BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazurek-Łopacińska Krystyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Sobocińska Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zarządzanie talentami w kontekście budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa opartej na innowacjach
Management of Talents in the Context of Formation of Innovation-Based Competitive Advantage of an Enterprise
Źródło
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 48 T. 2., s. 221-230, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie
Słowa kluczowe
Zarządzanie talentami, Innowacyjność przedsiębiorstw, Przewaga konkurencyjna
Talent management, Enterprise innovation, Competitive advantage
Uwagi
Klasyfikacja JEL: E2, J5, M5, O3
streszcz., summ.
Abstrakt
Analiza sposobów definiowania talentu wskazuje, że chociaż występuje w tym zakresie wiele podejść, to jednak osoba określana jako talent wyróżnia się potencjałem, pasją, umiejętnościami, silną motywacją wewnętrzną, zdolnościami intelektualnymi, przedsiębiorczością oraz otwartością na nowe wyzwania, zdolnością inspirowania innych, a także posiadaniem dużego wpływu na osiąganie przez organizację założonych celów. Celem artykułu jest ukazanie znaczenia talentów w kształtowaniu przewagi przedsiębiorstwa opartej na innowacjach. Przesłanki podjęcia tematu wiążą się z jednej strony z rosnącą rolą innowacji, a z drugiej ze zmianami w realizacji funkcji personalnej przedsiębiorstw. Artykuł oparto o studia literaturowe oraz analizę studiów przypadków.(abstrakt oryginalny)

The analysis of the ways talents are defined, shows that even though there are various approaches in this area, the person described as a talent is distinguished by potential, passion, skill, strong internal motivation, intellectual capabilities, entrepreneurship and openness to new challenges, as well as ability to inspire others and to have a significant impact on achievement of assumed goals by an organisation. The goal of the paper is to show the role of talents in shaping innovation-based competitive advantage of an enterprise. The reasons for undertaking the subject are on the one hand associated with growing role of innovations, and on the other hand with changes in implementation of personal function of enterprises. The paper is based on literature studies and analysis of case studies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barney, J.B. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management, 17 (1), 99-120.
 2. Bilska-Kublik, A. (2016). Zyskać przewagę. Personel, 12, 7.
 3. Buckley, P.J., Pass, C.L., Prescott, K. (1988). Measures of International Competitiveness: A Critical Survey. Journal of Marketing Management, 2, 175-200.
 4. Dyer, J., Gregersen, H., Christensen, C.M. (2012). DNA innowatora. Warszawa: ICAN Institute.
 5. Gorynia, M. (2009). Teoretyczne aspekty konkurencyjności. W: M. Gorynia, E. Łaźniewska (red.), Kompendium wiedzy o konkurencyjności (s. 48-66). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. Ingram, T. (2011). Miejsce i znaczenie talentów we współczesnej organizacji. W: T. Ingram (red.), Zarządzanie talentami. Teoria dla praktyki zarządzania zasobami ludzkimi (s. 13-50). Warszawa: PWE.
 7. Kopeć, J. (2012). Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 8. Listwan, T. (2011). Rozwój badań nad zarządzaniem zasobami ludzkimi w Polsce. W: S. Lachiewicz, B. Nogalski (red.), Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu (s. 232-255). Warszawa: Wolters Kluwer Business.
 9. Lorenc, K. (2016). Światowe trendy w rozwoju talentów. Personel, 12, 22-24.
 10. Młode talenty z firmą Henkel Polska (2016). Personel, 12, 116-119.
 11. Olejniczuk-Merta, A. (2014). Rozwój innowacji społecznych a badania marketingowe. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 336, 22-30.
 12. Pocztowski, A. (red.). (2016). Zarządzanie talentami w organizacji. Warszawa: Wolters Kluwer.
 13. The Future of Work. A Journey to 2022 (2014). PWC. Pobrane z: https://www.pwc.com/gx/ en/managing-tomorrows-people/future-of-work/assets/pdf/future-of-rork-report-v16-web.pdf (5.11.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7733
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.48/2-19
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu