BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przytuła Sylwia (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Krysińska-Kościańska Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, doktorantka)
Tytuł
Bariery w zarządzaniu różnorodnością kulturową - wymiar indywidualny, grupowy i organizacyjny
Barriers in Managing Cultural Diversity : Individual, Group, and Organizational Dimensions
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2017, nr 3-4, s. 105-124, rys., tab., bibliogr. 58 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie różnorodnością, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Migracja, Wielokulturowość, Korporacje międzynarodowe, Badania empiryczne, Studium przypadku
Diversity management, Human Resources Management (HRM), Migration, Multicultural, International corporation, Empirical researches, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Bosch
Abstrakt
Zarządzanie różnorodnością stanowi obecnie najwyższe stadium rozwoju funkcji personalnej. Z uwagi na coraz większą liczbę przedsiębiorstw międzynarodowych, w których praca wykonywana jest w zespołach złożonych z przedstawicielu wielu narodowości, istotnym zagadnieniem jest jeden z aspektów zarządzania różnorodnością (diversity management) - zarządzanie różnorodnością kulturową (cultural diversity management). W zespołach heterogenicznych kulturowo zauważa się pozytywny potencjał kreowany przez ich różnorodność, jednak wciąż jest jeszcze wiele ograniczeń na poziomie jednostki, zespołu i całej organizacji, które uniemożliwiają osiągnięcie wielu strategicznych zamierzeń. Celem niniejszego artykułu jest opisanie wspomnianych barier na podstawie przeprowadzonego case study oraz rekomendacja rozwiązań niwelujących wskazane ograniczenia. (abstrakt oryginalny)

Diversity management is currently the highest stage in the development of the human resource function. In light of the development of multinational corporations, where work is performed in teams made up of representatives of many nationalities, one of the aspects of diversity management is managing cultural diversity. In culturally heterogeneous teams, there is a positive creative potential, but many limitations remain at the individual, group, and entire organization levels that prevent the attaining of many strategic goals. The aim of this article is to highlight these barriers using a case study as the basis and to recommend solutions to address the indicated constraints. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson R. C., Reeb D. M., Upadhyay A., Zhao W. (2011), The economics of director heterogeneity, Financial Management, nr 49.
 2. Arasaratnam L. A. (2013), A review of articles on multiculturalism in 35 years of IJIR, International Journal of Intercultural Relations, nr 37 (6).
 3. Bjørnskov C. (2008), Social trust and fractionalization: a possible reinterpretation, European Sociology Review, nr 24, s. 271-283.
 4. Bosch w Polsce, dostęp 11 stycznia 2017, < http://www.bosch.pl/pl/pl/our_company_17/our-company-lp.html >.
 5. Bouncken B., Ratzmann R., Winkler M. (2008), Cross-cultural innovation teams: effects of four types of attitudes towards diversity, International Journal of Business Strategy, nr 8 (2).
 6. Canas A., Sondak K. (2008), Opportunities and challenges of workplace diversity: Theory, cases and exercise, New Jersey, Pearson Prentice Hall.
 7. Castles S., Miller M. (2011), Migracje we współczesnym świecie, Warszawa, PWN.
 8. Cunningham J. (2011), Manging diversity in sport organziations, Scottsdale Arizona, Holcomb Hathaway Publishers.
 9. Diversity at Bosch, dostęp 23 stycznia 2017, < https://initiative-chefsache.de/en/institution/robert-bosch-gmbh >.
 10. Doney P. M., Cannon J. P., Mullen M. R. (1998), Understanding the influence of national culture on the development of trust, Academy of Management Review, nr 23.
 11. Earley P., Mosakowski E. (2000), Creating hybrid team cultures: an empirical test of transnational team functioning, Academy of Management Journal, nr 43 (1).
 12. Ferreira D. (2010), Board diversity, w Anderson R., Baker A. H. (red.), Corporate Governance: A Synthesis of Theory Research, and Practice, New York, John Wiley & Sons, Hoboken.
 13. Friday E., Friday S. (2003), Managing diversity using a strategic planned change approach, Journal of Management Development, nr 22 (10).
 14. Gadkowski T. (2010), Problematyka ochrony migrantów w międzynarodowym prawie praw człowieka, w Ilski K. (red.), Obrazy migracji, Poznań, Instytut Historii UAM.
 15. Ghazali M., Othman M. S., Zahiruddin A. (2008), Products and country of origin effects: The Malaysian consumers' perception, International Review of Business Research Papers, nr 4 (2).
 16. Glinka B., Kostera M., Brzozowska A. (2012), Różnorodność kulturowa współczesnych organizacji, w Kostera M., Glinka B. (red.), Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu, Warszawa, Wolters Kluwer Polska.
 17. GUS (2003), Założenia prognozy ludności na lata 2003-2030, Warszawa, Główny Urząd Statystyczny.
 18. Hasson Barrett N. (2012), Diversity management: The common thread binding compliance, organizational culture, and best practices, Capella University.
 19. IOM (2015), World Migration 2015, Geneva, International Organization for Migration.
 20. Ivancevich D. J., Gilbert D. J.(2000), Diversity Management: Time for New Approach, Public Personnel Management, nr 29 (1), s. 75-92.
 21. Jamka B. (2011), Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał, Od zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością, Warszawa, Wolters Kluwer Polska.
 22. Jayne M. E. A., Dipboye R. L. (2004), Leveraging Diversity to Improve Business Performance: Research Findings and Recommendations for Organizations, Human Resource Management, nr 43 (4).
 23. Koonce R. (2001), Redefining diversity: it's not just the right thing to do. It also makes good business sense, Training & Development, nr 12 (12).
 24. Kostera M., Śliwa M. (2012), Zarządzanie w XXI wieku, Warszawa, Oficyna a Wolters Kluwer buisness.
 25. Lauring J. (2009), Managing cultural diversity and the process of knowledge sharing. A case from Denmark, Scandinavian Journal of Management, nr 25 (4).
 26. Magier-Łakomy E., Rozkwitalska M. (2013), Country-of-origin effect on manager's competence evaluations, Journal of Intercultural Management, nr 5 (4).
 27. Matsumoto D. (2007), Psychologia międzykulturowa, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 28. Mezias J. M. (2002), How to identify liabilities of foreignness and assess their effects on multinational corporations, Journal of International Management, nr 8 (3).
 29. Milliken F. J., Martins L. L. (1996), Searching for common threads: understanding the multiple effects of diversity in organizational groups, Academy of Management Review, nr 21.
 30. Nakitare C. N. (2015), Effect of employer diversity management on competitive advantage: A case of commercial banks in Kisii Town, International Journal of Social Sciences Management and Entrepreneurship, nr 2 (1), s. 15-32.
 31. Nishii L. H., Özbilgin M. F. (2007), Global diversity management: towards a conceptual framework, The International Journal of Human Resource Management, nr 18 (11), s. 1883-1894.
 32. Oczkowska R. (2014), Społeczna odpowiedzialność biznesu a kształtowanie wizerunku pracodawcy, w Czubała A., Hadrian P. (red.), Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce, b.w., Warszawa.
 33. Oleksyn T. (2014), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Warszawa, Wolters Kluwer Polska.
 34. Paleczny T. (2007), Interpresonalne stosunki kulturowe, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskego.
 35. Pocztowski A. (2016), Sustainable human resource management in the theory and practice, Journal of Management and Finance, nr 14 (2/1), s. 303-314.
 36. Przytuła S. (2013), Etnocentryzm indywidualny i organizacyjny w filiach zagranicznych korporacji w Polsce - wyniki badań, Nauki o Zarządzaniu, nr 2 (15), s. 115-133.
 37. Przytuła S. (2014), Zarządzanie kadrą ekspatriantów w filiach przedsiębiorstw międzynarodowych w Polsce, Warszawa, CeDeWu.
 38. Przytuła S. (2016), Uczenie się i samorozwój w wielokulturowym środowisku pracy, w Rozkwitalska M., Sułkowski Ł. (red.), Współpraca zawodowa w środowisku wielokulturowym, Warszawa, Wolters Kluwer Polska.
 39. Przytula S., Rozkwitalska M., Chmielecki M., Sulkowski L., Basinska B. (2014), Cross-Cultural Interactions Between Expatriates and Local Managers in the Light of Positive Organizational Scholarship-Practice from Poland, Social Sciences (Socialiniai Mokslai), nr 4 (86).
 40. Rogozińska-Pawełczyk A. (2016), Zarządzanie różnorodnością - spojrzenie w przyszłość, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4 (110-111).
 41. Rozkwitalska M., Sułkowski Ł., Magala S., red. (2016), Intercultural interactions in the multicultural workplace. Traditional and positive organizational scholarship, b.m.w., Springer.
 42. Rozkwitalska M. (2016a), Efekt kraju pochodzenia a ocena kompetencji zawodowych obcokrajowców - przegląd narracyjny, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, nr 7 (2/3), s. 125-136.
 43. Rozkwitalska M. (2016b), Relacje zawodowe z obcokrajowcami w wielokulturowym środowisku pracy, w Rozkwitalska M., Sułkowski Ł. (red.), Współpraca zawodowa w środowisku wielokulturowym, Warszawa, Wolters Kluwer Polska.
 44. Senichev V. (2013), Human resource diversity and performance within the frame of organizations, teams and individuals, Business: Theory and Practice, nr 13 (4).
 45. Stahl G. K., Makela K., Zanderd L., Maznevski M. L. (2010), A look at the bright side of multicultural team diversity, Scandinavian Journal of Management, nr 26, s. 439-447.
 46. Strzelczak M. (2016), Polska Karta Różnorodności - polskie wyzwania i perspektywy dalszego rozwoju, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4 (110-111).
 47. Tajfel H. (1982), Social Psychology of Intergroup Relations, Annual Review of Psychology, nr 33.
 48. Thomas D. A., Ely R. J. (1996), Making Differences Matter: A New Paradigm for Managing diversity, Harvard Business Review, nr 74 (5).
 49. Thomas R. R. (1990), From Affirmative Action to Affirming Diversity, Harvard Business Review, marzec-kwiecień.
 50. Triandis H. (1960), Cognitive similarity and communication in dyad, Human Relations, nr 13 (2), s. 175-183.
 51. Vertovec S. (2006), The Emergence of Super-diversity in Britain, Oxford, b.w.
 52. Vertovec S. (2012), Transnarodowość, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 53. Williams K. Y., O'Reilly C. A. (1998), Demography and diversity in organizations: A review of 40 years of research, w Staw L., Cummings B. M. (red.), Research in organizational behavior, New York, b.w.
 54. Wiśniewska S. (2015), Zarządzanie różnorodnością w kształtowaniu wizerunku pracodawcy, Zarządzanie. Teoria i Praktyka, nr 13 (3).
 55. Wiśniewska S. (2016), Zarządzanie różnorodnością kulturową - aspekt teoretyczno-praktyczny, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4 (110-111).
 56. Wit F. R. de, Greeg L., Jehn K. (2012),The paradox of intragroup conflict: a meta-analysis, Journal of Applied Psychology, nr 97, s. 360-390.
 57. Wziątek-Staśko A. (2012), Diversity management. Narzędzie skutecznego motywowania pracowników, Warszawa, Difin.
 58. Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy. Raport z I edycji Barometru Różnorodności (2013), Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-4411
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu