BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krasnova Anna (Uniwersytet Łódzki), Różańska-Bińczyk Izabela (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Poziom kompetencji społecznych przyszłego specjalisty do spraw zasobów ludzkich - wyniki badań
Social Competencies Level of Future Human Resource Specialist - Research Results
Źródło
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 48 T. 2., s. 185-195, tab., bibliogr. 29 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kompetencje społeczne
Human Resources Management (HRM), Social competences
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M5
streszcz., summ.
Abstrakt
Na rynku pracy, oprócz kwalifikacji zawodowych i wykształcenia, coraz większego znaczenia nabierają kompetencje społeczne. Celem artykułu jest zaprezentowanie poziomu kompetencji społecznych studentów kierunku i specjalności "zarządzanie zasobami ludzkimi" jako przyszłych specjalistów do spraw zasobów ludzkich. W artykule dokonano przeglądu wybranych definicji kompetencji społecznych oraz badań empirycznych innych autorów poświęconych kompetencjom społecznym na rynku pracy. Następnie przedstawiono wyniki badań własnych przeprowadzonych za pomocą testu psychologicznego Kwestionariusz Kompetencji Społecznych.(abstrakt oryginalny)

Besides professional skills and education, social competencies have growing importance on the job market. The goal of this article is to present the level of social competencies of students attending "Human Resources Management" course at the University of Lodz, as these are the future human resource specialists. A review of selected social competencies definitions was presented in this article together with other authors's empirical research describing social competencies role on the job market. Furthermore own research with the use of psychological Social Competencies Questionnaire test was described.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alejziak B., Wilkońska A. (2014). Social competence of student youth as value at the tourist labour market. W: 3. Mezinarodni vedecka konference "Cestovni ruch, hotelnictvi a lazenstvi ve svetle vedeckeho vyzkumu a praxe", Karvina 14-15. kveten 2014: sbornik recenzovanych prispevku (s. 11-22). Kraków: University School of Physical Education in Kraków.
 2. Bobrowska-Jabłońska, K. (2003). Znaczenie inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych w kształceniu w SGH - raport z badań. E-mentor, 2. Pobrane z: http://www.ementor.edu.pl/artykul/index/numer/2/id/17.
 3. Bruce S. (2006). The 9 Essential Skills of Human Resources Management - How Many Do You Have? Pobrane z: http://hrdailyadvisor.blr.com.
 4. Dam, G.T.M.T., Volman, M.L.L. (2003). A Life Jacket or an Art of Living: Inequality in Social Competence Education. Curriculum Inquiry, 33 (2), 117-137.
 5. Deming D.J. (2015). The Growing Importance of Social Skills in the Labor Market. Pobrane z: www.scholar.harvard.edu.
 6. Filipowicz, G. (2014). Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista. Warszawa: Wolters Kluwer.
 7. Fleming, S. (2016). From Personnel Management to HRM: Key Issues and Challenges. CPMR Discussion Paper No. 16. Pobrane z: www.cpmr.gov.ie.
 8. Gedvilienė, G. (2012). Social Competence of Teachers and Students The Case Study of Belgium and Lithuania. Scientific Study Vytautas Magnus University.
 9. Gierybo-Paprota, A. (2014). HR-owca rozwój własny. Pobrane z: www.miesiecznik-benefit.pl.
 10. HR-owca portret własny: jeden człowiek, wiele talentów (2016). Raport Kompendium HR 2016. Pobrane z: www.wyzwaniahr.pl.
 11. KSKZ (2013). Krajowy Standard Kompetencji Zawodowych. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 12. Leszczuk, A. (2016). Analityk czy lider zaufania. W poszukiwaniu dobrego HR-owca. Personel i Zarządzanie, 9, 18-22.
 13. Matczak, A. (2001). Kwestionariusz kompetencji społecznych. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.
 14. Raport o kompetencjach pracowników HR. Wyniki badań (2013). Pobrane z: http://hrtools.pl.
 15. Romanowska-Tołłoczko, A. (2013). Edukacja w zakresie kompetencji emocjonalnych i społecznych a wypalenie zawodowe. Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 2, 133-137.
 16. Schoonover, S.C. (2003). Human Resource Competencies for the New Century. Schoonover Associates. Pobrane z: www.franquality.com.br.
 17. Ulrich, D. (1998). A New Mandate for Human Resources. Harvard Business Review (January-February). Pobrane z: https://hbr.org.
 18. Usheva, M. (2013). The HR Manager - at the Root of the Innovation Processes in the Modern Organization. Romanian Economic and Business Review. Special Issue. Pobrane z: ftp://ftp.repec.org.
 19. Ziółkowski, P. (2014). Wybrane kompetencje społeczne. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki.
 20. Батурина, O. Компетенции и роль HR-менеджера. Pobrane z: http://hrm.ru.
 21. Власов, Е. (2008). Ключевые компетенции HR-менеджера: что делает и что не дела-ет HR. Pobrane z: http://hrm.ru.
 22. Горелов, Н.А. (2007). Экономика труда: Учебник для вузов. 2-е изд. Москва: Издательский дом «Питер».
 23. Денисова, А.Б. (2015). Влияние требований рынка труда на результаты подготовки срециалиста технического ВУЗа. Территория науки, 5.
 24. Кормягина, Н.Н. (2007). Формирование социальной компетентности студентов экономико-управленческих специальностей. Ярославль. Pobrane z: www.dslib.net.
 25. Краснокутская, С.Н. (2006). Формирование социальной компетентности студентов ВУЗа. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. На правах рукописи. Ставрополь. Pobrane z:http://irbis.gnpbu.ru.
 26. Одегов, Ю. (2008). «Портрет» российского кадровика. Проблемы подготовки HR-менеджеров в России. Кадровик. Кадровый Менеджмент, 9.
 27. Федосова, И.В., Скорнякова, Н.Д., Косыгина, В.А., (2008). Социально-поведенческая компетентность как фактор успешности молодых специалистов на современно рынке труда. Успехи Современного Естествознания, 6, 117-120.
 28. Чуланова, О.Л. (2014). Формирование и развитие компетентностного подхода в работе с персоналом: теория, методология, практика. Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук, На правах рукописи. Москва. Pobrane z: www.vcug.ru.
 29. Шипилова, О.А. (2005). Психологический портрет менеджера по персоналу. Кадры Предприятия, 5. Pobrane z: http://dis.ru/library/574/25807.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7733
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.48/2-16
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu