BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lutostański Marian (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Organizacja specjalnej ochrony bezpieczeństwa państwa - wybrane problemy
The Organization of the Special Protection of State Security - Selected Problems
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 5, cz. 1, s. 71-88, rys., bibliogr. 22 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Współczesne aspekty bezpieczeństwa
Słowa kluczowe
Państwo, Bezpieczeństwo narodowe, Systemy bezpieczeństwa
State, National security, Security systems
Uwagi
summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł nawiązuje do autorskich dociekań [2014] i ma na celu przybliżenie przyczyn tworzenia przez państwo specjalnej organizacji ochrony państwa. Autor podejmuje w nim próbę udzielenia odpowiedzi na niektóre, wciąż niezużyte w publicystyce, pytania związane zarówno z przyczynami tworzenia takiej organizacji, jak i z właściwością organów wykonujących zadania w ramach takiej ochrony, a także ze sprawowaniem nadzoru i kontroli nad nimi. Z tego powodu opracowanie zostało podzielone na trzy części (poza wstępem i zakończeniem). Pierwsza część - w syntetycznej formie - stanowi próbę wykazania wpływu sytuacji szczególnych na tworzenie specjalnej organizacji ochrony bezpieczeństwa państwa. W drugiej została zarysowana struktura organizacyjno-zadaniowa z przybliżeniem funkcji organizacji specjalnej ochrony bezpieczeństwa państwa. Natomiast w części trzeciej podjęto rozważania o wybranych problemach nadzoru nad służbami specjalnymi. W zakończeniu zostały sformułowane autorskie wnioski dotyczące aspektów podnoszonych w artykule. (fragment tekstu)

The old and new security threats creates a new reality. Threats are in fact an instrument stimulating the improvement of the Organization of the special protection of the State. The main function of this organization is to obtaining information about the risks that confront the specific values of the state and responding to them. Protection in this area is realized by special services. Such conditions and strive for the efficient performance of the tasks by special services is associated with the need to exercise supervision over them. The supervision may be considered to be an important factor in maintaining the rationality and effectiveness of the functioning of the special services.
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona, https://www.bbn.gov.pl/pl/bezpieczenstwo-narodowe/system-bezpieczenstwa-n/bezpieczenstwo-publiczn/5977,Potencjal-ochronny.html.
 2. bip.mswia.gov.pl
 3. Bodziany K., Rola służb specjalnych w systemie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ekonomiczne państwa [online], www.abw.gov.pl/download/1/1743/Bodziony.pdf.
 4. Bożek M., Czurek M., Karpiuk M. i in. (2014), Służby specjalne w strukturze władz publicznych. Zagadnienia prawnoustrojowe, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 5. Chrościelewski W. (2002), Właściwość organów administracji publicznej, PiP.
 6. Drozdowicz Z. (2011), Dyskretny urok pierwotnych form życia religijnego, "Przegląd religioznawczy", nr 1 (239).
 7. Eco U. (1996), Semiologia życia codziennego, Warszawa.
 8. Grzegorzewski Z., Instytucja "służby specjalne" a rzeczywistość funkcjonowania państwa polskiego. Wybrane zagadnienia, "Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość", t. VIII [online], http://www.studiagdanskie. gwsh.gda.pl/tom8/studia%20VIII%2045-64%20grzegorowski.pdf.
 9. https://books.google.pl/books?id=u7gAgAAQBAJ&pg=PA13&lpg=PA13&dq=dyskrecja+dzia%C5%82ania&source.
 10. Kostrzewa-Zorbas G. (2015), Wprowadzić trwałą koordynację, wprowadzić, na stałe włączyć służby wojskowe do Sił Zbrojnych RP, "Polityka" [online], http://wpolityce.pl/polityka/270174--nadzor-nad-sluzbami-specjalnymi-wprowadzic-trwala-koordynacje-na-stale-wlaczyc-sluzby--wojskowe-do-sil-zbrojnych-rp.
 11. Laskowski D. (2014), Prawne podstawy funkcjonowania służb specjalnych z perspektywy potrzeb obronnych państwa "Obronność", Zeszyty naukowe 2 (10).
 12. Lutostański M. (2014), Główne komponenty architektury bezpieczeństwa państwa, maszynopis, Warszawa.
 13. Minkina M., Kaszuba M. (2015), Badanie bezpieczeństwa międzynarodowego [w:] W. Kitler, T. Kośmider (red.), Metodologiczne i dydaktyczne aspekty bezpieczeństwa narodowego, wyd. Difin, Warszawa.
 14. Nadzór nad służbami specjalnymi [online], https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nadzor-nad-sluzbami-specjalnymi.html.
 15. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego działania Ministra - Członka Rady Ministrów Mariusza Kamińskiego - Koordynatora Służb Specjalnych [online], http://www. infor.pl/akt-prawny/DZU.2015.226. 0001921,rozporzadzenie-prezesa-rady-ministrow-w-sprawie-szczegolowego-zakresu-dzialania-ministra-czlonka-rady-ministrow--mariusza-kaminskiego-koordynatora-sluzb-pecjalnych.html.
 16. Surmański M. (2014), Pojęcie "czas wojny" oraz problemy wynikające z jego nieokreśloności w polskim systemie prawnym, "Bezpieczeństwo Narodowe" Kwartalnik wydawany przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, nr II - 30.
 17. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej (2017), Warszawa.
 18. Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego (2008), wydanie szóste, AON.
 19. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. poz. poz. 827, z późn. zm.
 20. Uzasadnienie [online], bip.mswia.gov.pl/download/4/19986/Uzasadnienie-OSR-ABW.pdf.
 21. Wniosek grupy posłów na Sejm RP [online], http://trybunal.gov.pl/rozprawy/komunikaty-prasowe/komunikaty-przed/ art/3311-wojskowe-sluzby-specjalne/ oraz wyrok Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie, Sygn. Akt K 52/07 [online], http://trybunal.gov.pl/rozprawy-i-ogloszenia--orzeczen/wyroki/art/5036-wojskowe-sluzby-specjalne/.
 22. Żebrowski A., Żmigrodzki M., Babula J. (1999), Rola służb specjalnych w siłach zbrojnych, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu