BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gad Jacek (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Forma sprawozdania z wyniku całościowego - perspektywa polskiego i niemieckiego rynku kapitałowego
The Form of the Comprehensive Income Statement : the Perspective of the Polish and German Capital Markets
Źródło
Przegląd Organizacji, 2017, nr 5, s. 44-52, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Sprawozdawczość finansowa, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe, Spółki publiczne
International Financial Reporting Standard, Financial reporting, Consolidated financial statements, Public companies
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska, Niemcy
Poland, Germany
Abstrakt
Celem artykułu jest ustalenie jak na przestrzeni lat 2012-2014 zmieniła się praktyka sprawozdawcza w obszarze wyniku całościowego. Analizie poddane zostały następujące obszary: sposoby nazywania sprawozdania z wyniku całościowego, ogólna forma sprawozdania z wyniku całościowego, najczęściej prezentowane składniki pozostałego wyniku całościowego, warianty prezentacji składników pozostałego wyniku całościowego. Treści przedstawione w artykule sformułowano na podstawie studiów literaturowych, analizy międzynarodowych regulacji sprawozdawczości finansowej oraz analizy raportów rocznych spółek publicznych należących do indeksów WIG 30 oraz DAX. Wyniki badań wskazują, że praktyka sprawozdawcza w obszarze wyniku całościowego spółek z indeksu DAX wyprzedza praktykę sprawozdawczą spółek z indeksu WIG 30. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to determine how the practice of reporting in the area of comprehensive income changed in 2012-2014. The analysis covered the following areas: the ways of calling the statement of comprehensive income, the general form of the comprehensive income statement, the most frequently presented components of other comprehensive income, variants of presentating the components of other comprehensive income. The content presented in this paper is based on the literature studies, analysis of international regulation of financial reporting and analysis of the annual reports of public companies from the WIG 30 index and DAX index. The results show that the practice of reporting in the area of the statement of comprehensive income of the DAX index companies is ahead of that in the WIG30 index. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Akman N.H. (2011), The Effect of 1FRS Adoption on Financial Disclosure: Does Culture Still Play A Role? "American International Journal of Contemporary Research", Vol. 1, No. 1, pp. 6-17.
 2. Bek-Gaik В. (2012), Prezentacja informacji o dokonaniach spółki w sprawozdaniu finansowym - podejście standardowe czy indywidualne? [w:] S. Sojak (red.), Rachunkowość - dylematy praktyki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 85-102.
 3. Bek-Gaik B. (2013), Sprawozdawczy wymiar rachunku wyników w warunkach globalnego rynku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 4. Chambers D., Linsmeier T.J., Shakespeare С., Sougiannis T. (2007), An Evaluation of SFAS No. 130 Comprehensive Income Disclosures, "Review of Accounting Studies", Vol. 12, No. 4, pp. 557-593.
 5. Frendzel M. (2012), Zyski i straty kapitałowe i ich prezentacja przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie, "Folia Oeconomica", Nr 262, s. 89-108.
 6. Gad J. (2014), Sprawozdanie z wyniku całościowego jako źródło informacji na temat kapitałowych przychodów i kosztów - doświadczenia polskiego i niemieckiego rynku kapitałowego, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", Nr 75(131), s. 47-68.
 7. Gad J. (2015a), Pozostały wynik całościowy oraz wynik finansowy netto w świetle oceny dokonań jednostki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Nr 74, Tom 1, s. 631-642.
 8. Gad J. (2015b), Zasady prezentacji składników pozostałego wyniku całościowego - praktyka sprawozdawcza spółek należących do WIG 30 oraz DAX w latach 2012-2013, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", Nr 139(83), s. 65-86.
 9. Hirst D.E., Hopkins RE. (1998), Comprehensive income reporting and analysts' valuation judgments, "Journal of Accounting Research", Vol. 36, pp. 47-75.
 10. Hofstede G., Hofstede G.J. (2007), Kultury i organizacje, PWE, Warszawa.
 11. Maines L.A., McDaniel L.S.*(2000), Effects of Comprehensive Income Characteristics in Nonprofessional Investors' Judgments: The Role of Financial Statement Presentation Format, "The Accounting Review", Vol. 75, No. 2, pp. 179-207.
 12. Marcinkowska M. (2003), Istota wyniku "całościowego" i jego ujmowanie w sprawozdawczości finansowej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", Nr 17(33), s. 89-109.
 13. Międzynarodowy Standard Rachunkowości 1 - Prezentacja sprawozdań finansowych, MSR 1 (2008), [w:] Rozporządzanie Komisji (WE) nr 1274/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 1.
 14. Surdykowska S.T. (1999), Rachunkowość międzynarodowa, Zakamycze, Kraków 1999.
 15. Szychta A. (2010), Pomiar i prezentowanie wyniku całościowego spółki kapitałowej w sprawozdaniu finansowym, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", Nr 55(115), s. 117-141.
 16. Szychta A. (2012), Dochody całkowite w sprawozdaniach finansowych największych spółek notowanych na GPW w Warszawie, "Folia Oeconomica", Nr 263, s. 65-88.
 17. Szychta A., de la Rosa D. (2012), Comprehensive Income Presentation Under IAS 1: The Reporting Practices of the Largest Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", Nr 68(124), s. 121-145.
 18. Walińska E. (2009), Koncepcja zysku całościowego a wartość bilansowa przedsiębiorstwa, [w:] T. Kiziukiewicz (red.), Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych, Difin, Warszawa, s. 335-347.
 19. Walińska E. (2012), Wynik całościowy w sprawozdaniu finansowym. Jak go zrozumieć? "Przegląd Organizacji", Nr 12, s. 38-42.
 20. Walińska E. (2013), Przychody rozliczane w czasie w świetle koncepcji wyniku całościowego, [w:] A. Karmańska (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, s. 647-662.
 21. Walińska E" Bek-Gaik B. (2011), Sprawozdanie z całkowitych dochodów w praktyce wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", Nr 62(118), s. 324-341.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.33141/po.2017.05.07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu