BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mącik Radosław (Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland)
Tytuł
Cross-Border Online Shopping of Polish Consumers and Cross- Border Online Sales of Polish Companies as Examples of the Processes of the Markets Internationalisation
Transgraniczne zakupy internetowe polskich konsumentów oraz transgraniczna sprzedaż internetowa polskich firm jako przykłady procesów internacjonalizacji rynków
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2017, vol. 51, nr 2, s. 185-194, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Zakupy transgraniczne, Konsument, Sprzedaż internetowa, Internacjonalizacja, Zachowania konsumenta
Cross-border shopping, Consumer, Internet sale, Internationalization, Consumer behaviour
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D12; F61; D83
summ., streszcz.
Abstrakt
Artykuł przedstawia procesy internacjonalizacji rynków na przykładzie transgranicznych zakupów internetowych młodych polskich konsumentów i transgranicznej sprzedaży detalicznej przez Internet polskich sprzedawców, analizowane jakościowo odpowiednio na podstawie odpowiedzi na pytania otwarte z kwestionariusza internetowego oraz pasywnej etnografii, na tle statystyk porównawczych dla krajów Unii Europejskiej (UE). Internetowe zakupy transgraniczne, dokonywane w krajach UE, ale także w Chinach lub USA, deklaruje rosnący odsetek młodych nabywców, chociaż większość badanych ma negatywne opinie i przekonania ich nich dotyczące, często wywodzące się ze stereotypów, a nie z własnych doświadczeń. Postrzegane bariery kupowania online za granicą ze strony popytu mają silniejszy wpływ na respondentów niż czynniki podażowe. Zidentyfiowanymi barierami popytu są wysokie ceny i inne opłaty (podatki, cła), w tym obsługa płatności i dostawy, długie terminy dostaw i bariery językowe. Praktyki geodyskryminacji, stosowane przez zagranicznych dostawców, są doświadczane zazwyczaj w odniesieniu do dostawy i płatności i są jedyną istotną przeszkodą po stronie podażowej. Sprzedaż polskich sprzedawców detalicznych jest zwykle ograniczona geografiznie do mniejszych państw sąsiadujących z Polską lub - w przypadku mniejszych firm - koncentruje się na niszach rynkowych. Działający w niszach konkurują ze sprzedawcami z innych krajów przede wszystkim z cechami produktu i jego kustomizacją, ale ich obsługa klienta często nie jest satysfakcjonująca, zwłaszcza w zakresie czasu odpowiedzi na pytania/problemy klientów oraz kompetencji językowych. (abstrakt oryginalny)

Paper exemplifies markets internationalisation processes taking into account young Polish consumers' cross-border online shopping, and Polish retailers' cross-border sales activity, investigated in a qualitative way on the basis of open-ended questions' responses from the CAWI questionnaire and passive netnography respectively, on the background of relevant comparative statistics from EU countries. Such purchases, within the EU, but also from China or the USA, are made by the growing percentage of young buyers, although the majority of respondents have negative opinions about them, often emerging from stereotypes rather than from their own experience. The perceived barriers from the demand side have a stronger impact on respondents than supply side factors. Identified demand-side barriers are high prices and other fees, including payment and delivery handling, long delivery times and language barriers. Geo-discrimination practices applied by foreign sellers, usually experienced with regard to delivery and payments are the only significant obstacle on the supply side. Polish online retailers' international operations are typically limited geographically to smaller neighbouring countries or focused on niches (particularly for smaller firms). In those niches, they compete with foreign sellers mainly on product features and customization, but their consumer service is often not satisfying, particularly in terms of response time and language competences.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brynjolfsson, E., Hu, Y.J. & Rahman, M.S., 2013. Competing in the age of omnichannel retailing. MIT Sloan Management Review, 54(4), pp.23-29.
 2. Brynjolfsson, E. & Smith, M.D., 2000. Frictionless commerce? A comparison of Internet and conventional retailers. Management Science, 46(4), pp.563-585.
 3. European Commission, 2015. Consumer attitudes towards cross-border trade and consumer protection, European Commission, http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/69149 [access: 20.02.2017].
 4. European Commission, 2016. Mystery shopping survey on territorial restrictions and geo-blocking in the European Digital Single Market. Final Report, European Commission, http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/market_studies/docs/geoblocking_final_report_2016_en.pdf [access: 20.02.2017].
 5. Eurostat, 2017. Zakupy internetowe osób fizycznych: seria danych [isoc_ec_ibuy].
 6. Gomez-Herrera, E., Martens, B., Turlea, G., 2014. The drivers and impediments for cross-border e-commerce in the EU. Information Economics and Policy, 28, pp.83-96.
 7. Kauffman, R.J. & Walden, E.A., 2001. Economics and Electronic Commerce: Survey and Directions for Research. International Journal of Electronic Commerce, 5(4), pp.1-112.
 8. Kuttner, R., 1998. The Net: A Market Too Perfect for Profits. Business Week, pp.20-21.
 9. Nalewajek, M., Mącik, R., 2013. The impact of virtual communities on enhancing hedonistic consumer attitudes. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (10 [59]), pp.494-505.
 10. Newseria, 2015. Polskie e-sklepy mają coraz więcej klientów zagranicznych. Dziennik Internautów, http://di.com.pl/polskie-e-sklepy-maja-coraz-wiecej-klientow-zagranicznych-51682 [access: 02.04.2017].
 11. Postnord, 2016. E-commerce in Europe 2016, http://www.postnord.com/globalassets/global/english/document/publications/2016/e-commerce-in-europe-2016.pdf [access: 02.04.2017].
 12. Woźny, D., 2013. Analiza kategorii młodych konsumentów z uwzględnieniem różnych kryteriów jej wyodrębniania, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", vol. 30, , pp.15-26.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.2.185
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu