BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lipowski Marcin (Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland)
Tytuł
The Differences between Generations in Consumer Behavior in the Service Sales Channel
Różnice międzypokoleniowe w zachowaniu konsumentów w kanale sprzedaży usług
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2017, vol. 51, nr 2, s. 159-167, rys., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Pokolenia, Kanały dystrybucji, Sprzedaż, Usługi, Zachowania konsumenta, Konsument
Generation, Distribution channels, Sale, Services, Consumer behaviour, Consumer
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M31; M21; L81
summ., streszcz.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano różnice w zachowaniach przedstawicieli pokoleń Baby Boomers, X oraz Y w wyborze kanałów dystrybucji usług na etapie poszukiwania informacji oraz zakupu. Przeprowadzone badania potwierdziły preferencje najstarszych konsumentów wobec tradycyjnego kontaktu w punkcie sprzedaży oraz wzrost wykorzystania technologii online w miarę obniżania się wieku konsumenta.(abstrakt oryginalny)

The article presents differences in behaviors of representatives of Baby Boomers, and Generations X and Y in the selection of service channel distribution at the search and purchase stages. The data were conducted by computer-assisted personal interview (CAPI). The study confirmed the oldest consumers' preferences for the traditional contact in point of sales and increased use of on-line technology as consumer age declines.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aniszewska, G., Zmiany pokoleniowe a decyzje i wybory konsumenckie, "Marketing i Rynek" no. 1, 2015, pp. 2-7.
 2. Badowska, S., Innowacyjność konsumentów seniorów w świetle badań własnych, "Zarządzanie i Finanse", vol. 1, no. 14, 2016, pp. 65-85.
 3. Baran, M., Kłos, M., Pokolenie Y - prawdy i mity w kontekście zarządzania pokoleniami, "Marketing i Rynek", no. 5, 2014, pp. 923-929.
 4. Bondos, I . Dlaczego seniorzy stanowią wyzwanie dla marketingu?, "Marketing i Rynek", no. 3, 2013, pp. 31-36.
 5. Bylok, F . Strategie zachowań konsumpcyjnych seniorów na rynku dóbr i usług konsumpcyjnych, "Problemy Zarządzania", vol. 11, no. 1(40), 2013, pp. 123-142.
 6. Frąckiewicz, E., Srebrny marketing a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, "Studia i Prace WNEiZUS", vol. 2, no. 43, 2016, pp. 53-61.
 7. Frąckiewicz, E., Senior jako uczestnik rynku e-usług - stan obecny i perspektywy, "Marketing i Rynek", no. 11, 2014, pp. 356-364.
 8. Gołąb-Andrzejak, E., Lojalność w społeczeństwie informacyjnym na przykładzie "pokolenia Milenium", "Marketing i Rynek", no. 11, 2014, pp. 11-21.
 9. Gołąb-Andrzejak, E., Lojalność eurokonsumentów pokolenia Y, "Handel Wewnętrzny", no. 1, 2015, pp. 110-119.
 10. Gołąb-Andrzejak, E., Konsumenci pokolenia Y - nowe wyzwanie dla komunikacji marketingowej, "Handel Wewnętrzny", no. 2, 2016, pp. 140-151.
 11. Gwarek, A., Samitowska, W., Smoguła, M., Zderzenie pokoleń a rynek pracy, "Zeszyty Naukowe", no. 840, "Ekonomiczne Problemy Usług", no. 114, 2014, pp. 127-142.
 12. Jaciow, M., Pokolenie Y na zakupach - wyzwania dla współczesnego marketingu, "Handel Wewnętrzny", no. 2, 2016, pp. 183-191.
 13. Kuczamer-Kłopotowska, S., Rola mediów społecznościowych w komunikacji pokolenia Y, "Handel Wewnętrzny", no. 3, 2016, pp. 216-227.
 14. Lipowski, M., How We Buy the Services? - Preliminary Observation Results, Make Learn & TIM Conference Proceedings, Italy, Bari 27-29 May 2015.
 15. Lipowski, M., Multikanałowość dystrybucji usług w gospodarce sieciowej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016.
 16. Lipowski, M., Bondos, I., Omnikanałowość - czy rynek zweryfiuje koncepcję teoretyczną? "Kwartalnik Naukowy Organizacja i Zarządzanie", vol. 1, no. 33, 2016, pp. 71-82.
 17. Olejniczuk-Merta, A., Kult młodości - moda czy długofalowa zmiana stylu życia, "Marketing i Rynek", no. 8, 2012, pp. 2-8.
 18. Prensky, M . Digital Natives, Digital Immigrants, "On the Horizon", vol. 9, no. 5, NCB University Press, 2001, pp. 1-6.
 19. Rosa, G . Formy komunikacji Polaków na podstawie badań pokoleń Y, X i baby boomers, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", no. 29, "Problemy Zarządzania, Finansów Marketingu", no. 751, 2013, pp. 135-145.
 20. Smolbik-Jęczmień, A., Podejście do pracy i kariery zawodowej wśród przedstawicieli generacji X i Y - podobieństwa i różnice, "Nauki o Zarządzaniu", no. 1(14), 2013a, pp. 89-97.
 21. Smolbik-Jęczmień, A., Rozwój kariery zawodowej przedstawicieli pokolenia X i Y w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy", no. 36, 2013b, pp. 228-238.
 22. Sobków, A., Wpływ starzenia się na podejmowanie decyzji, "Decyzje", no. 15, 2011, pp. 23-42.
 23. Szmigielska, B., Bąk, A., Hołda, M., Seniorzy jako użytkownicy Internetu, "Nauka", no. 2, 2012, pp. 141-155.
 24. Tomczyk, Ł., Seniorzy w świecie nowych mediów, "e-Mentor", vol. 36, no. 4, 2010, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/36/id/776 (access: 28.03.2017).
 25. Valentine, D.B., Powers, T.L., Generation Y Values and Lifestyle Segments, "Journal of Consumer Marketing", vol. 30, no. 7, 2013, pp. 597-606.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.2.159
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu