BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krajewska-Nieckarz Małgorzata (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Zarządzanie różnorodnością w społeczeństwie indywidualistów
Diversity Management in the Society of Individuals
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 2, cz. 3, s. 137-148, tab., bibliogr. 47 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
W stronę różnorodności - nowe wyzwania w zarządzaniu organizacją i potencjałem społecznym
Słowa kluczowe
Zarządzanie różnorodnością, Indywidualizm, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Równowaga praca-życie
Diversity management, Individualism, Human Resources Management (HRM), Work-Life Balance (WLB)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przegląd procesów zarządzania potencjałem społecznym organizacji właściwych dla zarządzania pracownikami manifestującymi indywidualizm. (fragment tekstu)

The author discusses the issue of human resources management in aspect of individualism. Individualism is associated with the priority to pursue employee's own interests and his tendency to competion. In organisations, there is a need either for competition and cooperation of individuals as well. The author discusses how to manage organization which employs individuals. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk M. (2013), Wprowadzenie do teorii kapitału społecznego, Wyd. KUL, Lublin.
 2. Adamik A. (2013), Organizacja w teoriach - ewolucja w sposobach postrzegania organizacji, (w:) Adamik A. (red.), Nauka o organizacji, ujęcie dynamiczne, Oficyna a Wo9lters Kluwer Business, Warszawa.
 3. Armstrong Gary, Kotler Philip (2015), Marketing wprowadzenie, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 4. Bańka W. (2011), Człowiek w organizacji, Wyd Adam Marszałek, Toruń.
 5. Bauman Z. (2008), Zindywidualizowane społeczeństwo, GWP, Gdańsk.
 6. Bąk E. (2009), Nietypowe formy zatrudnienia rynku pracy, wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 7. Beck U., Beck-Gersheim E. (2002), Individualization.Institutionalizes Individualism and Its Social and Political Consequences, Sage Publications, London, Thousand Oaks, New Delhi.
 8. Benedict R. (2002), Wzory kultury, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza S.A., Warszawa.
 9. Biernacka M., Krzysztofek K., Sadowski A. (2012), Społeczeństwo wielokulturowe - nowe wyzwania i zagrożenia, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 10. Bogunia-Borowska M. (red) (2015), Fundamenty dobrego społeczeństwa. Wartości, Wyd. Znak, Kraków.
 11. Bokszański Z. (2007), Indywidualizm a zmiana społeczna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Brito C., Costa de Silva S. (2009), Then trust becomes the fourth "C" of cooperation, "The Marketing Review", vol 9(4).
 13. Chutnik S. (2007), Szok kulturowy. Przyczyny, konsekwencje, przeciwdziałanie, Universitas, Kraków.
 14. Cygler J. (2007), Kooperencja. Nowy typ relacji między konkurentami, "Organizacja i kierowanie", 2007 , nr 2 (128).
 15. Cygler J., Aluchnia M., Marciszewska E., Witek-Hajduk M.K., Materna G. (2013), Kooperencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji. Wyzwania strategiczne, uwarunkowania prawne. Oficyna a Wolters-Kluwer business, Warszawa.
 16. Czerska Z. (2003), Zmiana kulturowa w organizacji, Wyzwanie dla współczesnego menedżera, Difin, Warszawa.
 17. Daniecki W. (2016), Koniec z makiawelistycznym zarządzaniem, od teraz podmiotowe przywództwo, Wyd. CeDeWu.pl, Warszawa.
 18. Drucker P. (1999), Knowledge-worker Productivity, The Biggest Challenge, "California Management Review", Nr 2.
 19. Elias N. (2008), Społeczeństwo jednostek, Wyd Naukowe PWN , Warszawa.
 20. Giddens A. (2007), Społeczeństwo i tożsamość. "Ja" i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Wyd Naukowe PWN, Warszawa.
 21. Glinka B. Kostera M,. Brzozowska A. (2012), Różnorodność kulturowa współczesnych organizacji, (w:) Glinka B., Kostera M. (2012), Nowe kierunki w organizacji i zarzadzaniu. Organizacje, konteksty, procesy zarządzania, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 22. Griffin R.W. (2001), Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 23. Hofstede G. (2000), Kultury i organizacje, PWE, Warszawa.
 24. Jacyno M. (2007), Kultura indywidualizmu, Wyd Naukowe PWN, Warszawa.
 25. Kołodziejczyk-Olczak I., Sołtys A., Rashidi A., Scott L. (2015), Is Management of Aging Human Resources Worthwhile? Evaluation of an Age Management Model, "Journal of Intercultural Management" Vol. 7, No. 1, January 2015, De Gruyter Open.
 26. Krzychała S. (2007), Ryzyko własnego życia, Wyd. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu, Wrocław.
 27. Marody M. (2015), Jednostka po nowoczesności, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.
 28. Nalepka A., Kozina A. (2007), Podstawy badania struktury organizacyjnej, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 29. Obłój K. (2014), Strategia organizacji, PWE, Warszawa.
 30. Pańkow W. (2014), Instytucje i organizacje, Wyd. Poltext, Warszawa.
 31. Peltier B. (2005), Psychologia coachingu kadry menedżerskiej, Rebis, Poznań.
 32. Reykowski J. (1999), Kolektywizm i indywidualizm jako kategorie opisu zmian społecznych i mentalności, (w:) Gawlikowski K. i in.,Indywidualizm a kolektywizm, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 33. Rozkwitalska M. (ed.), (2012), Intercultural Management Issues, Difin, Warszawa.
 34. Scheepers D. (2002), The social function of in-group bias, Kurt Lewin Instituut.
 35. Sieradzka-Baziur B. (2013), Indywidualizm jako pojęcie, "Horyzonty Wychowania", 2013, Vol 12, No. 24, Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Nauk o Wychowaniu.
 36. Sennett R. (2006), Korozja charakteru. Osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA S.A., Warszawa.
 37. Simmel G. (1975), Socjologia, PWN, Warszawa.
 38. Sikorski Cz. (2007), Drogi do sukcesu. Profesjonalizm kontra populistyczna kultura organizacyjna, Difin, Warszawa.
 39. Sitko-Lutek (2008), Kultura organizacyjna polskich przedsiębiorstw w świetle badań, "Zarządzanie zasobami ludzkimi", nr 6.
 40. Sułkowski Ł. (2011), Krytyczna wizja kultury organizacyjnej, "Problemy zarządzania", vol. 9, nr 4 (34), Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 41. Szacki J. (2005), Indywidualizm i kolektywizm, (w:) Encyklopedia socjologii, Suplement, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 42. Szpunar M. (2013), Zmierzch indywidualizmu? Wokół koncepcji neoplemion Michaela Maffesoliego na przykładzie himalaizmu, Warszawa.
 43. Trompenaars F. (2012), Kultura innowacji. Kreatywność pracowników źródłem sukcesu firmy, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 44. Woźniak J. (2012), Współczesne systemy motywacyjne, Wyd. Profesjonalne PWN, Warszawa.
 45. Wziątek-Staśko A. (2012), Diversity Management. Narzędzie skutecznego motywowania pracowników, Difin, Warszawa.
 46. Zakrzewska-Bielawska A. (red.) (2012), Istota procesu zarządzania, (w:) Podstawy zarzadzania, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 47. Zendlerowski R., Koziński B. (2001) Różnice kulturowe w biznesie, CeDeWu, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu