BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buchelt Beata Irma (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Starzejąca się populacja pielęgniarek jako wyzwanie wobec zarządzania zasobami ludzkimi w szpitalach
Aging Nurse Population as a Challenge for Human Resource Management in Hospitals
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2017, nr 3-4, s. 87-103, rys., tab., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Szpitalnictwo, Personel medyczny, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Badania ankietowe
Hospital service, Medical staff, Human Resources Management (HRM), Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.
Rozważania prezentowane w niniejszym artykule są efektem realizacji projektu badawczego pt. "Zarządzanie kapitałem ludzkim w szpitalach", finansowanego ze środków projektu NCN nr 2013/11/B/HS4/01062
Abstrakt
W szpitalach, obok lekarzy, jedną z kluczowych grup pracowniczych są pielęgniarki. Zakres działalności i ich rola w szpitalach systematycznie wzrasta. Kiedyś realizowały głównie zadania związane z pielęgnacją pacjenta, dzisiaj często przyjmują rolę niezależnego specjalisty, który w swoich kompetencjach ma zadania wcześniej przypisane do grupy zawodowej lekarzy, co wiąże się z coraz większym nakładem fizycznych, psychicznych i społecznych kosztów. Jednocześnie dramatycznie obniża się liczba osób, które - kończąc wykształcenie profilowe - decydują się na pracę w wyuczonym zawodzie pielęgniarki. Negatywną tendencję pogłębia obserwowana w tej grupie zawodowej akceleracja demograficznego starzenia się. W rezultacie wzajemnego nakładania się wskazanych powyżej trendów z punktu widzenia praktyk ZZL oznacza wzmożoną uwagę skierowaną na przygotowanie i stosowanie takiego instrumentarium zarządzania, które przyczyniać się będzie do wspierania tej grupy zawodowej. Celem przedstawianych w niniejszym opracowaniu badań była analiza i ocena wybranych praktyk zarządzania personelem pielęgniarskim pod kątem ich skuteczności w pozyskiwaniu i zatrzymywaniu personelu pielęgniarskiego w szpitalach. (abstrakt oryginalny)

In addition to physicians, nurses are a key group of employees at hospitals. Their strategic importance for health care institutions can be seen in the large quantity of research and publications focused on them. Nursing is a profession with rich traditions not only in medical fields, but also in institutional ones. Additionally, there is a need to stress the importance of the Chamber of Nurses and Midwives as well as labor unions in shaping work standards for this professional group. The scope of activities and roles of nurses in hospitals is systematically changing. In the past they mainly performed activities connected with nursing patients. Today, they often play the role of an independent specialist that in past had been assigned to physicians. This increase in demands and responsibilities on nurses is resulting in an escalation of physical, psychological, and social costs. An effect of this is that more and more graduates who attain nursing degrees decide to abandon the profession. This negative tendency is reinforced by an observable acceleration of demographic aging among the nurse population. Due to an accumulation of negative trends, hospitals have either already experienced or will soon experience a shortage of nurses, both their recruitment and retention. From the point of view of human resource management practice, this means increased attention aimed at developing and applying management instruments helping support this professional group. The objective of the paper is to analyze human resource management practices in hospitals in terms of their ability to attract and retain nurses. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Austen A., Frączkiewicz-Wronka A. (2008), Odpływ profesjonalistów medycznych - postulowane narzędzia jego ograniczenia, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2 (61).
 2. Bartram T., Casimir G., Djurkovic N., Leggat S. G., Stanton P. (2012), Do perceived high performance work systems influence relationship between emotional labour, burnout and intention to leave? A study of Australian nurses, Journal of Advanced Nursing, nr 68 (7).
 3. Brotheridge C. M., Grandey A. A. (2002), Emotional labour and burnout: comparing two perspectives of 'people work', Journal of Vocational Behavior, nr 60.
 4. Buchelt B. (2007), Realizacja funkcji personalnej w zakładach opieki zdrowotnej, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 748.
 5. Bunkers B., Koch M., Lubinsky J. L., Weisz J. A., Whited B. (2016), Value-based physician compensation a link to performance improvement, Healthcare Financial Management, marzec.
 6. Clarke N. (2006), Why HR policies fail to support workplace learning: the complexities of policy implementation in healthcare, International Journal of Human Resource Management, nr 17 (1).
 7. Dębska G., Cepuch G. (2008), Wypalenie zawodowe u pielęgniarek pracujących w zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, Problemy Pielęgniarstwa, nr 16 (3).
 8. Demerouti E., Bakker A. B., Nachreiner F., Schaufeli W. B. (2001), The job demands-resources model of burnout, Journal of Applied Psychology, nr 86 (3).
 9. Eisenhardt K. M. (1989), Building theory from case study research, The Academy of Management Review, nr 14 (4).
 10. Glińska J., Lewandowska M. (2007), Autonomiczność zawodu pielęgniarskiego w świadomości pielęgniarek z uwzględnieniem pełnionych ról zawodowych, Problemy Pielęgniarstwa, nr 15 (4).
 11. GUS (2015), Zdrowie i ochrona zdrowia w 2014 r., Warszawa, Główny Urząd Statystyczny.
 12. Happell B., Dwyer T., Reid-Searl K., Burke K. J., Caperchione C. M., Gaskin C. J. (2013), Nurses and stress: recognizing causes and seeking solutions, Journal of Nursing Management, nr 21.
 13. Healthy life years and life expectancy at age 65, by sex, dane za rok 2014, dostęp 15 grudnia 2016 r., < http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdph220&plugin=1 >.
 14. Healthy life years and life expectancy at birth, by sex, dane za rok 2014, dostęp 15 grudnia 2016 < http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdph100&plugin=1 >.
 15. Langa J. (2008), Procedury i standardy pielęgniarskie w tomografii komputerowej, Lublin, Wydawnictwo Czelej.
 16. Liczba pielęgniarek i położnych wg przedziałów wiekowych na podstawie daty urodzenia, dostęp 12 lutego 2017, http://nipip.pl/liczba-pielegniarek-poloznych-wg-przedzialow-wiekowych-podstawie-daty-urodzenia/.
 17. Morris J. A., Feldman D C. (1996), The dimensions, antecedents and consequences of emotional labour, Academy of Management Review, nr 21 (4).
 18. OECD (2014), Health Statistics 2014, dostęp 12 lutego 2017, http://www.oecd.org/els/health-systems/oecd-health-statistics-2014-frequently-requested-data.htm.
 19. Pocztowski A. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, Warszawa, PWE.
 20. Poznańska S. (1988), Pielęgniarstwo wczoraj i dziś, Warszawa, PZWL.
 21. Sanford K. D. (2011), The case for nursing leadership development, Healthcare Financial Management, marzec.
 22. Schaubroeck J., Jones J. R. (2000), Antecedents of emotional labour dimensions and moderators of their effects on physical symptoms, Journal of Organizational Behavior, nr 21.
 23. Sekuła Z., Sabat M. (2008), Motywowanie średniego personelu medycznego, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2 (61).
 24. Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K., red. (2004), Podstawy pielęgniarstwa. Podręcznik dla studentów i absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo. Tom I. Założenia teoretyczne, Lublin, Wydawnictwo Czelej.
 25. Ślusarska B., Zarzycka D., Dobrowolska B. (2007), Postrzeganie tożsamości zawodowej przez pielęgniarki, Problemy Pielęgniarstwa, nr 15 (2/3).
 26. Smith P., Gray D. (2000), The Emotional Labour of Nursing: How Student and Qualified Nurses Learn to Care, London, South Bank University.
 27. Szcześniak A. (2017), Liczba pielęgniarek i położnych zarejestrowanych z podziałem na płeć oraz liczba pielęgniarek i położnych, które mają przyznane ograniczone prawo wykonywania zawodu, stan na 31 grudnia 2016 r., dostęp 12 lutego 2017, < http://nipip.pl/wp-content/uploads/2016/12/Liczba-zarejestrowanych-stan-na-2016-12-31.pdf >.
 28. Urbanek B. (2008), Zmaganie o profesję w XIX i XX wieku (do roku 1963), w Urbanek B. (red.), Zawód pielęgniarki na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, Warszawa, Wydawnictwo Makmed.
 29. Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, Dz.U. nr 174, poz. 1038.
 30. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, Dz.U. nr 174, poz. 1039.
 31. Wrońska I. (2004), Determinanty rozwoju pielęgniarstwa, w Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K. (red.), Podstawy pielęgniarstwa. Podręcznik dla studentów i absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo. Tom I. Założenia teoretyczne, Lublin, Wydawnictwo Czelej.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-4411
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu