BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Theiss Maria (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Wyjaśnienia lokalnej polityki społecznej : podejścia i tradycje badawcze
Explanations of Local Social Policy : Approaches and Research Traditions
Źródło
Polityka Społeczna, 2017, nr 5-6, s. 14-20, bibliogr. 52 poz.
Słowa kluczowe
Polityka społeczna, Decentralizacja, Samorząd terytorialny
Social policy, Decentralization, Local government
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przeanalizowanie współczesnych nurtów wyjaśniania różnic w lokalnej polityce społecznej. W artykule formułowana jest teza, że znaczna część polskiej literatury przedmiotu opiera się na założeniu o tym, że lokalną politykę społeczną należy wyjaśniać głównie w kategoriach sprawności samorządu. Na plan dalszy schodzą zatem omawiane w artykule wyjaśnienia ekonomiczne, demograficzne, polityczne i kulturowe. Artykuł ukazuje, że sprawnościowe wyjaśnianie lokalnej polityki społecznej jest powiązane z jej wąskim rozumieniem oraz utrudnia identyfikację przestrzennych aspektów nierówności społecznych. (abstrakt oryginalny)

The article provides the analysis of methodology of contemporary research on local social policy in Poland. Its goal is to map the main current approaches which explain the differentiation of local social policy. In the article it is claimed that the majority of contemporary Polish analyses of local social policy propose technical and managerial explanations of its diversity. Thus, the economic, demographic, political and cultural explanations tend to be overlooked. In the article it is shown how explanations focusing on technical aspects correlate with narrow understanding of local social policy and how they obscure spatial aspect of social inequalities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Andreotti A., Mingione E., Polizzi E. (2012), Local Welfare Systems: A Challenge for Social Cohesion, "Urban Studies", Vol. 49(9), p. 1925-1940.
 2. Bartkowski J. (2003), Tradycja i polityka. Wpływ tradycji kulturowych polskich regionów na współczesne zachowania społeczne i polityczne, Żak, Warszawa.
 3. Blomquist W. (2007), The Policy Process in Large N Comparative Studies, w: P. Sabatier (red.), Theories of the Policy Process, Westview Press, Boulder, p. 261-293.
 4. Błędowski P. (2002), Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starych, SGH, Warszawa.
 5. Błędowski P., Kubicki P. (2014), Kalkulator społeczny jako element projektu "Kalkulator kosztów zaniechania" w lokalnej polityce społecznej, "Polityka społeczna", nr tematyczny 3, s. 2-5.
 6. Bober J., Hausner J. i in. (2013), Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce.
 7. Esping-Andersen G. (2010), Trzy światy kapitalistycznego państwa dobrobytu, Difin, Warszawa (oryginał: 1990, Three Worlds of Welfare Capitalism, Polity Press, Blackwell, Cambridge).
 8. Frieske K.W., red. (2004), Utopie inkluzji. Sukcesy i porażki programów reintegracji społecznej, IPiSS, Warszawa.
 9. Goerres A., Tepe M. (2012), Doing It for the Kids? The Determinants of Attitudes towards Public Childcare in Unified Germany, "Journal of Social Policy", Vol. 41(02), p. 349-372.
 10. Golinowska S. (2015), Decentralizacja i polityka społeczna. Siła, słabość czy niedostosowanie? Próba oceny, "Polityka Społeczna", nr tematyczny 1, s. 2-10.
 11. Gorzelak G. (2001), Zewnętrzna interwencja jako czynnik rozwoju lokalnego na przykładzie Programu Inicjatyw Lokalnych, w: M. Warowicki, Z. Woźniak (red.), Aktywność obywatelska w rozwoju społeczności lokalnej, FRDL, Warszawa.
 12. Gorzelak G. (2009), Społeczno-ekonomiczne regionalne zróżnicowanie Polski, w: K. Zagorski, G. Gorzelak, B. Jałowiecki (red.), Zróżnicowania warunków życia. Polskie rodziny i społeczności lokalne, Scholar, Warszawa, s. 86-148.
 13. Grewiński M., Kamiński S. (2007), Obywatelska polityka społeczna, PTS TWP Warszawa.
 14. Grewiński M. (2009), Wielosektorowa polityka społeczna. O przeobrażeniach państwa opiekuńczego, WSP TWP, Warszawa.
 15. Jensen P.H., Lolle H. (2013), The Fragmented Welfare State: Explaining Local Variations in Services for Older People, "Journal of Social Policy", Vol. 42(02), p. 349-370.
 16. Karwacki A. (2010), Papierowe skrzydła. Recz o spójnej polityce aktywizacji, Wyd. UMK, Toruń.
 17. Klimczuk A. (2009), Kapitał społeczny Polaków a rozwój społeczno-ekonomiczny, IBnGR, Gdańsk.
 18. Kopańska A. (2014), Efektywność decentralizacji. Analiza zdecentralizowanego dostarczania dóbr o charakterze ponadlokalnym, Difin, Warszawa.
 19. Kowalewski M. (2016), Protest miejski. Przestrzenie, tożsamości, praktyki niezadowolonych obywateli miast, Nomos, Warszawa.
 20. Kurowska A. (2015), Zmiany dostępu do opieki nad dzieckiem w wieku poniżej trzech lat w polskich gminach przed wejściem w życie ustawy "żłobkowej" i po jej wdrożeniu, "Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje", nr 30(3), s. 119-139.
 21. Kurowska A., Tomaszewska M. (2013), Zróżnicowanie realizacji uprawnienia do opieki przedszkolnej w województwie mazowieckim - w poszukiwaniu politycznych uwarunkowań lokalnego obywatelstwa społecznego, "Problemy Polityki Społecznej", nr 23(4), s. 85-103.
 22. Kurowska A. (2011), Wskaźniki społeczne w polityce społecznej. Historia, teoria i zastosowanie w praktyce, Difin, IPS UW, Warszawa.
 23. Krzyszkowski J., Przywojska J. (2011), Lokalne strategie rozwiązywania problemów społecznych jako instrument decentralizacji polityki społecznej, w: M. Grewiński, A. Karwacki (red.), Strategie w polityce społecznej, MCPS, Warszawa.
 24. Kulesza E. (2013), Lokalna polityka społeczna, CRZL, Warszawa.
 25. Kurzynowski A., Błędowski P. (2001), Polityka społeczna centralna, regionalna i lokalna, w: A. Kurzynowski (red.), Polityka społeczna, SGH, Warszawa, s. 297-315.
 26. Lien S., Pettersen P.A. (2004), Local Government and Welfare Generosity: Municipality Spending on Social Welfare, "Scandinavian Political Studies", Vol. 27(4), p. 343-365.
 27. Mandes S. (2015) Bariery integracji polityki zatrudnienia na poziomie lokalnym, "Polityka Społeczna", nr tematyczny 1, s. 10-15.
 28. Mingione E., Oberti M. (2003), The Struggle against Social Exclusion at the Local Level Diversity and Convergence in European Cities, "European Journal of Spatial Development", No. 1, p. 1-23.
 29. Moroń D. (2014), Wyzwania lokalnej polityki edukacyjnej w kontekście zmian demograficznych, "Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje", nr 2(25), s. 109-124.
 30. Powell M., Boyne G. (2001), Spatial Division of Welfare, "Social Policy & Administration", Vol. 35 (2), p. 181-194.
 31. Pfau-Effinger B., Smidt M. (2011), Differences in Women's Employment Patterns and Family Policies: Eastern and Western Germany, "Community, Work & Family", (special issue) 14, 2, p. 217-232.
 32. Putnam R. (1995), Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Znak, Krakow.
 33. Rosner A. (2010), Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a dynamika przemian, w: Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce, IRWiR PAN, Warszawa.
 34. Rybka I., Trawkowska D. (2011), Wytyczne do tworzenia samorządowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, w: M. Grewiński, A. Karwacki (red.), Strategie w polityce społecznej, MCPS, Warszawa.
 35. Sadowski I. (2011), Społeczna konstrukcja demokracji lokalnej. Rola kapitału społecznego w działaniach instytucji przedstawicielskich, ISP PAN.
 36. Schridde H. (2002), Local Welfare Regimes and the Restructuring of the Welfare State - an Anglo-German Comparison, "German Policy Studies/ Politikfeldanalyse", Vol. 2(1), p. 105-142.
 37. Skrzypczak B. (2014), W kierunku społecznościowej pracy socjalnej. Edukacyjno-środowiskowe determinanty interwencji publicznej, CAL, Warszawa.
 38. Stanny M. (2013), Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, IRWiR PAN, Warszawa.
 39. Swianiewicz P. (2016), Współczesne badania nad samorządem i polityką lokalną, w: G. Gorzelak (red.), Polska Gmina 2015, Scholar, Warszawa.
 40. Swianiewicz P., Klimska U., Mielczarek A. (2004), Nierówne koalicje - liderzy miejscy w poszukiwaniu nowego modelu zarządzania rozwojem, Scholar, Warszawa.
 41. Swianiewicz P., Łukomska J. (2004), Władze samorządowe wobec lokalnego rozwoju gospodarczego. Które polityki są skuteczne?, "Samorząd Terytorialny", nr 6.
 42. Szarfenberg R. (2008), Krytyka i afirmacja polityki społecznej, IFiS PAN, Warszawa.
 43. Szatur-Jaworska B. (2014), Diagnozowanie w polityce społecznej. Metody i problemy, IPS UW, Warszawa.
 44. Szlendak T, Karwacki A. (2015), Napięcia, starcia, rozładowania. Samotna gra w kręgle w obszarze kultury, Wyd. "Wilk Stepowy", Elbląg.
 45. Sztandar-Sztanderska K. (2016), Obywatel spotyka państwo. O urzędach pracy jako biurokracji pierwszego kontaktu, Scholar, Warszawa.
 46. Swianiewicz P., Herbst J., Lackowska M, Mielczarek A. (2008), Szafarze darów europejskich. Kapitał społeczny a realizacji polityki regionalnej w województwach, Scholar, Warszawa.
 47. Theiss M. (2012), Różne światy lokalnego obywatelstwa społecznego? O zróżnicowaniach gminnej polityki społecznej w Polsce, "Studia Polityczne", nr 30.
 48. Theiss M. (2013), Perspektywa sieci społecznych w badaniach lokalnej polityki społecznej, "Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje", nr 22(3), s. 99-114.
 49. Theiss M. (2015), Konstruując obywatela gminy - polityka dostępu do usług przedszkolnych, "Polityka Społeczna", nr tematyczny 1, s. 30-35.
 50. Theiss M. (2016), Discursive construction of local social citizenship - between claims of universal provision and demands of more civic duties, "Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje", nr 32(1), s. 67-84.
 51. Trutkowski C. (2016), Kondycja samorządu terytorialnego - różne perspektywy, rozbieżne interpretacje, w: G. Gorzelak (red.), Polska Gmina 2015, Scholar, Warszawa.
 52. Żukowski T. (2008), Kapitał społeczny w Polsce lokalnej. Przestrzenne zróżnicowania na początku pierwszej dekady XXI w., w: E. Leś (red.), Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo społeczne. Wprowadzenie do problematyki, WUW, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu