BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ostapenko Tatyana (Poltava State Agrarian Academy), Brzeziński Stanisław (Czestochowa University of Technology), Brzozowska Anna (Czestochowa University of Technology)
Tytuł
Instruments of Expenditure Controlling in the Management System of Ukrainian Agricultural Enterprises
Instrumenty kontroli wydatków w systemie zarządzania przedsiębiorstwami rolnymi na Ukrainie
Źródło
Przegląd Organizacji, 2017, nr 5, s. 62-63, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rolne, Zarządzanie kosztami, Koszty własne przedsiębiorstwa, Planowanie w przedsiębiorstwie, Budżetowanie, Rachunek kosztów docelowych
Agricultural enterprises, Costs management, Company's costs, Enterprise planning, Budgeting, Target costing
Uwagi
streszcz.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
Celem badania jest rozwój koncepcyjnego podejścia w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw w obszarze rolnictwa, efektywności ich działalności poprzez zmniejszenie wydatków. Jednym z obiecujących kierunków realizacji tych zadań jest implementacja określonych instrumentów kontroli kosztów w przedsiębiorstwach rolnych. Cel badania stanowią warunki organizacyjne optymalnego systemu zarządzania kosztami produkcji ukraińskich przedsiębiorstw rolniczych. Teoretyczno-metodyczną podstawą przeprowadzonych badań stały się prace ukraińskich i zagranicznych naukowców dotyczące zarządzania kosztami. W opracowaniu wykorzystano następujące główne metody: abstrakcyjno-logiczną (podczas studiowania najnowszych publikacji naukowych oraz osiągnięć w zakresie praktyki w odniesieniu do przedmiotu badań, podczas oceny wyników własnych na tle znanej już wiedzy, podczas wyboru nierozwiązanych problemów oraz opracowania celów badania), analizę systemu, metodę graficzną (sporządzanie wykresów) oraz statystyczną (przy określaniu czynników wpływu na uzyskany wskaźnik). Badanie opiera się na danych pochodzących z oficjalnych materiałów Państwowego Urzędu Statystycznego Ukrainy, wynikach badań i obliczeniach własnych oraz na materiałach pochodzących z publikacji na temat zarządzania kosztami, ukraińskich i zagranicznych naukowców. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the research lies in the development of a conceptual approach to improve the competitiveness of enterprises in the field of agriculture, the efficiency of their activity due to expenditure reduction. One of the promising solutions to this problem is implementing specific instruments of costs control at the enterprises of the agricultural industry. The organizational provisions of the optimum system production cost management at Ukrainian agricultural enterprises are the object of the research. The methods of the research, works of Ukrainian and foreign scientists concerning cost management became the theoretical and methodological background of the performed research. In the publication, the following main methods are used: the abstract-logical ( studying the last scientific publications and achievements of practice on the subject, appraisal of in-house results against the background of already known knowledge, selection of unsolved tasks, development of specific purposes of research), the system analysis, graphical (construction of charts) and statistical (at determination of factors of influence on resulting indicator). The research is based on the data coming from the official materials of the State Statistics Service of Ukraine, the results of in-house researchers and calculations, and on the materials of publications of Ukrainian and foreign scientists concerning the cost management. The proposed methods (Target costing and Kaizen costing) support the cost reduction strategy (the lower costs for individual articles and, consequently, the cost of the final product), leading to elimination of funds and materials. Application of the proposed methods provides a choice of convenient pricing. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bojar E., Bojar М., Bojar W. (2016), Cluster Initiatives in Eastern Poland: Good Practices in Agriculture and Food-processing Industry, [in:] Food Security and Industrial Clustering in Northeast Asia, Springer, Japan, pp. 227-240.
 2. Bojar E., Kwietniewska-Sobstyl M. (2013), Społeczna odpowiedzialność biznesu w dobie globalizacji-badanie porównawcze małych i średnich przedsiębiorstw województwa lubelskiego, "Studia Ekonomiczne", Nr 156, s. 35-50.
 3. Borowiecki R" Jaki A., Rojek T. (2013), Contemporary Economies in the Face of New Challenges: Economic, Social and Legal Aspects, Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow.
 4. Borowiecki R., Wysłocka E. (2012), Analiza ekonomiczna i ocena ekspercka w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 5. Brzeziński S., Brzozowska A., Korombel A. (2014), Tools for Integrating Enterprises in a Supply Chain, Part 2, "Logistyka", Nr 5, s. 28-30.
 6. Brzozowska A., Kalinichenko A., Kabus J. (2015a), Analyzing The Strategies Used In Media Discourse Management. "Eastern-European Journal of Enterprise", 5/3(77), pp. 10-14, DOI: 10.15587/1729-4061.2015.51397.
 7. Brzozowska A., Kalinichenko A., Minkova O. (2015b), Ecological Perspective of IT in Environmental Management, Poltava State Agrarian Academy, Poltava.
 8. Chekhlatyi O., Galych O., Kalinichenko A. (2016), The Creation of the Modern System of Informational-advisory Support as a Necessary Condition for the Development of Rural Areas, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie, 21, pp. 80-87, DOI: 10.17512/znpcz.2016.1.08.
 9. Feil P., Yook K.H., Kim I.W. (2004), Japanese Target Costing: A Historical Perspective, "International Journal of Strategie Cost Management Spring", pp. 10-19.
 10. Hrytsai O.I. (2011), Usage of Methods of Expenditure Management in Business Innovation Activity, Bulletin of National University Lviv Polytechnic "Management and Business Activity in Ukraine: Stages of Establishment and Problems of Development", No. 720, pp. 9-16.
 11. Jaki A. (2014), Mechanizmy rozwoju paradygmatów zarządzania, "Przegląd Organizacji", Nr 2, s. 8-13.
 12. Kachalai V.V. (2013), Kaizen-Costing: Experience and Perspectives of Introduction at Industrial Enterprises of Ukraine, "Business-Inform", No. 8, p. 273-277.
 13. Kalinichenko A., Minkova O., Sakalo V., (2015), Main Directions in Development of Organic Industry in Ukraine and Experience of Innovation Implementation: A Comprehensive Analysis, "Technology Audit and Production Reserves", No. 5/3(25), pp. 10-14 (in Ukrainian), DOI: 10.15587/2312-8372.2015.50677.
 14. Kalinichenko A., Minkova O., Sakalo V., Vakulenko Y. (2016). Managing Integrated Systems of Information Streams within Agrarian Enterprises, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie, Nr 21, s. 150-158, DOI: 10.17512/znpcz.2016.1.15.
 15. Khryniuk O., Vernyhora N. (2012), Modern Systems of Prime Cost Management. Economic Analysis, Proceedings of TNEU, No. 10(4), pp. 402-408.
 16. Kiełtyka L. (2013), Wykorzystanie systemów eksperckich w zarządzaniu wiedzą, "Organizacja i Zarządzanie", №1148(5), s. 119-130.
 17. Kosinova Ye.L. (2007), Tselyevoye upravlyeniye syebyestoimostyu V kontseptsii target costing (Target management of prime cost in the concept of target costing), "Vestnik Taganrogskogo instituta upravlyeniya i ekonomiki", 1, pp. 33-37 (in Russian).
 18. Kuzmenko L.V., Maksimenko V.O. (2010), Methodological Approaches to Selection of the System of Prime Cost Calculation under Market Conditions, "Bulletin of National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»", No. 56, pp. 1-17.
 19. Lysa O.V. (2014), Opportunities for Optimization of Volumes of Business Current Assets According to Gradual Reduction of Direct Material Expenses, http://www.econo- my.nayka.com.ua/index.php?operation =l&iid= 169, (in Ukrainian), access date: 29.06.2016.
 20. Lyuban V.V. (2010), Upravlyeniye zatratami promyshly- ennykh predpriyatiy как instrument povysheniya konkurentnosposobnosti otyechestvyennoy produktsii (Cost Management of Manufacturing Enterprises as the Instrument of Improving the Competitiveness of Domestic Products), "Ekonomika і upravlyeniye", Nr 4, pp. 41-49 (in Russian).
 21. Minkova O., Kalinichenko A., Galych O., (2016). Trends in the Development of Organic Agricultural Production in Ukraine, "Actual Problems of Economics", No. 1(175), pp. 76-82 (in Ukrainian).
 22. Nowosielski S. (2015), Koncepcja Lean management w małym przedsiębiorstwie. Możliwości i ograniczenia zastosowania, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", Nr 16 (3, cz. 2), s. 69-80.
 23. Patyka V., Buletsa N" Pasichnyk L. et al. (2016), Specyfics of Pesticides Effects on the Phytopatogenic Bacteria, ЕСЕ S. 23(2), pp. 311-331.
 24. Popivniak, Yu. M. (2008), System of Target Calculation: Peculiarities and Advantages of Introduction into National Business Practice, "Scientific and Theoretical Journal «Science and Economy» of KhEU", No. 3(11), pp. 147-151.
 25. Romanowska M. (2015), Innowacyjne przedsiębiorstwo w nieinnowacyjnej gospodarce, "Przegląd Organizacji", Nr 8, s. 4-8.
 26. Sani A.A., Allahverdizadeh M. (2012), Target and Kaizen Costing, "International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering", No. 6(2), pp. 171-177.
 27. State Statistics Service of Ukraine, http://www.ukrstat. gov.ua/, access date: 27.06.2016.
 28. Yefremov A.V. (2011), Upravlyeniye i uchet zatrat pri izmyenyenii kachestva produktsii na predpriyatiyakh po sistyemam target-kosting i kaizen-kosting (Management and Cost Accounting at the Change in Product Quality at Enterprises by the Target Costing and the Kaizen Costing Systems), "Vestnik APK Stavropolya", No. 3(3), pp. 91-94 (in Russian).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu