BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Welfe Aleksander (Uniwersytet Łódzki), Karp Piotr (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Makroekonometryczny miesięczny model gospodarki Polski WM-1
The WM-1 Monthly Macroeconometric Model of the Polish Economy
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2017, nr 4, s. 5-38, rys., schem., wykr., tab., bibliogr. 58 poz.
The National Economy
Słowa kluczowe
Modele makroekonomiczne, Modelowanie makroekonomiczne gospodarki, Modelowanie ekonometryczne
Macroeconomic models, Macroeconomic modelling of economy, Econometric modeling
Uwagi
klasyfikacja JEL: C30, C32, C51
streszcz., summ.
Abstrakt
Makroekonometryczny model WM-1 jest pierwszym makromodelem opisującym funkcjonowanie gospodarki Polski opartym na danych miesięcznych. Jak wynika z testowania, większość kategorii, którymi operuje, jest generowana przez niestacjonarne procesy stochastyczne. Estymacja parametrów została tak przeprowadzona, aby zapewnić kointegrację zmiennych, co pozwala uniknąć tzw. regresji pozornych oraz przeprowadzić prawidłową weryfikację hipotez. Specyfikacja wszystkich zależności behawioralnych wynika z teorii ekonomicznych. W modelu wykorzystano w szerokim zakresie dane pochodzące z tablic input-output, co zbliża model WM-1 do tzw. modeli zintegrowanych. W przypadku wielu ważnych równań uwzględnione zostało zjawisko niesymetryczności dostosowań. (abstrakt oryginalny)

The WM-1 model is the first macromodel of the Polish economy based on monthly data. Most time series are generated by non-stationary processes. Therefore the estimation has been made in such a way that it allows for the cointegration of the variables (ECM, TECM and CVAR models were used). This prevented spurious regressions and ensured appropriate statistical inference. A specification of all the behavioral equations follows economic theory. The model also exploits data from Input-Output tables. In the case of many important equations, the asymmetry of the reactions has been taken into account. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aglietta R., Courbis R. [1969], Outil pour le plan: le modele FIFI, "Economie et Statistique", no. 1: 45-65.
 2. Aglietta R., Courbis R., Seibel C. [1973], Le modele FIFI, Series C, no. 22, INSEE, Paris.
 3. Baranowski P. [2008], Reguła Taylora oraz jej rozszerzenia - przegląd badań, "Gospodarka Narodowa", nr 7-8: 1-23.
 4. Barczak A., Ciepielewska B., Jakubczyc T., Pawłowski Z. [1968], Model ekonometryczny gospodarki Polski Ludowej, PWE, Warszawa.
 5. Bodkin R. G., Klein L. R., Marwah K. (red.) [1991], A history of macroeconometric model-building, E. Elgar, Alderhot.
 6. Brzeszczyński J., Kelm R., Welfe A. [1996], Banki danych wysokiej częstotliwości modeli serii WK, Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Łódzkiego, nr 119.
 7. Brzoza-Brzezina M. [2003], Rola naturalnej stopy w polskiej polityce pieniężnej, "Ekonomista", vol. 5: 593-612.
 8. Duesenberry J. G., Fromm G., Klein L. R., Kuh E. (red.) [1965], The Brookings quarterly econometric model of the United States, Rand McNally, Chicago.
 9. Duesenberry J. G., Fromm G., Klein L. R., Kuh E. (red.) [1969], The Brookings Model: some further results, Rand McNally, Chicago.
 10. Enders W., Granger C. W. J. [1998], Unit-root tests and asymmetric adjustment with an example using the term structure of interest rates, "Journal of Business and Economic Statistics", vol. 16: 304-311.
 11. Enders W., Siklos P. L. [2001], Co-integration and threshold adjustment, "Journal of Business and Economic Statistics", vol. 19: 166-177.
 12. Grabowski W., Welfe A. [2010], Global stability of dynamic models, "Economic Modelling", vol. 28:782-784.
 13. Gradzewicz M., Kolasa M. [2004], Szacowanie luki popytowej dla gospodarki polskiej przy wykorzystaniu metody VECM, "Bank i Kredyt", vol. 35, no. 2: 14-30.
 14. Greenslade J. V., Hall S. G., Henry S. G. B. [1999], On the identification of cointegrated systems in small samples: practical procedures with an application to UK wages and prices, Centre for Economic Forecasting London Business School, Discussion Paper.
 15. Grzęda-Latocha R. [2005], Ekonometryczna analiza determinantów inflacji i stopy procentowej w strefie euro na podstawie danych ankietowych, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź.
 16. Intriligator M. D. [1978], Econometric models, techniques and applications, Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
 17. Johansen S., Juselius K. [1992], Testing structural hypotheses in a multivariate cointegration analysis of the PPP and the UIP for UK, "Journal of Econometrics", vol. 53: 211-244.
 18. Karp P. [2015a], Asymetryczny wpływ zmian kursu walutowego na gospodarkę Polski, "Gospodarka Narodowa", vol. 6: 29-49.
 19. Karp P. [2015b], Asymetryczny wpływ zmiany stopy procentowej WIBOR na stopy banków komercyjnych oraz gospodarkę Polski, "Studia Prawno-Ekonomiczne", t. XCV: 261-287.
 20. Kelm R. [2010], The exchange rate and two price inflations in Poland in the period 1999-2009.
 21. Do globalization and Balassa-Samuelson effect matter? "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics", vol. 2: 315-349.
 22. Kelm R. [2013], Kurs złoty/euro. Teoria i empiria, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 23. Kębłowski P. [2011], The behaviour of exchange rates in the Central European countries and credit default risk premiums, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics", vol. 3: 221-236.
 24. Kębłowski P. [2015], Fixed or float? PVEC model of exchange rate for Central European countries. Implications for Poland, Materiały i Studia, nr 312, National Bank of Poland.
 25. Kębłowski P., Welfe A. [2010], Estimation of the equilibrium exchange rate: The CHEER approach, "Journal of International Money and Finance", vol. 29: 1385-1397.
 26. Kębłowski P., Welfe A. [2012], A risk-driven approach to exchange-rate modelling, "Economic Modelling", vol. 29: 1473-1482.
 27. Kotłowski J. [2016], Polityka pieniężna zorientowana na przyszłość. Wybrane aspekty analityczne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 28. Leszkiewicz-Kędzior K., Welfe A. [2014], Asymetric price adjustments in the fuel market, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics", vol. 6: 105-127.
 29. MacDonald R. [2007], Exchange rate economics. Theories and evidence, Routledge, New York.
 30. Maciejewski W., Opara W., Zajchowski J. [1973], Ekonometryczny model gospodarki Polski KP-1, "Gospodarka Narodowa", nr 8: 550-555.
 31. Maciejewski W., Zajchowski J. [1974], Ekonometryczny model gospodarki narodowej KP-2, "Gospodarka Narodowa", nr 8: 670-675.
 32. Svensson L. E. O., Woodford M. [2003], Indicator variables for optimal policy, "Journal of Monetary Economics", vol. 50, no. 3: 607-654.
 33. Sznajderska A. [2013], On the empirical evidence of asymmetric effects in the Polish interest rate pass-through, "Journal of Economic Asymmetries", vol. 10: 78-93.
 34. Taylor J. B. [1993], Discretion versus policy rules in practice, "Carnegie-Rochester Series on Public Policy", vol. 39, no. 1: 195-214.
 35. Taylor J. B. [1999], The robustness and efficiency of monetary policy rules as guidelines for interest rate setting by the European Central Bank, "Journal of Monetary Economics", vol. 43: 655-679.
 36. Taylor J. B. [2007], Explanatory power of monetary policy rules, NBER Working Paper 13685.
 37. Taylor J. B., Williams J. C. [2010], Simple and robust rules for monetary policy, Working Papers Series, Federal Reserve Bank of San Francisco.
 38. Tomaszewicz Ł. [1994], Metody analizy input-output, PWE, Warszawa.
 39. Welfe A. (red.) [2000], Gospodarka Polski w okresie transformacji, PWE, Warszawa.
 40. Welfe A. [2009], Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, PWE, Warszawa.
 41. Welfe A. (red.) [2013], Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu, PWE, Warszawa.
 42. Welfe A., Karp P., Kelm R. [2002], Makroekonometryczny model gospodarki Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 43. Welfe A., Karp P., Kębłowski P. [2006], Mechanizmy makroekonomiczne w gospodarce polskiej. Analiza ekonometryczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 44. Welfe A., Kelm R. [1995], Szacunek makrokategorii dla okresów kwartalnych, "Wiadomości Statystyczne", nr 4: 12-16.
 45. Welfe A., Kelm R. [1995], Szacunek produktu krajowego brutto Polski dla okresów kwartalnych, "Wiadomości Statystyczne", nr 10: 1-5.
 46. Welfe A., Kelm R.. [1996], Porównanie szacunków makrokategorii dla okresów kwartalnych dla Polski, "Wiadomości Statystyczne", nr 4: 49-56.
 47. Welfe A., Kelm R. [1996], Szacunek produktu krajowego brutto podzielonego Polski dla okresów kwartalnych, "Wiadomości Statystyczne", nr 8: 31-42.
 48. Welfe A., Kelm R. [1996], Prognozowanie produktu krajowego brutto w przekroju kwartalnym, "Gospodarka Narodowa", nr 1-2: 29-32.
 49. Welfe W. [1973], A medium term econometric model of the Polish economy, Prace IEiS UŁ, nr 8, Łódź.
 50. Welfe W. [1992], Ekonometryczne modele gospodarki narodowej Polski, PWE, Warszawa.
 51. Welfe W. [2010], Zarys historii ekonometrycznego modelowania gospodarki narodowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 52. Welfe W. [2013], Macroeconometric Models, Springer, Heilderberg.
 53. Welfe W., Juszczak-Szumacher G., Kelm R., Łapińska-Sobczak N. [1995], Kwartalny model gospodarki Polski. Struktura i własności, UN-O, Warszawa.
 54. Welfe W., Welfe A. [2004], Ekonometria stosowana, PWE, Warszawa.
 55. Wojtyna A. [2004], Szkice o polityce pieniężnej, PWE, Warszawa.
 56. Woodford M. [2001], The Taylor rule and optimal monetary policy, "American Economic Review", vol. 91, no. 2: 232-237.
 57. Woodford M. [2003], Interest & Prices: Foundations of Monetary Policy, Princeton University Press, Princeton-New Jersey.
 58. Walsh C. [2003], Monetary Theory and Policy, MIT Press, Cambridge.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu