BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tubielewicz Katarzyna (Politechnika Gdańska), Wirkus Marek (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Projekty jako narzędzia osiągania celów strategicznych przedsiębiorstwa
Projects as a Tool for Achieving the Strategic Objectives of Companies
Źródło
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka, 2017, nr 2, s. 165-178, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice
Słowa kluczowe
Zarządzanie strategiczne, Zarządzanie projektem, Strategia przedsiębiorstwa, Cele strategiczne
Strategic management, Project management, Corporation strategies, Strategic goals
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cele strategiczne przedsiębiorstw osiągane są poprzez codzienną działalność operacyjną. Jednocześnie osiąganie celów strategicznych wymaga wykonania wielu projektów np. polegających na wdrożeniu nowego produktu, wybudowaniu określonego obiektu, czy też projektów dotyczących wprowadzenia zmiany organizacyjnej w przedsiębiorstwie. Przy założeniu dobrze opracowanych koncepcji strategicznych w tym misji, wizji i celów strategicznych, wyniki realizowanych projektów powinny składać się na osiągniecie celów strategicznych. Jednakże obserwowane są w praktyce gospodarczej liczne niepowodzenia w osiąganiu celów strategicznych przez przedsiębiorstwa. Autorzy opracowania na podstawie obserwacji środowiska biznesowego podjęli próbę identyfikacji czynników krytycznych łączących zarządzanie strategiczne z realizowanymi w przedsiębiorstwach projektami, Na tej podstawie podjęto próbę identyfikacji przyczyn i czynników istniejących niepowodzeń determinujących braki w zgodności wyników zrealizowanych projektów z celami strategicznymi. Na podstawie tych analiz opracowano koncepcje doskonalenia procesu realizacji strategii przez projekty. (abstrakt oryginalny)

Strategic objectives of the enterprise are achieved through daily operations. At the same time achieving strategic objectives requires a number of projects, eg. involving the implementation of a new product, the construction of a specific object or projects relating to the introduction of organizational change in the company. Assuming a well-developed strategic concepts in the mission, vision and strategic objectives, results of projects should be submitted to the achievement of strategic objectives. However, observed in practice, a number of economic failure in achieving the strategic objectives of the company. Authors of the study based on observation of the business community have attempted to identify the critical factors linking the strategic management of projects implemented in enterprises, on this basis, an attempt to identify the causes and determinants of gaps in the compliance of the results of completed projects with strategic objectives. In addition, authors developed some recommendations on process improvement strategy through projects. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Behrens W., Hawranek P. M. (1993): Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility, (tłum. z ang.). Wyd. UNIDO, Warszawa.
  2. Berliński L., Penc-Pietrzak I. (2004,) Inżynieria projektowania strategii przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa, s. 55.
  3. Gierszewska G., Romanowska M. (2003), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa, s. 17-18.
  4. Huff A.S., Floyd F., Sherman H.D., Terjesen S. (2011), Zarządzanie strategiczne. Podejście zasobowe. Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 339-363.
  5. Kaleta A. (2013), Realizacja strategii, PWE, Warszawa, s. 195-210.
  6. Krupski R. (2007), Zarządzanie strategiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s. 96.
  7. Kurtyka M. Roth G. (2008) Zarządzanie zmianą. Od strategii do działania, CeDeWu, Warszawa.
  8. Pierścionek Z. (2011) Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 165-171.
  9. PRINCE2 - skuteczne zarządzanie projektami. (ed. Polska 2010), Wyd.: TSO.
  10. Rokita J. (2005) Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa, s. 48-50.
  11. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H. (2004), Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa, s. 373-410.
  12. Wirkus M. Trykosko R. (2013): Stadion PGE Arena - dobre praktyki zarządzania projektem budowlano-infrastrukturalnym. W "Zarządzanie projektami i procesami. Teoria i przypadki praktyczne". Red. naukowa M. Wirkus, DIFIN.
  13. Wirkus M. Rudziński K. (2013): Pomorska Kolej Metropolitalna - adaptacyjne zarządzanie przygotowaniem projektu infrastrukturalnego. [w:] Zarządzanie projektami i procesami. Teoria i przypadki praktyczne, red. M. Wirkus, DIFIN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-6495
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.19253/reme.2017.02.014
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu