkowskich, w tym zwłaszcza wsparcie dla rynków pracy i systemów zabezpieczenia społecznego. Europejski filar praw socjalnych ma stanowić zebranie dotychczasowego dorobku prawnego w tym zakresie i ocenę jego przydatności na następne dziesięciolecia. Filar ten ma stworzyć nowoczesne mechanizmy monitorowania zatrudnienia i systemów społecznych w państwach członkowskich UE (szczebel krajowy) oraz odpowiednie działania na szczeblu unijnym. Zakres przedmiotowy filaru obejmuje trzy główne kategorie zagadnień: 1) równość szans i dostęp do zatrudnienia, 2) uczciwe warunki pracy zapewniające właściwy i stabilny podział praw i obowiązków między pracownikami a pracodawcami oraz 3) odpowiednia i zrównoważona ochrona socjalna. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the preliminary shape of the European Pillar of Social Rights, i.e. the document which will determine the future directions for employment policy and social policy of the European Union and its Member States, in particular the support for the labour markets and social security systems. European Pillar of Social Rights evaluates the future relevance of the EU social acquis communautaire. The document should build the modern mechanisms of monitoring the state of employment, and social security in EU Member States, and European policy in that scope. The Pillar is built with 20 key principles divided into three categories: 1) equal opportunities and access to the labour market, 2) fair working conditions, 3) social protection and inclusion. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Biała księga w sprawie przyszłości Europy. Refleksje i scenariusze dotyczące przyszłości UE-27 do 2025 r. (2017), Komisja Europejska COM(2017)2025, 1 marca 2017 r., Bruksela, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/biala_ksiega_w_sprawie_ przyszlosci_europy_pl.pdf [pobrano 18.04.2017].
 2. Commission Staff Working Document. Report of the public consultation. Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Establishing a European Pillar of Social Rights (2017), SWD (2017) 206 final, 26.4.2017 r., Brussels.
 3. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady oraz Europejskiego Banku Centralnego w sprawie działań na rzecz dokończenia budowy unii gospodarczej i walutowej (2015), COM(2015) 600 final, 21.10.2015 r., Bruksela.
 4. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Rozpoczęcie konsultacji w sprawie europejskiego filaru praw socjalnych (2016), SWD(2016) 50 final, SWD(2016) 51 final, COM(2016) 127 final, 8.03.2016 r., Strasburg.
 5. Public Consultation on the European Pilar of Social Rights. (2016), Submission of the European Social Insurance Platform (ESIP), Brussels.
 6. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie europejskiego filaru praw socjalnych (2016/2095(INI) (2017), teksty przyjęte, wersja tymczasowa, P8_TA-PROV(2017)0010, 19 stycznia 2017 r., Strasburg.
 7. Sprawozdanie w sprawie europejskiego filaru praw socjalnych (2016/ 2095(INI)) (2016), Parlament Europejski, Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, sprawozdawczyni: Maria Joao Rodrigues, A8-0391/2016, Dokument z posiedzenia, 20.12.2016 r., http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2016-0391+0+DOC+PDF+V0//PL [dostęp 18.04.2017].
 8. Uścińska G. (2013), Zabezpieczenie społeczne osób korzystających z prawa do przemieszczania się w Unii Europejskiej, Monografie LEX, Wolter Kluwer Polska SA, Warszawa.
 9. Uścińska G. (2017), Kierunki przyszłości Unii Europejskiej - kilka słów komentarza, "Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka", nr 6.
 10. Wniosek w sprawie międzyinstytucjonalnej proklamacji Europejskiego filaru praw socjalnych (2017), COM(2017) 251 final, 26.04.2017 r., Bruksela.
 11. Załącznik. Pierwszy wstępny zarys europejskiego filaru praw socjalnych (2016), dokument towarzyszący komunikatowi Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Rozpoczęcie konsultacji w sprawie europejskiego filaru praw socjalnych, COM(2016) 127 Final, Annex 1, dnia 8.3.2016 r., Strasburg.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu